X hits on this document

310 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 68

tumisvaarassa oleville henkilöille ja sairaalan diabe- tespoliklinikalla ryhmäohjaus uusille tyypin 2 diabee- tikoille. Lähtökohtana oli D2D-hankkeen valtakun- nallinen esitys viiden kerran ryhmäohjauksesta. OHOI-koulutuksen ja ensimmäisten ryhmien poh- jalta syntyi tarve sisällölliseen koulutukseen ja yhte- näisen ryhmäohjelman laatimiseen kaikille terveys- asemille.

Eväitä riskihenkilöiden ryhmäohjaukseen koulutus toteutettiin alkuvuodesta 2005. Siinä paneuduttiin ravitsemus-, liikunta- ja tupakasta vieroitusohjauksen sisältöihin sekä psykologin ohjaamana motivointiin ja psykososiaalisten teki- jöiden huomiointiin ryhmäohjauksessa. Näin ryhmäohjaukselle muodostui yhteinen sisältö ja samalla sovittiin ohjausmateriaalista.

Jatkossa koettiin ongelmaksi opetuskalvojen puute. D2D-hankkeelta saatiin yksi kalvosarja. Yhtenäinen materiaali koottiin ryhmäohjaajan opaskansioon, jossa on ohjeet kullekin ryhmäkerralle vaihtoehtoi- neen sekä materiaali ryhmän toteuttamiseksi. Materi- aalia testattiin kahdessa ryhmässä ja hiottiin vielä asiakkailta, ryhmäohjaajilta ja asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella.

Ryhmäohjaus on käynnistynyt työterveyshuollossa, neljällä terveysasemalla ja diabetespoliklinikalla. Ryhmäohjaajat ovat motivoituneet uuden työmuo- don käyttöön ja OHOI-koulutuksessa on lisää hoita- jia. Ryhmäohjaajille on suunniteltu täydennyskoulu- tusta keväälle 2006. Paikallinen uimahalli-kuntosali- yritys ja kuntien liikuntatoimet ovat mukana järjestä- mässä liikuntakokeiluja ryhmiin osallistuville.

Yhteyshenkilö: diabeteshoitaja, D2D-hanketyöntekijä Eija Karsikko, Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä puh. 044 439 4968, eija.karsikko@ras.fi

3.2. Liikunta, ravitsemus ja painonhallinta

Painonhallintaryhmät Tampereella

Kun Tampereen Dehko-suunnitelma valmistui syksyl- lä 2001, alueellisten aikuisneuvoloiden ensimmäise- nä tehtävänä oli käynnistää painonhallintaryhmiä koko kaupungin alueella.

Ensimmäinen 20 hengen painonhallinnan ryhmän- vetäjien ryhmä koulutettiin syksyllä 2002. Jokaiselta kolmelta alueelta tuli koulutukseen 3 työparia (ter- veydenhoitaja tai sairaanhoitaja) ja yksi työpari työterveyshuollosta. Koulutus järjestettiin Suomen

39

Diabetesliiton ja Suomen Sydänliiton kehittämän Pieni päätös päivässä –ohjelman mukaisesti. Koulu- tuspäiviä oli yhteensä viisi.

Painonhallintaryhmät käynnistyivät jokaisella alueella koulutuksen jälkeen. Ryhmien kokoamisessa oli aluk- si hankaluuksia, mukaan tulijoiden joukko oli kovin heterogeeninen, ja tieto ryhmistä ei tavoittanut kaik- kia halukkaita. Lisäksi osallistujien määrä oli paikoin pieni. Aluksi ryhmänvetäjinä oli pääsääntöisesti aikuisneuvonnan terveydenhoitajia, jotka kutsuivat ryhmään asiatuntijoita, kuten ravitsemussuunnitte- lijan, fysioterapeutin ja lääkärin. Heiltä saatiin arvo- kasta konsultointiapua. Liikuntatoimesta oli mahdol- lisuus lainata kävelysauvoja tai muuten saada apua ohjaukseen. Painonhallintaryhmien vetäjät vaihtoi- vat kokemuksia ryhmistä yhteisissä tapaamisissa.

Keväällä 2004 työnsä aloittaneille dehko-hoitajille tuli tehtäväksi koordinoida alueensa painonhallinta- ryhmiä. He kokosivat hakulomakkeet, jakoivat haluk- kaat sopiviin ryhmiin ottaen huomioon esim. iän ja painoindeksin ja sopivat ryhmille vetäjät.

Seuraavaan painonhallinnan ryhmänohjaajakoulu- tukseen tuli mukaan myös fysioterapeutteja, lääkä- reitä ja terveydenhoitajia opiskelijaterveydenhuol- losta. Ensi vuonna järjestetään koulutusta taas uudel- le joukolle. Ryhmiä kokoontui vuonna 2005 noin 20.

Ryhmät on tarkoitettu pääsääntöisesti diabeteksen korkean riskin asiakkaille, mutta myös muille painon- hallintaan sitoutuneille. Ryhmiin ohjautuu asiakkaita ikäkausitarkastuksista, riskitestauksen perusteella sekä lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilta. Ryhmiin vali- taan hakemusten perusteella, ja intensiivijakson jäl- keen sovitaan tapaamiset ennen vuosikontrollia. Ryh- miin osallistujia seurataan kaikkiaan noin vuoden ajan.

Ryhmätoimintaa arvioidaan ryhmäläisille annettavalla palautelomakkeella ja asiakkailta kerätään tiedot verenpaineesta, vyötärönmitasta ja painosta. Apuna käytetään PPP-kansion lomakkeita. Lisäksi koko kau- pungin ryhmistä tilastoidaan ryhmien ja osallistujien määrä, sukupuoli sekä osallistumisprosentti.

Yhteyshenkilö projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, anneli.salminen@tampere.fi

Document info
Document views310
Page views312
Page last viewedSat Jan 21 01:02:51 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments