X hits on this document

339 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 68

keen pisteessä esiteltiin terveellisiä välipalavaihto- ehtoja ja jaettiin riskitestilomakkeita vanhemmille. Taustalla pyöri PowerPoint-esitys antaen tietoa tyypin 2 diabeteksesta ja sen ehkäisemisestä. Van- hempia oli koululla noin 80, joista noin 50 täytti riskitestilomakkeen ja heistä 4 korkean riskin henki- löä ohjautui työterveyshuoltoon ja 1 terveysasemalle.

2. Myllytullin koulun vanhempainillassa oli koulun oman ohjelman ohella vastaava esittelypiste kuin Toppilan koululla. Vanhempia oli paikalla noin 100, joista noin 40 täytti riskitestilomakkeen. Heistä ei seuloontunut yhtään korkean riskin henkilöä.

3. Korvensuoran koululla järjestettiin vanhempain- toimikunnan aloitteesta koko koulun teemapäivä ja vanhempien terveysilta. Vanhemmat olivat saaneet vanhempainiltakutsun mukana riskitestilomakkeet ohjeistuksineen. Teemapäivän aikana oppilaat olivat saaneet ravintohuollon henkilökunnan kanssa tutustua terveellisiin välipaloihin, tehdä postereita ravinnosta ja liikunnasta. Tuotokset olivat esillä vanhempainillassa, jonka ohjelmassa oli tietoiskut ravinnosta, liikunnasta ja tyypin 2 diabeteksesta sekä Astma- ja allergialiiton ja Sydänyhdistyksen esittely- pisteet. Vanhempia oli paikalla noin 60. Hanketyön- tekijä ja kouluterveydenhoitaja käyvät läpi vanhem- pien palauttamat riskitestilomakkeet jälkikäteen.

Vanhemmat ovat antaneet tilaisuuksista positiivista palautetta. Koulut ovat ottaneet haasteen vastaan ja keväällä 2006 järjestetään lisää tempauksia ja van- hempainiltoja. Hanke saavuttaa näin työssäkäyvät vanhemmat!

Yhteyshenkilö: D2D-hanketyöntekijä Anni Alatulkkila, Oulun kaupunki puh. 040 543 0477, anni.alatulkkila@ouka.fi

Ravitsemusterapeutin etävastaanotto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Tutkimusryhmän jäsenet: Jaana Laitinen, Työterveys- laitos; Leea Järvi, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito- piiri; Liisa Hiltunen Kansanterveystieteen ja yleis- lääketieteen laitos, Oulun yliopisto; Ulla Rajala, Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto; Olavi Timonen, Oulunkaaren seutu- kunta; Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Kansanter- veystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yli- opisto.

Ravitsemusterapeutin ohjauksen vaikuttavuudesta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä korkean riskin henkilöillä on vakuuttavaa näyttöä. Koko Suomessa

42

on vähän ravitsemusterapeutin virkoja (yhteensä 86). Lisäksi on monia kuntia, joissa ravitsemusterapeutin palveluja ei ole ollenkaan saatavana. Resurssien käytön tehostamiseksi yksi mahdollisuus on ryhmä- ohjauksen kehittäminen.

Lääkärin etävastaanottotoiminnasta on hyviä koke- muksia Oulunkaaren seutukunnan kunnissa, mutta ryhmäohjauksesta ei ole aiempia kokemuksia. Tässä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin D2D- hankkeen ravitsemusterapeutin etävastaanottotoi- minnassa ravitsemusterapeutti on Oulusta video- neuvotteluyhteydessä etäkunnan tilaan, jossa ryhmä tyypin 2 diabeteksen suhteen korkean riskin henki- löitä kokoontuu. Tällä tavalla D2D-hanke tuottaa palveluja kunnille, joilla ravitsemusterapeuttiresurs- seja ei ole. Koska ryhmäohjauksesta etävastaanotto- toimintana ei ole aiempia kokemuksia, toimintaa arvioidaan ennen laajempaa käyttöön ottoa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ravitsemustera- peutin etävastaanottotoimintana toteutettavan tyypin 2 diabeteksen korkean riskin asiakkaiden ryhmäoh- jausmalli. Ryhmäohjausmallin suunnittelun lähtökoh- tana on Dehkon 2D -hankkeen projektisuunnitel- massa (s. 3738) esitetty ryhmäohjaus.

Ryhmäohjausmallin (4x1,5 tuntia viikon välein, vertaisryhmätoimintaa, ravitsemusterapeutin seuran- takäynti 23 kk kuluttua) keskeinen tavoite on, että ryhmäläiset oppivat miten tyypin 2 diabetesta ehkäis- tään elintapojen avulla, että heidän muutosvalmiu- tensa lisääntyy ja että he aktiivisesti muuttavat elin- tapojaan tavoitteiden suuntaiseksi. Pääpaino on ravitsemusasioissa. Ryhmän sisällön ja toiminnan suunnittelun taustateoriana on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Elintapojen muutosprosessin vaiheet otetaan myös ohjauksessa keskeisesti huomioon. Tausta-ajatuksena on, että muutos on oppimista. Siten ryhmäohjauksessa kiinnitetään huomiota oppi- misen tukemiseen ja ryhmäläisten itseohjautuvuu- teen ohjaamiseen.

Etävastaanottotoiminnan arvioinnissa vertailuryhmä- nä ovat lähivastaanottona toteutetut samansisältöiset ryhmät sekä mahdollisesti D2D-hankkeen myötä seulotut korkean riskin henkilöt, jotka asuvat samalla alueella ja jotka eivät ole osallistuneet vastaavaan interventioon.

Yhteyshenkilö: Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, Oulu, jaana.laitinen@ttl.fi

Document info
Document views339
Page views341
Page last viewedTue Jan 24 20:42:31 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments