X hits on this document

308 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 68

OHOI-, PPP- ja ROOM-ryhmät Effica – asiakastietojärjestelmän ajanvarauskirjalla sekä intranetissa Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa

Työryhmä: diabeteshoitaja ja vastuutyöryhmän jäsen Anna-Maija Jumisko, osastonhoitaja Liisa Keinänen, diabeteshoitaja ja vastuutyöryhmän jäsen Maarit Salmi, osastonhoitaja Eija Sipilä, D2D –hanketyön- tekijä ja vastuutyöryhmän jäsen Anni Alatulkkila, diabeteshoitaja ja vastuutyöryhmän jäsen Ulla-Maija Kipinä.

Taustatietoa Oulun kaupungin avoterveydenhuollosta Oulun kaupungissa on asukkaita yli 127 000. Kaupunki on jaettu seitsemään terveysasemapiiriin. Jokaisessa piirissä on terveysasema ja kaikilla oulu- laisilla omalääkäri. Lisäksi Oulussa on 17 neuvolaa ja 52 kouluterveydenhuollon toimipistettä. Avotervey- denhuollon asiakastietojärjestelmä on TietoEnatorin toimittama Effica, jossa esimerkiksi ajanvarauksia voi tehdä avoterveydenhuollon eri toimipisteistä potilaan hoidon yhteydessä. Koko kaupunkia palvelevat kes- kitetysti mm. Oulun seudun yhteispäivystys, nuorten neuvola, perhesuunnitteluneuvola sekä erikoislääkä- rien ja erikoishammaslääkärien vastaanotot. Työter- veysasemat toimivat erillään avoterveydenhuollosta omina yksikköinään.

D2D-hanke Oulussa Tyypin 2 diabeteksen riskitestilomakkeita jaetaan kaikille 2565 -vuotiaille henkilöille kaikilla terveys- asemilla, neuvoloissa, naisten terveystarkastuksien yhteydessä, kaupungin omalla opiskelijaterveys- asemalla sekä työterveysasemilla. Riskitestejä on vapaasti täytettävissä terveysasemien ja neuvoloiden odotus-auloissa ja terveysasemien verenpaineen itse- mittauspisteissä, Oulun alueen apteekeissa sekä Oulun kaupungin liikuntaneuvontapisteissä. Kaikki ne seulonnoissa löydetyt, joilla tyypin 2 diabeteksen riski on korkea, ohjataan interventioihin joko perus- terveydenhuollon vastaanottopisteisiin tai työterve- yshuoltoon.

Ryhmät ajanvarauskirjalla Ryhmäohjauksen toimintamallia on kehitelty vastuu- työryhmäläisten, diabeteshoitajien ja kahden terveys- aseman osastonhoitajan yhteistyönä. Tavoitteena on tarjota ryhmäohjausta kaikille niille, joilla tyypin 2 diabeteksen riski on korkea, ja jotka ovat vasta sairastuneet tyypin 2 diabetekseen. Tavoitteena on myös saada ryhmätoiminta toimivaksi käytännöksi isossa ja hajallaan toimivassa organisaatiossa.

Asiakkaat hakeutuvat ryhmiin hoitajien ja lääkärei- den vastaanotoilla. Diabeteshoitaja Maarit Salmi on

38

kehitellyt hakemuksen ryhmään Diabetesliiton, Sydänliiton ja Kelan (2005) painonhallintaryhmän hakemuksen pohjalta. Ryhmien koko on 812 henkeä. Ryhmäohjaajapari, jonka molemmat ohjaajat ovat saaneet joko PPP -, ROOM- tai OHOI- ryhmäohjaajakoulutuksen, tulevat eri terveysasema- piireistä. Ryhmiin hakeudutaan keskitetysti ympäri kaupunkia. Ryhmäohjaukseen hakemuksen jättänyt asiakas laitetaan Effica-asiakastietojärjestelmässä olevaan ryhmille tarkoitettuun ajanvarauskirjaan, joka on käytettävissä kaikissa työpisteissä. Kun ajan- varauskirjalla on 812 henkeä, ryhmänvetovuorossa oleva ohjaajapari aloittaa ryhmän.

Eri ryhmistä laitetaan kaupungin intranettiin ”luku- järjestys”, joka auttaa eri työntekijäryhmiä, esimer- kiksi liikuntaneuvontapisteiden työntekijöitä, ohjaa- maan ryhmiin niitä asiakkaita, joilla tyypin 2 diabe- teksen riski on korkea.

Yhteyshenkilö: D2D–hanketyöntekijä Anni Alatulkkila, Oulun kaupunki puh. 040 5430 477, anni.alatulkkila@ouka.fi

Ryhmäohjauksen kehittäminen Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä

Työryhmä: sisätautien erikoislääkäri Matti Honkala, ylihoitaja Liisa Rasi, ravitsemussuunnittelija Merja Ihanainen, fysioterapeutti Erja Karhunen, diabetes- hoitajat Riitta Vainionpää, Eija Karsikko ja Maarit Katainen. Ryhmäohjaajan opaskansion ovat tehneet opinnäytetyönä OAMK:ssa diabeteshoitotyön erikoistumiskoulutuksessa sairaanhoitajat: Sara Hakala, Heli Havia, Riitta Heikka ja Auli Saario.

Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (Pyhäjoki, Raahe, Ruukki, Siikajoki) lähti D2D- hankkeeseen syksyllä 2004. Kuntayhtymässä on noin 32 000 asukasta ja kuusi terveysasemaa.

Alueelle laadittiin yhteinen suunnitelma D2D- hankkeen toteuttamisesta. Samalla päätettiin kehittää erityisesti ryhmäohjausta. Tavoitteena oli aloittaa ryhmäohjaus kaikilla terveysasemilla, työterveys- huollossa ja diabetespoliklinikalla. Aiemmin vain pääterveysasemalla oli ollut painonhallinta-, tupakka- ja tulpparyhmät.

Syksyllä 2004 D2D-hankkeen kustantamaan OHOI- ryhmäohjaajakoulutukseen osallistui eri terveysase- milta sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, ravitsemus- suunnittelija, fysioterapeutteja ja sairaalan diabetes- hoitajia. Koulutuksen aikana terveysasemilla käyn- nistettiin ryhmäohjaus tyypin 2 diabetekseen sairas-

Document info
Document views308
Page views310
Page last viewedFri Jan 20 21:07:07 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments