X hits on this document

284 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 68

Dehkon 2D –hanke UPM-Kymmene Oyj Jämsänjokilaakson työterveysasemilla

Työterveyshuoltomme sitoutui Dehko-hankkeeseen syksyllä 2004, jolloin se kirjattiin myös vuoden 2005 toimintasuunnitelmaan. Keväällä 2004 henkilös- tömme osallistui Keski-Suomen alueen Dehko- hankkeen koulutustilaisuuksiin. Yhteisessä neuvotte- lutilaisuudessa hankkeen työntekijöiden kanssa sovittiin selkeän hoitopolun kirjaamisesta sekä käy- tännön järjestelyistä.

Hoitopolkuun kuuluvat käynnit työterveyshoitajalla (esitiedot, laboratoriokokeet, interventio), työfysio- terapeutilla (interventio) ja työterveyslääkärillä (hoito, interventio). Hankkeen tiedonkeruuseen sitouduim- me ottamaan 25 henkilöä Kaipolasta ja 28 henkilöä Jämsänkoskelta.

Korkean riskin arviointikaavakkeita on saatavilla työterveyshuoneen odotustilassa, intranetissä ja jokainen terveystarkastukseen tulija täyttää sen rutiininomaisesti. Keski-Suomen D2D-hankkeessa korkean riskin rajaksi on sovittu 15.

Kaksitoista korkean riskin asiakkaista oli motivoitunut PPP-ryhmään (Pieni Päätös Päivässä), jonka ohjauk- sesta vastasivat työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, asiantuntijana ryhmässä vieraili myös hankkeen ravitsemusterapeutti. Muut asiakkaat ohjautuvat yksilöohjaukseen omaan työterveyshuoltoon.

Vuoden 2004 lokakuussa työnantaja järjesti naisten tyky-päivän, jossa työterveyshuolto oli mukana mittaamassa vyötärönympärystä, painoa ja riskiä tyypin 2 diabetekseen, naisia tavoitettiin noin 100.

Joulukuussa 2004 yrityksen omalla uudella kunto- salilla vietettiin avajaisia ja vieraanamme oli Juha Mieto kertomassa itsehoidosta maanläheisin sanoin. Tilaisuudessa osallistujilla oli mahdollisuus mittauttaa 'rasitussokerinsa', verenpaineensa, vyötärönympäryk- sensä, puristusvoima ja tasapaino. Korkean riskin arviointikaavakkeen täytti noin 70 työntekijää.

Kevään työsuojeluviikoilla D2D- hanke oli vahvasti esillä. Yhteistyössä Keski-Suomen hankkeen työnteki- jöiden, paikallisen terveydenhoito-oppilaitoksen ja työterveyshuollon henkilöstön kanssa molemmille teh- taille pystytettiin terveystori yhdeksi päiväksi. Yllä ole- vien mittausten lisäksi ravitsemusterapeutti tarjosi käy- tännönläheistä tietoa kävijöiden 'purtavaksi': kasviksia punnittiin, suolan määrää arvioitiin jne. Näillä toreilla tavoitettiin korkean riskin seulaan yhteensä 300 henki- löä. Hankkeen vahva keulakuva, maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, piti mieleenpainuvan yleisöluennon aihees- ta: 'Terveyden avaimet omassa taskussa – avaimet hukassa'.

45

Tiedotuskanavat, joissa hanketta markkinoitiin, olivat Intranet, UPM:n oma lehti: 'Paperilaakson Sanomat' ja paikallislehdenkin (Koillis-Häme) uutiskynnys ylittyi, Tapani Kiminkisen luennosta sai lukea koko Jämsänjokilaakson väestö.

Tilastoa ja tuloksia ja pohdintaa Työterveyshuolto toteutti 1.8.200431.10.2005 yli 300 terveystarkastusta. Tarkempien tutkimusten tulos oli karu: 109:llä oli sokeriaineenvaihdunnan häiriö: 35:llä tyypin 2 diabetes ja 74:llä heikentynyt sokerin- sietokyky tai kohonnut verensokeri. Huomionarvoista on, että alle 14 pistettä saaneilla 11:sta löytyi poik- keava tulos sokerirasituskokeessa. Riskilomake, hoito- polku ja PPP-ryhmät toimivat hyvin ja jäivät työter- veyshuollon jatkuvaksi toiminnaksi.

Yhteyshenkilöt: Työterveyshoitaja Seija Savolainen, UPM-Kymmene Oyj Kaipola, Työterveyshuolto puh. 020 416 7268, seija.m.savolainen@upm-kymmene.com Työfysioterapeutti Riitta Jukkara, UPM-Kymmene Oyj Jämsänkoski, Työterveyshuolto puh. 020 416 6136, riitta.jukkara@upm-kymmene.com

Dehkon 2D -hanke osana yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa

Yksityisessä työterveyshuollossa toimii tällä hetkellä Keski-Suomessa 23 yksikköä ja 52 000 asiakasta. Mukana on yritysten omia työterveyshuoltoja, julki- sen sektorin liiketoimintayksiköitä ja lääkärikeskuksia. Alueen yksityiset työterveyshuollot suhtautuvat myönteisesti Dehkon 2D -hankkeeseen. Ennalta- ehkäisevä työ lakisääteisenä toimintana on kaikkien työterveyshuoltoon kuuluvien työntekijöiden saatavilla.

Toiminnan tavoitteena on ollut Dehkon 2D –hank- keen myötä saada työterveyshuollot löytämään kor- kean riskin henkilöt varhaisessa vaiheessa, mahdol- listaa elintapaohjaus muutokseen valmiille asiakkaille ja myös hoitaa löydetyt riskihenkilöt jatkossa hyvin. Työterveyshuoltojen ja asiakasyrityksen toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan, jolla pyritään ennakoimaan tulevaa tilastojen perusteella ja sopi- maan yhdessä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Näin toimintasuunnitelman osana voi olla myös Dehkon 2D -hankkeen tavoitteet, mikäli BMI, vy, diabetes- riskipisteet, tai sokerirasitukset ja laboratoriokokeet näin kartoitetusti osoittavat. Hyvään työterveyshuol- tokäytäntöön kuuluva vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää mittareita, jotka tämänkin hankkeen myö- tä kehittyvät.

D2D -hanketyöntekijän keinoina tavoitteiden saavut- tamiseksi on ollut eri toimipaikkojen kartoittamista,

Document info
Document views284
Page views286
Page last viewedTue Jan 17 11:52:45 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments