X hits on this document

297 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 68

pyritään edistämään ryhmäohjauksen muodostumista toimivaksi työmuodoksi perusterveydenhuollossa.

OHOI! -koulutuksen tavoitteena on lisätä perus- terveydenhuollon hoitohenkilökunnan valmiuksia toimia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon suunnattujen ryhmien ohjaajina. Koulutus perustuu kokemukselliseen ja yhteisölliseen oppimiskäsityk- seen. Asiantuntija-alustusten rinnalla keskeistä on koulutukseen osallistujien oma aktiivinen toiminta. Koulutustapaamisissa osallistujat pohtivat ryhmä- ohjaukseen liittyviä teemoja yhdessä toisten osallis- tujien ja kouluttajien kanssa. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat työpareittain omassa työympäristössään tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn suunnatun ryhmäohjauskokonaisuuden valitsemalleen kohderyhmälle ja arvioivat toteutta- mansa ryhmäohjauksen.

Pääpaino OHOI! -koulutuksessa on osallistujien ohjaustaitojen kehittämisessä. Koulutuksen aihe- alueita ovat ryhmäohjaus työmuotona, elintapa- muutosten tukeminen ryhmäohjauksen keinoin, ryhmädynaamiset ilmiöt, ohjaajan rooli, ryhmä- ohjauksen käytännön organisointi ja ryhmäohjaus- prosessin arviointi.

Koulutus koostuu kolmesta koulutustapaamisesta. Ensimmäisen ja toisen koulutuspäivän välillä osallis- tujat työstävät ryhmäohjaussuunnitelmiaan ja toisen ja kolmannen koulutuspäivän välillä he toteuttavat työpareittain suunnittelemansa ryhmäohjauksen. Ryhmäohjauksen tueksi on laadittu kalvosarja ”Monta tietä muutokseen”, jota osallistujat voivat käyttää oman ryhmänsä ohjaamisessa.

Vuosien 2004 ja 2005 aikana Pohjois-Pohjan-maan sairaanhoitopiirissä toteutettiin neljä OHOI! –koulu- tusta ja niihin osallistui yhteensä 61 osallistujaa eri terveyskeskuksista ja työterveysasemilta. Osallistujilta kerättiin palautetta koulutuksen arviointia ja jatko- kehittämistä varten. Palaute oli pääosin myönteistä. Erityisen toimivaksi koettiin se, että koulutusmallissa on sisäänrakennettuna oman ryhmäohjauksen toteu- tus, mikä rohkaisee osallistujia toimimaan myös jat- kossa ryhmäohjaajina. Valtaosa osallistujista suunnit- teli aloittavansa uuden ryhmän ohjauksen puolen vuoden kuluttua koulutuksen päättymisestä. Palaut- teessa tuli esille myös ehdotuksia OHOI! –koulu- tuksen kehittämiseksi. Koska koulutus toteutetaan alueellisia asiantuntijaresursseja käyttäen, se on kus- tannustehokasta koulutustoimintaa ja mahdollistaa paikallisten tarpeiden huomioimisen. Vuonna 2006 on suunnitteilla viidennen OHOI! -koulutuksen toteutus.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että OHOI! - koulutusprojekti on tuottanut toimivan koulutus-

51

mallin, jota voidaan hyödyntää hoitohenkilökunnan ryhmäohjausvalmiuksien kehittämisessä tyypin 2 diabeteksen ehkäisy- ja hoitotyössä.

Yhteyshenkilö: Terhi Jokelainen, Oulun yliopistollinen sairaala / PPSHP:n D2D-hankkeen koulutustyöryhmä puh. 050 461 8128, terhi.jokelainen@oulu.fi

3.6. Aineistot ja tapahtumat

Köksäkisällit – aineistokansio kotitalous- opetuksessa toteutettavan terveys- kasvatuksen tueksi

Kotitalousopetuksessa opitaan ruoanvalmistusta ja ostoskäyttäytymistä. Opetukseen on mahdollista luontevasti sisällyttää terveisiin elämäntapoihin ohjaavat ruokavalinnat sekä terveellisen ruoan- valmistuksen ja ruokaostosten periaatteet. Kotita- louden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteis- työvalmiuksia ja tiedon hankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteisiin. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuh-teistaan ja taloudestaan. (Opetussuunni- telma 2004, Opetushallitus). Kotitaloustunnilla an- nettujen kotitehtävien välityksellä tavoitetaan oppilai- den vanhemmat, jotka opinnäytetyön mukaan suh- tautuvat pääsääntöisesti niihin myönteisesti (Leiviskä 2003).

Tavoitteet Aineistokansion toteutusprosessin aikana järjestet- tyjen yhteistapaamisten tavoitteena oli hyvien toi- mintamallien kokoaminen ja kotitalousopettajien vertaisoppiminen. Heidän kauttaan on mahdollista vaikuttaa kouluruokailusta vastaavien tahojen han- kintoihin ja toteuttamiseen. Tavoitteena oli tuottaa aineistokansio, joka antaa ideoita terveyskasvatuksen sisällyttämiseen kotitaloustunneille. Konkreettisilla koti- ja tuntitehtävillä haluttiin havainnollistaa päi- vittäisten ruokavalintojen sisältöä ja vaikutusta omaan hyvinvointiin. Kotitehtävien avulla haluttiin vaikuttaa myös vanhempien ruokaostos- ja ruoan- valmistusvalintoihin. Tätä kautta haluttiin mahdol- listaa koko perheen terveellisemmät ruokailutottu- mukset.

Toteutus Kotitalousopetuksen aineisto "Köksäkisällit" ideoitiin ja toteutettiin Dehkon 2D hankkeen ravitsemus- suunnittelijan, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin Terveys on hyvä juttu projektin terveydenhoitajan ja Seinä- joen Seudun Kotitalousopettajien yhdistyksen jäsen- ten yhteistyöllä. Yhteisissä kokoontumisissa ideoitiin kotitalousopetuksessa tarvittavaa uutta aineistoa.

Document info
Document views297
Page views299
Page last viewedThu Jan 19 02:26:02 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments