X hits on this document

289 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 68

polut. Siinä on sovittu riskitestin täyttämisestä ja jatkoon ohjauksesta. Sen mukaan kaikki, joilla on glukoosirasituksen perusteella kohonnut paasto- verensokeri, heikentynyt glukoosinsieto tai diabetes, on mahdollisuus osallistua diabetes ensitietoryh- mään. Ryhmän koko on 815 henkilöä, ja se kokoontuu neljä kertaa diabetestyöryhmän ohjaa- mana. Uusi ryhmä aloittaa 45 kertaa vuodessa. Kullakin kokoontumiskerralla keskustellaan alus- tuksen ja ryhmäläisten esittämien kysymysten pohjalta diabeteksesta elämänkumppanina.

Diabetesvastuulääkärin vetämällä kokoontumis- kerralla keskustellaan metabolisesta oireyhtymästä, diabeteksen hoidon tavoitteista sekä diabetekseen liittyvistä lisäsairauksista. Ryhmäläisille kerrotaan myös lääkkeettömien hoitojen vaikutuksen teoreet- tista taustaa sekä käsitellään diabeteksen lääke- hoitoja.

Diabeteshoitajat antavat tietoa suosituksiin perus- tuvasta ruokavaliosta. Keskustelemalla autetaan ryhmäläisiä löytämään mahdollisia ruokavalion muutostarpeita ja asettamaan niihin tavoitteita.

Fysioterapeutin tavoitteena on motivoida liikkumaan ja löytämään jokaiselle sopiva liikuntamuoto. Tarvit- taessa laaditaan liikkumisresepti.

Terveyskeskuspsykologi pyrkii keskustelemaan ryhmän kanssa riskitilanteista ja etsimään niihin ratkaisumalleja ryhmäläisten kanssa.

Neljän kokoontumiskerran jälkeen kullekin osallistu- jalle suunnitellaan yksilöllinen jatkoseuranta. Diabe- testa sairastavien seuranta jatkuu terveyskeskuksen diabetesneuvolassa, jonne he saavat aina seuraavan vastaanottoajan valmiiksi. Muut ohjautuvat joko omaan työterveyshuoltoon tai terveydenhoitajan avovastaanotolle.

Kokemukset ryhmäohjauksesta ovat olleet myöntei- siä. Ryhmässä on syntynyt paljon keskustelua ryhmä- läisten kesken ja he ovat antaneet toisilleen vertais- tukea. Henkilökohtainen kirjallinen kutsu ryhmään on osoittautunut tärkeäksi.

Yhteyshenkilöt: Ähtärinjärven kansanterveystyön kuntayhtymän terveydenhoitaja Marja Uusi-Kilponen, marja.uusi-kilponen@ahtarinjarventk.fi ja terveydenhoitaja Tanja Halinen, tanja.halinen@ahtarinjarventk.fi, puh. (06) 2525 7242

32

D2D haku päällä Alavudenseudun terveydenhuollon kuntayhtymässä

Työryhmä terveydenhoitaja Satu Mäkelä, diabetes- hoitaja Merja Hovinmäki, työterveyshoitaja Kirsti Mäntylä, työfysioterapeutti Ritva Iivonen, psykiat- rinen sairaanhoitaja Tiina Kesseli, fysioterapeutti Tuija Sihvonen ja hammashoitaja Sirpa Kurkela.

Alavudenseudun terveydenhuollon kuntayhtymässä on etsitty uusia terveyden edistämisen toimintatapoja vuodesta 2002. Tavoitteena on ollut terveyden edistämisen tehostaminen perusterveydenhuollossa ja vaikuttaminen alueen väestöön. Terveys 2015 kansanterveysohjelman linjausten mukaisesti on hakeuduttu yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. D2D-hanke tuli tukemaan tavoitetta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn osalta.

Vuosina 20022005 väestölle on järjestetty terveys- tapahtumia yhteistyössä perusterveydenhuollon, peruskuntien, kansalaisopiston, ammattikorkeakou- lun, liikeyritysten, yhdistysten, pankkien, liikunta- hankkeiden ja tiedotusvälineiden kanssa.

Syksyllä 2002 järjestettiin Hyvän Olon Terveys-messut terveyskeskuksessa. Vuonna 2003 terveyskeskus osallistui Alavuden Naisvoimistelijoiden juhlatapahtu- maan kutsuttuna yhteistyökumppanina. Syksyllä 2004 terveyskeskus yhteistyökumppaneineen järjesti Terveyden edistämisen viikot. Eri alojen asiantuntijat luennoivat neljänä iltana henkisestä hyvinvoinnista, diabeteksen ehkäisystä, miehen ja naisen terveydestä sekä hammasterveydestä. Pääterveysaseman yksiköt esittäytyivät yhteistyökumppaneineen Terveysput- kessa, joka päättyi rastityyppiseen iltakävelykierrok- seen. Toisella viikolla oli teemana Kuusiokuntien ala- asteikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen. Toteutuksesta vastasi Seinäjoen ammat- tikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön opiske- lijat yhdessä Terveys 2015 Kuusiokuntiin projektin kanssa. Seuraavalla viikolla ala-asteilla järjestettiin vanhempainiltoja terveysteeman parissa, joihin osallis- tui asiantuntijoina ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja kouluterveydenhoitajia. Keväällä 2005 Kuusio- kuntien toimijat osallistuivat yhteisosastolla alueellisille Dehko-messuille teemalla Kadonneen vyötärön met- sästys. Syksyllä 2005 terveyskeskus osallistui perus- kuntien liikuntatapahtumiin.

Perusterveydenhuollossa on aloitettu yhteistyössä työterveyshuollon ja avoterveydenhuollon kanssa järjestelmällinen D2D-tiedonkeruu ja luotu toimivat hoitopolut, työterveyshuollon foorumit sekä VLCD- ja painonhallintaryhmät. Terveydenhoitajien vastaan- ottotoimintaan, naisten terveystarkastuksiin ja työter- veystarkastuksiin on liitetty diabeteksen riskitestaus.

Document info
Document views289
Page views291
Page last viewedTue Jan 17 16:01:39 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments