X hits on this document

294 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 68

semussuunnittelija käsitteli omassa osuudessaan ravitsemus- ja painonhallinta-asioita soveltaen tutki- mustietoa terveyttä edistävistä ruokailutottumuksista konkreettisesti ruokalautastasolle asti. Liikuntaosuu- dessa fysioterapeutti selvitti liikunnan merkitystä aikuistyypin diabetekselle ominaisissa aineenvaih- dunnan häiriöissä. Diabeteshoitaja käsitteli alustuk- sessaan mm. diabeteksen diagnosointia, hoidonohja- uksen eri osa-alueita, verensokerin mittauksiin ja omaseurantaan liittyviä asioita ja lääkehoidon mah- dollisuuksia. Hän selvitti verensokerimittausten raja- arvot ja painonhallinnan, liikunnan ja ravinnon yhte- yksiä sokeritasapainoon. Ohjelmaan sisältyi myös konkreettista oman verensokerin mittausta. Diabe- teshoitaja jakoi osallistujille tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomakkeen täytettäväksi.

Alkuperäistä ohjelmaa muutettiin siten, että opetus- video jätettiin pois, koska siinä esitetyt asiat tulivat esille kolmen alustajan puheenvuoroissa. Lisäksi ryhmään liitettiin ennakkoilmoittautuminen. Ryh- mään osallistuu potilaiden ja omaisten lisäksi sairaa- lan ja terveyskeskusten henkilökuntaa, joka saa ryh- mästä työkaluja omaa ohjaustyötään varten. Ennak- kotieto auttaa alustajia orientoitumisessa ja keskuste- lun ohjaamisessa ja muissa käytännön järjestelyissä. Lehtomäen opinnäytetyön ja suullisen palautteen perusteella tämäntyyppinen ryhmäohjaustoiminta on koettu tärkeäksi ja tervetulleeksi. Ryhmästä saadun kokemuksen perusteella voi todeta, että myös erikoissairaanhoidossa voidaan kehittää ja toteuttaa vuorovaikutuksellista ryhmätoimintaa diabeteksen ehkäisyä ja hoidon ohjausta varten.

Yhteyshenkilöt: Diabeteshoitaja Anne Halonen, anne.halonen@ksshp.fi Ravitsemussuunnittelija Eeva-Maija Mäki-Maunus, eeva-maija.maki-maunus@ksshp.fi

Elämäntavat hallintaan –projekti, Korpilahden-Muuramen thky

Elämäntavat hallintaan –projekti toteutui 31.8.– 16.11.2005 välisenä aikana, ja se sisälsi 12 ohjaus- kertaa. Projektissa päävastuullisina olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun hoitotyön 3. vuosikerran opiskelijat Maarit Rautiainen, Satu Seppälä ja Johanna Vertala. Projektin yhteistyökumppanina toimi Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä, Muuramen terveysasema.

Ryhmän 12 jäsentä (9 naista ja 2 miestä) seulottiin 50 hakijan joukosta etukäteen sovittujen kriteerien pohjalta (työikäinen, BMI 28–35, heikentynyt sokerinsieto ja/tai lievästi kohonnut paastoglukoosi

37

sekä ei diagnosoitua tyypin 2 diabetesta) yhdessä Muuramen terveysaseman työtiimin kanssa, joka koostui fysioterapeutista, kahdesta väestövastuun sairaanhoitajasta ja kahdesta työterveyshoitajasta.

Projektin vastuuohjaajana kentällä toimi väestö- vastuun sairaanhoitaja Irma Auvinen. Projektin päätavoitteena oli ohjata ja tukea kohderyhmän jäseniä painonhallintaan liittyvissä elämäntapa- muutoksissa sekä erottaa painonpudotus painon- hallinnasta, jonka vuoksi laihduttaminen ei ollut päätavoitteena. Henkilökohtaiset tavoitteensa jokainen ryhmäläinen asetti itse oman elämän tilanteensa sallimissa puitteissa projektin alku- vaiheessa.

Projektin viitekehyksenä oli Dehko, Pieni päätös päivässä, transteoreettinen muutosvaihemalli ja reflektoiva oppiminen. Projektin alkuvaiheessa kah- della tapaamiskerralla suoritettiin ryhmäläisille DEHKOn hankkeeseen pohjautuen terveyskunnon- mittaus ja UKK-kävelytesti, Testit uusitaan ½ vuoden kuluttua, jolloin ryhmäläiset saavat konkreettista palautetta omasta fyysisestä kunnostaan. Muille ohja- uskerroille oli suunniteltu omat teema-alueensa, joihin liittyi aina teoria- ja liikuntaosuuksia. Tarkoi- tuksena oli tuoda pieniä ja pysyviä elämäntapa- muutoksia konkreettisen lähelle ryhmäläisten arkea, jotta heidän olisi mahdollisimman helppo löytää tarpeisiinsa vastaavat apuvälineet ja keinot. Lisäksi järjestimme kahdelle eri kerralle asiantuntijaluennot, joissa asiantuntijoina luennoivat DEHKOn ravitse- musterapeutti Heli Koivisto ja Muuramen terveys- aseman psykologi Hannu Nousiainen.

Elämäntavat hallintaan –projektilla saavutetut tulok- set olivat hyviä. Projektin aikana suoritettujen kysely- jen avulla kartoitettiin ryhmäläisten ruokailu-, liikun- ta- ja asennetottumuksia ja niissä tapahtuvia muutok- sia. 2½ kuukauden yhteistyön aikana ryhmäläisten arkiliikunnan määrä lisääntyi ja syömistottumukset muuttuivat terveellisempään suuntaan. Näiden pieni- en ja pysyvien elämäntapamuutosten myötä ryhmä- läisten ikuiset painonpudotusyritykset alkoivat muut- tua lähemmin painonhallinnaksi. Lisäksi ryhmän ver- taistuen kannustamana koko ryhmän elopaino putosi yhteensä 47,3 kg eli noin 4,3 kg/henkilö (laskettu 47,3:11=4,3). Suurin henkilökohtainen painon- pudotus oli 8,8 kg.

Yhteystiedot: Maarit Rautiainen, maarit.hamalainen.sho@jypoly.fi, Satu Seppälä, satu.seppälä.sho@jypoly.fi Johanna Vertala, johanna.vertala.sho@jypoly.fi

Document info
Document views294
Page views296
Page last viewedWed Jan 18 22:24:57 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments