X hits on this document

336 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 68

Suurin projektini oli erilaisia ruokavalintoja kuvaa- vien valokuvien ottaminen ja muokkaaminen. Valo- kuvissa havainnollistettiin mm. oikeaa lautasmallia, hyviä ja huonoja lounas- ja välipalavaihtoehtoja, annoskokojen merkitystä kokonaisenergian saantiin, erilaisia vaihtoehtoja kokoustarjottaviksi jne. Kuvia otimme Jyväskylän kaupungin keskuskeittiöllä Savelassa, Jyväskylän keskussairaalan ruokala Caterinassa sekä lopulta myös oman keittiöni pöy- dällä. Kokonaisuutena kuvausprojekti oli mielen- kiintoinen ja opettava kokemus, koska moista en aikaisemmin ole juurikaan harrastanut. Keski- Suomen D2D-hankkeen työntekijät voivat jatkossa käyttää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Harjoittelujakso oli mielenkiintoinen, josta kiitos kuuluu myös mukaville työtovereille. Kolme kuu- kautta kului yllättävän nopeasti. Uskon, että sain paljon eväitä tulevaan työelämään. Kenties jatkossa omaltakin lautaseltani löytyy useammin vihreää!

Yhteystiedot: Petteri Kokkonen

Terveydenhuollon hoitohenkilöstön D2D- ravitsemuskoulutukset Keski-Suomessa

Keski-Suomen Dehkon 2D -hankkeen osa-aikaisena työskentelevän ravitsemuskoordinaattorin päätehtä- viä on ollut terveyskeskusten ja yksityisen työterveys- huollon hoitohenkilöstön ravitsemuskoulutusten organisointi. Terveyskeskukset pitivät ravitsemus- aiheita jo hankkeen alussa tehdyssä koulutustarve- kyselyssä erittäin tärkeinä ja tarve tuli esiin uudelleen kuntakierroksissa. Syksyn 2003 ja 2005 aikana on pidetty kaikkiaan 18 erillistä korkean riskin henkilön ravitsemukseen ja ravitsemusohjaukseen liittyvää 3 tunnin koulutusta eri puolella Keski-Suomea, osallis- tujia on ollut noin 360 henkilöä.

Koulutukset pidettiin iltapäivisin terveyskeskusten tiloissa. Osallistujat olivat pääsääntöisesti terveyden- hoitajia, mutta myös ilahduttavan paljon vuode- osastojen ja vastaanoton sairaanhoitajia, lähihoitajia,

50

fysioterapeutteja sekä muutama ruokapalvelun työntekijä tai esimies. Tavoitteena oli toimiva ja keskusteleva pienryhmä. Jokainen osallistuja sai kattavan materiaalipaketin, jota pystyi omassa työs- sään sitten hyödyntämään. Esillä oli tutustumista varten myös kattava valikoima ravitsemusohjaus- materiaalia.

Iltapäivä alkoi katsauksella hankkeen toiminnasta ja suomalaisten ruokatottumuksista. Tämän jälkeen osanottajat täyttivät D2D-hankkeen tiedonkeruun esitietolomakkeen ravitsemusosion, jota käytettiin pohjana vuorovaikutuksellisessa parityöskentelyssä. Joissakin koulutuksissa käytettiin etukäteen posti- tettua ruokapäiväkirjaa opetus- ja havaintoväli- neenä. Tämän jälkeen siirryttiin ohjausmateriaalin esittelyyn ja siitä keskusteluun. Ravitsemuskoordi- naattori otti esille ravitsemusohjauksen kannalta olennaisimpia asioita käytännönläheisesti ja esi- merkein sekä käytiin keskustelua osanottajilta tulleisiin kysymyksiin, ongelmatilanteisiin.

Iltapäiväkoulutuksista kerättiin kirjallinen palaute koulutustilaisuuden lopussa. Ravitsemuskoulutusta pidettiin tarpeellisena ja aikaa aihealueeseen nähden lyhyenä. Hoitohenkilökunnan tiedon tarve ravitse- muksen perustiedoista, ohjausmenetelmistä ja tarve ylipäätään säännölliseen koulutukseen tuli palaut- teissa voimakkaasti esille. Toivottiin kohdennettuja koulutuksia ja käsiteltyjen aiheiden syventämistä erillisissä tapaamisissa. Lisäksi ravitsemusterapeutilta odotetaan säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötä ja sen kehittämistä ruokapalvelujen henkilökunnan, tervey- denhoitajien ja päivähoidon kesken eli käytännössä ehkäisyhankkeen väestöstrategian toteutukseen osallistumista ravitsemuskysymyksissä.

Yhteystiedot: Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, heli.koivisto@ksshp.fi

Ohoi! -koulutusprojekti Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Työryhmä ravitsemusterapeutti, ETM, KM Terhi Jokelainen ja työnohjaaja, KM Leena Kultalahti, Oulun yliopisto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin vuosina 20042005 OHOI! –koulutusprojekti, jonka tavoitteena oli kehittää koulutusmalli tyypin 2 diabe- teksen ehkäisy- ja hoitotyötä tekevän hoitohenkilö- kunnan ryhmäohjauskoulutukseen. Ryhmäohjaajia voimaannuttamalla OHOI! -koulutusprojektissa

Document info
Document views336
Page views338
Page last viewedTue Jan 24 03:40:05 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments