X hits on this document

275 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 68

Tervehet mukulat aineistokansio päivähoidon ja perusopetuksen 1-6 vuosiluokkien terveyskasvatukseen

Tervehet mukulat = terveet lapset Mukula = lapsi Lähde: Etelä-Pohjanmaan murteen sanakirja Eheroon Taharoon. Kerttu Karhu, WSOY 1998.

Taustaa Lasten ja nuorten liikapaino yleistyy. Etelä-Pohjan- maalla kansansairauksien sairastavuustilastot ja terveydenhuollon menot ovat kasvussa. Joka kol- mannella on jo perimässään alttius tyypin 2 diabe- tekseen. Nuorin tähän ns. aikuistyypin diabetekseen sairastunut alueellamme on vasta 11-vuotias. Kelan tutkimuksen mukaan eteläpohjalaiset syövät epä- terveellisimmin, liikkuvat vähiten vapaa-ajalla ja ovat muita suomalaisia lihavampia. Alueellamme tehdyn selvityksen mukaan kouluruokailussa oli rasvan laa- dun osalta parantamisen varaa ja valtakunnallisesti kasvisten syöminen kouluissa on vähäistä. Elämän- tavat opitaan jo lapsena, joten terveyskasvatus on syytä aloittaa jo varhaislapsuudessa.

Yhteistyökumppanit Esittelimme D2D–hankkeen keskeiset tavoitteet kolmen pilottikoulun ja kahden päiväkodin henki- löstölle keväällä 2005. Opetushenkilöstön, ruoka- huollon, päivähoidon ja kouluterveydenhuollon työryhmissä keräsimme yhteen keskeisiä käytännön terveyskasvatustyössä esiin nousseita tarpeita. Kutsuimme mukaan asiantuntijoita Kuortaneen Urheiluopistolta, PLU:sta, Sydänpiiristä, Liihota- hankkeesta sekä ravitsemusterapeutti Soili Alanteen keskussairaalasta. Aineiston viimeistelystä vastasivat Etelä-Pohjanmaan Dehkon 2D hankkeen hanke- työntekijät.

Päivähoito, koulu, kouluterveydenhuolto ja koti vaikuttajina Parhaimmillaan koulu ja päivähoito yhteisönä ja verkostoineen tukevat lasten vanhempia elämän- tapakasvatuksessa. Opetushallituksen uudessa ope- tussuunnitelmassa terveyskasvatuksen tavoitteena on, että lapsi oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä hallinnan taitoja (Opetushallitus 2004). Tervehet Mukulat aineistokansion tavoitteena on innostaa ja antaa tukea terveyskasvatustyöhön. Tavoitteenamme on vaikuttaa lasten kautta vanhempiin ja heidän päivittäisiin valintoihinsa.

Aineistokansion kohderyhmät Aineisto on tarkoitettu päivähoidon ja peruskoulun 16 vuosiluokkien henkilökunnalle työkaluksi. Eri osioita voi käyttää opetuksen ja vanhempainiltojen

53

sisällön tukena. Koulujen ja päivähoidon kautta lasten vanhempiin ja sidosryhmiin vaikuttaminen on osa väestöstrategiaa ja myös vanhempiin, isovan- hempiin ja henkilöstöön kohdistuvaa korkean riskin strategiaa.

Aineistokansion sisältö 49 kalvoa ja cd-levy sisältävät seuraavia aihealueita: taitojen kehittyminen, energian tarve, liikunta ja liikunnan vaikutukset, ravitsemus, hammasterveys, television katseluun ja tietokonepeleihin käytettävä aika, toimintaideat, lähdeaineisto sekä lisämateriaali.

Tervehet Mukulat–aineistokansion käyttöesimerkkejä Aineisto on luovutettu 26 kunnan päivähoidosta vastaaville, sivistys- / koulutoimelle sekä diabetes- työryhmälle. Sisältö on virittänyt liittämään D2D– hankkeen keskeiset asiat kouluissa ja päivähoidossa eri yhteyksiin. Kansioon liitettyjen visuaalisten ruoka- kuvien lisäksi on D2D–hankkeelta tilattu muitakin ruokakuvia, joita käytetään valistus- ja ohjausmate- riaalina. Kouluruoka on jo useissa kunnissa joutunut remonttiin, mikä huomioitiin syksyllä myös valta- kunnallisella tv-kanavalla. Lintuviidan koulu työsti yhdessä Ammattikorkeakoulun ravitsemisalan opis- kelijoiden ja ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjaman kanssa helppokäyttöisen Välipaloista puhtia päivään

  • reseptivihkosen oppilaiden käyttöön. Viikolla 48

jaettiin Seinäjoen kaupungin toimesta vuosiluokkien 16 oppilaiden koteihin kouluruokaan liittyvä lehti, johon sisältyy D2D–hankkeen keskeiset viestit. Kou- lujen vanhempainilloissa ovat kutsutut asiantuntijat, esimerkiksi koululääkäri, hammaslääkäri ja tervey- denhoitaja voineet käyttää valmiita kalvopohjia oman esityksensä tukimateriaalina. Terveydenhoita- jat ovat hyödyntäneet kansiota soveltuvin osin mm. painonhallintaryhmissä ja cd-levyllä oleva aineisto mahdollistaa tietokoneen näytön kautta yksilöohja- uksen. Lukuvuoden alussa luovutettu ja käyttöön otettu aineistokansio antaa eteläpohjalaisille toimi- joille tyypin 2 diabeteksen ehkäisytyöhön ja yleiseen terveyden edistämiseen täsmennetyn ja moniamma- tilliseen käyttöön soveltuvan työkalun.

Yhteyshenkilöt: Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Dehkon 2D hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hilpi.linjama@epshp.fi Osastonylilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti, Dehkon 2D – hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, eeva.korpi-hyovalti@epshp.fi

Document info
Document views275
Page views277
Page last viewedMon Jan 16 13:08:53 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments