X hits on this document

279 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 68

Liikkumisreseptin ryhmätäytön tarkoituksena on hel- pottaa ja tehostaa liikuntaneuvontaa erityisesti tyypin 2 diabeteksen ja muiden kansansairauksien ehkäise- miseksi ja hoitamiseksi. Edelleen tarkoituksena on saada liikkumisresepti yhteiseksi työvälineeksi tervey- denhuollon käyttöön. Tavoitteena on lisätä ja tiivistää yhteistyötä lääkäreiden, fysioterapeuttien ja hoitajien kesken sekä luoda toimivat palveluketjut. Liikkumisre- septin ryhmätäyttömalli vastaa D2D-hankkeen tavoi- tetta kehittää uusia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimintamalleja ja –käytäntöjä perusterveydenhuollossa.

Työryhmä Anna Kukka, Tanja Onatsu, Jari Ylinen, Mauri Kallinen ja Arja Häkkinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Osana D2D-hanketta Keski-Suomen sairaanhoito- piirin alueella aloitettiin syksyllä 2003 suunnittelu korkean riskin henkilöiden terveyskunnon eri osa- alueiden mittaamisesta yksinkertaisilla kenttätesteillä. Näiden mittareiden käyttöönoton ja terveysliikunnan ohjauksen tehostamiseksi koulutettiin terveyskeskus- ten, työterveyshuollon ja kuntien liikuntatoimien henkilöstöä kevään 2004 aikana noin 30 koulutus- tilaisuudessa.

Soinin terveysasemalla on toteutettu ryhmätäyttö- mallia jo kahden vuoden ajan yhteistyössä Soinin- hoikka, hyvinvointiohjelma soinilaisille –terveyden- edistämishankkeen kanssa. Lääkäri tai hoitaja lähettää asiakkaan liikkumisreseptin ryhmätäyttöön. Lääkäri sulkee pois liikunnan vasta-aiheet, motivoi liikuntaan, lupaa olla mukana seurannassa ja allekirjoittaa resep- tin ryhmätäytön jälkeen. Vastaanotolla liikkumisresep- tille kirjataan vielä asiakkaan liikkumisen terveysperus- teet ja tavoitteet. Fysioterapeutti kutsuu asiakkaat ryhmätäyttötilaisuuteen ja ohjaa liikkumisreseptin täytön yhteisesti. Liikkumisreseptiin on tärkeää mer- kitä, missä jatkoseuranta tapahtuu. Tässä vaiheessa korostuu yhteistyö koko hoitohenkilökunnan välillä. Liikkumisreseptin ryhmätäyttöä voidaan hyödyntää myös jo olemassa oleviin ryhmiin, esim. PPP-painon- hallinta- ja liikuntaryhmiin.

Terveyskunnon mittausten ja tutkimuksen tarkoituk- sena on: 1) lisätä yksilön motivaatiota säännölliseen pitkään jatkuvaan liikuntaan 2) seurata terveyskunnossa tapahtuvia muutoksia ja antaa palautetta riskihenkilölle 3) selvittää voidaanko kerta- vs. tihennetyllä testa- uksella/ohjauksella vaikuttaa omaehtoisen liikunnan määrään ja siten myös painonhallin- taan ja terveyden osatekijöihin: rasva- ja sokeri- aineenvaihduntaan. kehittää alueelle yhtenäinen, kustannus- vaikuttavuudeltaan edullinen kenttätestistö käyttäen jo kuntoneuvoloissa olemassa olevia välineitä ja rajallisia resursseja. lisätä terveydenhuollon ja liikuntatoimen eri toimijoiden välistä yhteistyötä

4)

5)

Ajanjaksona 30.4.20049.11.2005 Soinissa on toteu- tettu kymmenen ryhmätäyttöä, joissa on ollut yhteen- sä 64 henkilöä. Näistä 33 kuuluu D2D-intervention piiriin. Liikkumisreseptin ryhmätäyttömallia on toteu- tettu laajemmin Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä D2D- Liihota- ja Liikkumisreseptihankkeiden sekä

Dehkon 2D -hankkeen tiedonkeruun piiriin kuuluvat korkean riskin henkilöt (N=200) lähetetään kunto- neuvolaan, jossa fysioterapeutti satunnaistaa tutkitta- van joko tehostetumman seurannan (0, 3 ja 6, 12 ja 24 kk) tai pidemmän aikavälin seurannan (0, 12 ja 24 kk) ryhmään. Alkutestausten jälkeen potilaalle

40

Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli Soinissa

Ikäinstituutin kanssa. Valmiita liikkumisreseptejä on täsmennetty myöhemmin PLU:n ja Kuortaneen Urheiluopiston kanssa, jotka näin osallistuvat myös seurantaan.

Työryhmä yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri Ahti Honkola, Soininhoikka – hyvinvointiohjelma soinilaisille –terveydenedistämishankkeen vetäjä, ft AMK Elina Leikkainen, diabeteshoitaja, sh Virpi Salo, ft AMK Taina Tynjälä, astmahoitaja, sh Marja Leppälä ja työterveyshoitaja, th Anna-Liisa Hautakangas.

Liikkumisreseptin ryhmätäytön lähtökohtana oli halu ratkaista valtakunnallisen liikkumisresepti-hankkeen heikkoudet ja toimintaa estävät tekijät. Näistä tär- keimmät tekijät olivat lääkäreiden ajanpuute ja tunne osaamattomuudesta liikuntaohjeiden laatimiseen sekä fysioterapeuttien ja hoitajien kokemukset oman roolinsa jäämisestä taustalle. Myös yhteistyö nähtiin puutteena eri ammattiryhmien välillä sekä paikallisesti että seutu- ja maakunnallisesti.

Soinin terveysasemalla on tehty liikkumisreseptin ryhmätäytöstä televisio-ohjelma sekä TV 1:n A- Studioon syyskuussa 2005 ja TV 1:n Voimaa Vanhuuteen -ohjelmasarjaan lokakuussa 2005.

Yhteyshenkilö diabeteshoitaja, sh Virpi Salo, Ähtärinjärven ktt ky, Soinin terveysasema puh. (06) 2525 7588, virpi.salo@ahtarinjarventk.fi

Terveyskunnon mittaukset korkean riskin henkilön liikuntaohjauksessa

Document info
Document views279
Page views281
Page last viewedTue Jan 17 01:10:38 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments