X hits on this document

329 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 68

yhteisiä tapaamisia työterveyshuolloissa sekä heidän asiakasyrityksissään. Hyvin pitkälti se on ollut myös yhdessä oppimista. Korkean riskin henkilöiden hoito- polkujen käyttö on monissa paikoissa totta. Pienem- mät yksiköt ovat noudattaneet hankkeen valmiita malleja. Suuremmat työnantajat ovat ottaneet hank- keen tavoitteet ja strategiat omiin toimintatapoihin ja ns. meidän tapaan toimia. Monet työterveyshuollot kokevat oman tietojärjestelmän kehittämisen tärke- äksi; tiedonkeruun tiedot kirjataan omaan järjestelm- ään. Näin monin paikoin Dehkon 2D -hankkeen tiedonkeruuseen ei haluta tai ei voida kaksoiskirja- uksen vuoksi osallistua. Olennaista hyvässä työterve- yshuoltokäytännössä on kuitenkin huomioida asia- kasyritysten tarpeet ja tavoitteet sekä kohdentaa dia- beteksen ennaltaehkäisy ja hoito aina todettuun tarpeeseen.

Erilaista koulutusta on järjestetty työterveyshuolloille iltapäivisin, jotta mahdollisimman monella olisi tilaisuus osallistua niihin. Koulutusten aiheena ovat olleet Dehkon 2D hankkeen toimintastrategioiden käytäntöön vieminen ravitsemus- ja liikuntakoordi- naattoriemme toimesta. Osa työterveyshuolloista on pyytänyt myös omia koulutushetkiä, jotka ovat autta- neet oman hoitopolun käytäntöön vahvistamisessa. Koulutuspäivät ovat tuoneet yhteistyöverkostoja lähemmäksi toisiaan. Hanketta on pyritty viemään myös yritysmaailman tietoisuuteen, mutta tämä vaatisi selkeästi vielä enemmän panostusta. Hanke etenee seutukunnalla tiedon ja taidon kohdatessa oikeaan aikaan, joten yhteistyötä tarvitaan.

Yhteyshenkilö: Yksityisen työterveyshuollon D2D-hanketyöntekijä, työterveyshoitaja Sanna Niemi, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri puh. 040 734 9345, sanna.niemi@mehilainen.fi

D2D – Valtran tapa toimia

Toimintaympäristö ja resurssit

 • Valtra kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita.

 • Tehtaat Suolahdessa ja Brasiliassa.

 • Suolahdessa työskentelee 700 henkilöä, tuotekehityksessä (JKL) 150 henkilöä. ja lisäksi 100 myynti- ja huoltomiestä ympäri Suomea.

 • Suolahdessa valmistetaan 10 000 traktoria vuodessa.

 • Yritys on saanut vuonna 2003 TTT- laatusertifikaatin (OHSAS 18001).

 • Suolahdessa on oma työterveysasema; (1,5 työterveyshoitajaa, ½ lääkäri ja työfysioterapeutti 1 pv/vko).

46

 • Tyky Valtran tapaan: perustana on laadukas

perustyö, yhdessä tekeminen.

Taustaa projektille Projekti esiteltiin Valtran työterveyshuollolle 27.5.04. Alusta asti oli selvää, että lähdemme mukaan projek- tiin. Meillä oli hyviä kokemuksia yhteistyöhankkeesta ammattikorkeakoulun kanssa Sydämesi suojaksi – projektista, joka oli suunnattu MBO-asiakkaille. Uu- den projektin tarve oli olemassa, olimme jo mietti- neet MBO-asiakkaille suunnattua kuntoremonttia. Dehko-projekti vastasi hyvin tarpeeseemme. Se täytti hyvin käsityksemme laajasta tyky-työstä ja laaduk- kaasta työterveyshuollosta.

Päätöksen haku ja tavoitteet TTH esitteli projektin johdolle, tyky-ryhmälle ja työsuojelutoimikunnalle. Päätös mukaan lähtemi- sestä oli yksimielinen. Projektin tavoitteet tarkentuivat alkutaipaleella:

 • Kaikkien valtralaisten diabetesriski seulotaan.

 • Tiedot riskipisteistä hyödynnetään työterveys- huollon perustyössä.

 • VIP-asiakkaat valitaan erillisprojektiin liikunta- testeineen.

 • 714 riskipisteisille suunnataan interventio ja jatkosuunnitelma.

 • Luodaan D2D hoitolinja ” Valtran tapa toimia”.

 • Varmistetaan toiminnan laadun säilyminen itsearvioinneissa.

Hankkeen eteneminen

 • Keskustelua toteutustavoista käytiin jo info- tilaisuuksissa TST:n ja tyky-ryhmän kanssa.

 • Yleisinfo hankkeesta koko henkilöstölle henki- löstölehdessä, jossa oli sivun juttu tyypin 2 diabeteksesta, Dehko-projektista ja Valtran tavasta.

 • Lehden mukana meni jokaiselle kotiin tyypin 2 diabeteksen riskinarviointilomake.

 • Lomakkeet palautettiin työterveyshuoltoon jatkokäsittelyä varten.

 • Yhteistyökumppaniksi projektissa valittiin Peurunka, jonka kanssa tarkennettiin projektisuunnitelmaa.

 • Ajatuksena oli, että projektin aktiivipäivät testeineen tapahtuisivat Peurungassa. Näin saisimme projektiin mukaan lisäosaamista.

Jatkotoimet riskin suuruuden mukaan

 • Ei riskiä – ei toimenpiteitä. Riskipisteet kirjattiin asiakkaan atk-tietoihin, jossa ne olivat aina eri kontakteissa näkyvissä.

 • Kaikille 714 pistettä saaneille lähetettiin kirje, jossa oli Mikä nyt neuvoksi –esite, lisäksi heitä motivoitiin pieniin muutoksiin.

 • Suuren riskin asiakkaat eli VIP-asiakkaat kutsuttiin kirjeellä infotilaisuuteen Terveystorille.

Document info
Document views329
Page views331
Page last viewedMon Jan 23 07:10:42 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments