X hits on this document

283 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 68

 • VIP-henkilöihin otettiin myös muutamia juuri todettuja diabeetikkoja, joille haluttiin tarjota tietopakettia elämäntapojen muuttamiseksi.

 • Terveystorilla lääkäri puhui tyypin 2 diabetek- sesta, ja hoitaja esitteli tulossa olevaa projektia.

Projekti vipeille

 • Työterveyshoitaja tapasi VIP-asiakkaat 12 kertaa (esitiedot, tietojen keruu, motivointi).

 • Kaikki tutkimukset, sokerirasitus mukaan lukien, tehtiin työterveyshuollossa.

 • Työfysioterapeutti tapasi vipit, kartoitti liikuntatottumuksia ja motivoi muutoksiin.

 • Työterveyslääkäri tapasi vipit, kävi keskustelua sokeriaineenvaihdunnan tilanteesta ja motivoi potilasta muutoksiin.

Dehko-remontista lisäpotkua

 • Aloituspäivänä Peurungan tiimi (fysioterapeutti, psykologi, ravintoterapeutti) jalkautui Valtralle. Luotiin tietopohjaa motivaation tueksi.

 • Alkumittaukset tapahtuivat Peurungassa. Valtralta tapaamisiin osallistui joko fysiotera- peutti tai työterveyshoitaja.

 • Aktiivipäivät seurantamittauksineen ovat: 3 kk, 6 kk, 1 v, 2 v alkutesteistä.

 • Väliaktiviteetteja on tavoitteena järjestää ryhmän tarpeen ja toiveen mukaan. Toistaiseksi ryhmä on tavannut välijaksolla ravintoterapeutin, ja toinen tapaaminen on vielä tulossa.

Mitä kuuluu projektiin tällä hetkellä

 • Vuosikontrollit sokerirasituksineen ovat käynnissä.

 • Vippien projekti jatkuu.

 • TTH-linjaus projektin jälkeisestä toiminnasta mietitty.

 • Tyypin 2 diabeteksen riskinarviointilomake on osa suunnattuja terveystarkastuksia.

 • Arvioimme toimintamme tilaa laatu- auditoinneissa.

Yhteyshenkilö: Työterveyshoitaja Leila Kauranen, Valtra Oy Ab Työterveyshuolto puh. 040 525 6604, leila.kauranen@valtra.com

47

Dehkon 2D -hankkeen toteutus Raahen terästehtaan työterveysasemalla

Olemme olleet mukana Dehkon 2D –hankkeessa syksystä 2004 lähtien. Tyypin 2 diabeteksen sairas- tumisriskin arviointilomakkeita olemme täyttäneet terveystarkastusten yhteydessä aikaisemminkin, mutta hankkeen myötä täsmensimme toimintata- paamme. Seulomme, ohjaamme ja seuraamme riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä aikaisempaa syste- maattisemmin. Työvälineiksi teimme toimintakaa- viot, ja tietojärjestelmään lisättiin terveysneuvonta- lehti. Siinä vaiheessa kun ns. lääkkeetön hoito ei enää riitä, asiakkaamme siirtyy tämän hetken käytän- nön mukaisesti terveyskeskukseen hoitoon.

Muutosta on tullut myös laboratoriotutkimuskäytän- töön. Olemme saaneet käyttöömme analysaattorin HbA1c määrityksiin ja sokerirasituksissa siirryimme kapillaarinäytteisiin ja jätimme 1 tunnin sokeriarvon määrityksen pois. Sokerirasituksen aikana asiakas täyttää D2D esitietolomakkeen ja katsoo ohjausvide- on, jolloin 2 tunnin odotusaika saadaan mielekkäästi hyödynnettyä.

Sen lisäksi että työnjako perusterveydenhuollon ja työterveysasemamme välillä on selkiytynyt, myös yhteistyö on tiivistynyt. Yksi työterveyshoitajista toimii diabetesyhdyshenkilönä, ja hän on mukana kuntayhtymän Dehko-työryhmässä. Olemme osallis- tuneet kuntayhtymän järjestämiin koulutuksiin ja meitä on informoitu hyvin hankkeen kuulumisista.

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa keskitytään työn altisteisiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin. Toisaalta tarkastuksissa pyritään kiinnittä- mään huomioita myös muihin työkykyisyyttä uhkaa- viin riskitekijöihin. Valtimoiden kovettumatauti aiheuttaa usein oireita ja työkykyisyysongelmia jo työikäisillä ennen vanhuuseläkeikää, jonka vuoksi olemme kokeneet mielekkääksi ja työnantajan näkö- kulmasta hyödylliseksi puuttua ateroskleroosin riski- tekijöihin myös työterveyshuollossa. Samalla Dehkon 2D -hankkeen avulla on saatu täsmennettyä sisällöl- lisesti terveystarkastuksia näiden riskitekijöiden ennaltaehkäisyn suhteen.

Yhteyshenkilö: Diabetesyhdyshenkilö Maarit Keckman, Rautaruukki Oyj, työterveysasema puh. 020 592 2874, maarit.keckman@ruukki.com

Document info
Document views283
Page views285
Page last viewedTue Jan 17 11:51:52 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments