X hits on this document

317 views

0 shares

0 downloads

0 comments

43 / 68

Aktivaattori-ryhmät, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin painonhallintaprojekti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt Dehkon 2D -hankkeen ja Kunnossa kaiken ikää -toiminnan yhteistyönä painohallinta- projekti, jossa kohderyhmänä on Oulun yliopis- tollisen sairaalan henkilökunta.

Tavoitteena on selvittää liikuntapainotteisen painonhallintaryhmän tuloksellisuutta pysyvien elintapamuutosten aikaansaamisessa.

Aktivaattori-ryhmä on suunnattu niille henkilöille, joilla on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Ryh- mään valikoidaan jäsenet riskipistetestin perusteella. Ryhmään pääsee yli 15 pistettä saaneet korkean riskin henkilöt, joilla on ylipainoa.

Aktivaattori-ryhmässä painoa hallitaan ensisijaisesti liikunnan avulla. Ryhmäläiset opastetaan liikunta- palvelujen aktiivikäyttäjiksi. Liikunnan lisäksi pereh- dytään täysipainoiseen, painonhallinnan mahdollista- vaan ruokavalioon

Ryhmiä vetää fysioterapeutti yhteistyössä ravitsemus- terapeutin kanssa. Ryhmäkokoontumiset alkoivat vuoden 2006 alussa ja jatkuvat vuoteen 2007 asti. Ryhmät kokoontuvat aluksi kerran viikossa kahden kuukauden ajan ja sen jälkeen joka toinen viikko koko loppuvuoden.

Ryhmäkokoontumisten sisältö 1. Neljä ensimmäistä kokoontumista: Itsenäinen liikuntaseuranta, ryhmätapaamisia ravitsemustera- peutin ja fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeutin ryhmätapaamiset sisältävät liikuntaneuvontaa ja kuntouttavaa fysioterapeuttista liikunnan ohjausta. Ravitsemusterapeutin ryhmätapaamiset sisältävät perehtymisen täysipainoiseen ruokavalioon käytän- nössä sekä opastuksen kotona toteutettaviin tehtäviin.

2. Jatkokokoontumiset: ryhmäliikuntaa, lihaskunto- harjoittelua ja kestävyyslajien kokeilua

Aktivaattori-ryhmät tuovat näkyvyyttä Pohjois- Pohjanmaan D2D-hankkeelle. Ryhmiä seurataan ja tuloksista tiedotetaan yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa.

Yhteyshenkilöt: Minna Rehula, PPSHP, Lääkinnällisen kuntoutuksen hallinto, minna.rehula@ppshp.fi

Leea Järvi, PPSHP, Lääkinnällisen kuntoutuksen hallinto puh. 040 757 6711, leea.jarvi@ppshp.fi

43

3.3. Työterveys

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Tampereen Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan työterveyspalvelussa

Dehkon 2D –palkinnon saanut hanke, esittely sivulla 6.

Yhdessä voidaan hyvin: Työhyvinvointi- tapahtuma tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi

Jyväskylässä toteutettiin marraskuussa 2005 YIT konsernissa 200 hengen tapahtuma, jonka tavoit- teena oli lisätä työhyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietämystä sekä tuottaa työntekijöille elämyksiä, jotka tukevat omaehtoista työkunnon, terveyden ja hyvin- voinnin ylläpitämistä. Lisäksi asiakkaille järjestettiin mahdollisuus henkilökohtaisen terveydentilan, kun- non ja terveystottumusten arviointiin. Pääteemana oli tyypin 2 diabeteksen ehkäisy.

Asiakkaille kerrottiin musiikkiteatteriohjelman lomas- sa työhyvinvoinnista, tyypin 2 diabeteksesta, sen riskitekijöistä ja ehkäisemisen keinoista. Luento- osuuden jälkeen asiakkaille tarjottiin monipuolinen näyttelyohjelma, jossa oli mahdollisuus testata oma diabetesriski, osallistua verensokerin, verenpaineen, painon, vyötärön ympäryksen ja kehonkoostumuk- sen mittauksiin.

Stressijanan avulla asiakkailla oli mahdollisuus arvioi- da stressin kokemustaan ja saada ohjausta ammatti- laisilta. Kasvisnäyttelyssä asiakkaat arvioivat omaa päivittäistä kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö- ään punniten ja verraten annosta suositeltavaan mää- rään. Eväsnäyttely opasti terveellisiin eväsvalintoihin. Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelman esittelyssä sai liikuntaneuvontaa ja omien liikuntatottumusten kehittämistä tukevaa materiaalia.

Työfysioterapeutit tarjosivat asiakkaille mahdollisuu- den testata lihasvoimaa puristusvoimamittauksella ja tasapainoa ja koordinaatiota tasapainolaudan avulla. Rakennusalan työntekijöiden työterveyteen vaikut- tavista asioista kerrottiin videon avulla. Tapahtuma päättyi yhteiseen musiikilliseen venyttelytuokioon gymstikkiä kokeillen. Hyvää mieltä tuottivat kotiin viemisiksi saadut salaattitarpeet salaattiohjeineen. Arvonnassa onnekkaat saivat liikuntaan kannustavia palkintoja.

Tapahtumasta on saatu erittäin myönteinen palaute asiakkailta itseltään, kohdeyritykseltä ja kaikilta toteuttamisessa mukana olleilta yhteistyökump-

Document info
Document views317
Page views319
Page last viewedSat Jan 21 18:06:03 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments