X hits on this document

307 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 68

D2D -hankkeen uudet toimintatavat yleisötapahtumi- neen ovat muodostuneet pysyviksi käytännöiksi. Kadonneen vyötärön metsästys jatkuu.

Yhteyshenkilö: Diabeteshoitaja Merja Hovinmäki, merja.hovinmaki@alavus.fi

Pysähdy, oivalla ja ota vastuu omasta terveydestäsi

Työryhmä Heli Koivisto, Anna Kukka, Sanna Niemi, Nina Peränen ja Juha Saltevo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Dehkon 2D -hankkeen yhtenä tavoitteena on väes- tön tietoisuuden lisääminen tyypin 2 diabeteksesta ja sen vaaratekijöistä. Eräänä keinona pyrkiessämme tähän tavoitteeseen on ollut koko väestölle suunnat- tujen katseltavien tietoiskusivujen laadinta. Nämä tietoiskut on työstetty sekä sähköiseen muotoon että laminaateiksi. Materiaalin tuottamiseen ovat osallis- tuneet Keski-Suomen alueen ravitsemus-, liikunta- ja aluekoordinaattorit, projektityöntekijä, yksityisen työterveyshuollon D2D-hanketyöntekijä sekä vastuulääkäri.

Herätemateriaalin nimellä kulkeva laminaattisarja sisältää yhteensä 27 kuvaa. Ensimmäiset kuusi sivua ovat D2D-hankkeesta yleensä ja niissä kerrotaan muun muassa, ketkä ovat korkeassa riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja kehotetaan tekemään riski- testi. Liikuntasivuilla (6 kpl) avataan liikunnan hyötyjä terveyden ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kannalta ja ravitsemussivulla (6 kpl) ohjataan oikeisiin valintoi- hin sanoin ja kuvin. Raskausdiabeteksesta on kolme kuvaa ja niissä neuvotaan raskausdiabeetikkoja ha- keutumaan sokerirasituskokeeseen. Työterveys- huollon sivulla (6 kpl) herätellään ajatuksia työn ja työhyvinvoinnin yhteyksistä ihmisen terveyteen.

Tietoiskujen sivut on laadittu siten, että ilman taustatietoja jo pienellä vilkaisulla kuka tahansa voi saada oivalluksen ja uusia ajatuksia oman terveytensä edistämiseksi. Kuulunkohan itse riskiryhmään? Mitä voisin itse tehdä oman terveyteni eteen? Kannat- taisikohan minun tehdä riskitesti – entäpä elintapa- muutoksia – varmaankin kannattaisi!

Herätemateriaalista on hankkeen varoilla painettu 100 kpl erä 27 sivua käsittäviä A3-kokoisia laminaat- tisarjoja. Tällainen sarja on viety tuliaisina tiedon- keruulomakkeiden noudon yhteydessä jokaiselle terveysasemalle ja (tähän marraskuun loppuun men- nessä) useimmille työterveysasemille. Monissa toimi- paikoissa laminaatit on asetettu esille näkyvälle pai-

33

kalle esim. terveyskeskuksen odotustiloihin. Lami- naatit ovat toimineet ja toimivat hyvin myös erilais- ten tapahtumien ja tempausten yhteydessä pysähdyt- täen ihmisiä lukemaan lisää ja pohtimaan omaa terveyttään ja elintapojaan.

Herätemateriaali on jaettu toimijoille myös sähköi- sessä muodossa poltettuna samalle CD:lle tiedottaja Sanna Korkeen kokoaman tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöiden ohjausmateriaalin kanssa. Näitä CD:tä on Keski-Suomen alueella jaettu kolmisen sataa kappaletta. Näin toimijat voivat käyttää valmis- ta materiaalia tarpeidensa mukaan yksilö- ja ryhmä- ohjauksissa, monistaen tai laminoiden lisää, tulostaen värikalvoja, heijastaen videotykillä tai vaikka työko- neeltaan asiakkailleen näyttäen ja kotiin viemisiksi tulostaen.

Yhteyshenkilö: D2D-vastuulääkäri Juha Saltevo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, juha.saltevo@ksshp.fi

Dehkon 2D -hanke Konnevedellä

Meillä Konneveden terveyskeskuksessa mietittiin, miten diabeteksen ennaltaehkäisyä voisi edistää kuntalaistemme keskuudessa. Päädyimme laittamaan tammikuussa 2004 seuraavan tiedotteen joka talouteen 23 kertaa vuodessa jaettavaan kunnan tiedotuslehteen:

”Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on yksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman neljästä pilotti- alueesta. Tyypin 2 diabetes on kallein kansan- sairautemme. Sairastuvien määrän arvellaan jopa kymmenkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Sairaus on pitkälle elintapasairaus, joka on tutki- musten mukaan jopa täysin ennaltaehkäistävissä elämäntapamuutoksilla.

Meistä suomalaisista useat kantavat perimässään alttiutta tyypin 2 diabetekseen. Tämä yhdistettynä vähäiseen liikuntaan, keskivartalolihavuuteen sekä vääriin ruokailutottumuksiin laukaisevat sairauden puhkeamisen.

Juuri liikunta ja ruokailutottumukset ovat aseet sairauden ennaltaehkäisyyn. Jo 5 % painon- pudotuksella voidaan ehkäistä tai siirtää taudin puhkeamista.”

Tiedotteen yhteydessä oli tyypin 2 diabeteksen riski- testilomake ja ohjeet, miten toimia, jos riskipisteitä tuli yli 15. Meillä Konneveden terveyskeskuksessa on karsittu turha byrokratia pois. Jos riskipisteitä tuli tai tulee yli 15, terveyskeskuksemme laboratoriosta voi

Document info
Document views307
Page views309
Page last viewedFri Jan 20 14:16:25 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments