X hits on this document

319 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 68

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman cd- materiaalipaketti koululaisille, vanhemmille ja opettajille

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvä cd-materiaali on tarkoitettu perusopetuksen 8. luokkien terveys- tiedon syventäväksi oheismateriaaliksi liikunnan, ter- veellisten ruokailutottumusten ja elämäntapojen kä- sittelyn yhteyteen. Materiaali toimii ”luurankomal- lina”, jota oppilaat työstävät terveystiedon kaksois- tunnilla tietokoneluokassa. Opettajan ohjaamana prosessin tuloksena syntyy kokonaisuus (”lihat luiden päälle”), jolla voidaan havainnollistaa kakkostyypin diabeteksen olemus saman luokan vanhempain- illassa.

Materiaalipaketti on tuotettu Jyväskylän kaupungin terveystiedon opetussuunnitelman, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Kilpisen koulu- kohtaisen opetussuunnitelman hengen mukaisesti. Terveystiedon tunnilla oppilaiden oppimisprosessin kannalta tärkeitä ovat toiminnallisuus, omakohtai- suus, elämyksellisyys sekä yksilöllinen ja systemaatti- nen ohjaaminen elävissä tilanteissa. Tunnilla omak- suttu tieto tyypin 2 diabeteksesta pyritään ohjaa- maan niin, että asia konkretisoituu oppilaiden elä- mäntilanteeseen ja toimintaympäristöihin, esimer- kiksi kotiin.

Vanhempien ja koulun henkilöstön yhteiset tavoit- teet ja käytännön rutiinit tukevat, kannustavat ja muistuttavat arkipäivän tervehenkisistä ja tulevai- suuteen luotaavista elintavoista. Tapojen muutos on oppimisprosessi. Opetuksessa voidaan kehittää tie- donhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistää terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa. Arvioinnissa tulisi pystyä erottele- maan, mikä on oppilaan terveysosaamisen edis- tymistä ja mikä hänen persoonaansa ja käyttäyty- mistään.

Tavoitteet

  • myönteisen asenteen vahvistaminen ja liittäminen liikuntaan

  • terveellisten ruokailutottumusten merkityksen havainnollistaminen ja valintojen seurausten ymmärtäminen

  • elintapamuutosten konkretisointi

  • tiedon lisääminen tyypin 2 diabeteksesta ja sen vaaratekijöistä

Sisältö

  • alkukyselylomakkeet

  • johdanto tyypin 2 diabetekseen

  • PowerPoint -esitys kehyskertomuksella (n. 20

diaa)

  • PowerPoint -ryhmätyöskentelydiat (n. 60 diaa)

tehtävineen

  • toiminnalliset kotitehtävät

  • loppukysely vanhempainillan jälkeen

Terveystiedon opettaja voi käyttää materiaalipaket- tia omien tarpeidensa mukaan soveltaen. Jos koululla ei ole mahdollisuutta tietokoneluokan käyttöön, voidaan ryhmätyöskentelydiat monistaa oppilaille. Sisällön voi myös jakaa useammalle tunnille tai osan materiaalista voi käydä tunnilla läpi opettajajohtoi- sesti.

Yhteystiedot: Liikunnan ja terveystiedon opettaja Eeva-Kaarina Uusivuori puh. 050 370 4018, e-k.uusivuori@suomi24.fi Terveydenhoitaja, ttm Riitta-Maija Hautamäki, Jyväskylän kaupunki, puh. 050 368 0261, riitta-maija.hautamaki@jkl.fi

D2D-hanke jalkautui kansan pariin Puttosen Essolle Laukaassa

Laukaassa, kuten muillakin D2D-hankealueilla, on mietitty, millä ihmeellä tavoitettaisiin tuo kansamme kantava voima: keski-ikäiset miehet. Monilla heistä on harvoin asiaa ”terveyskeskuksen mäelle” ja jos onkin, vaiva on sen luontoinen, ettei tuolloin diabeteksen ehkäisemisestä tohdi puhua mitään. Hieno idea oli tehdä D2D-riskitesti ajokortti- tarkastukseen yhteydessä samalla, kun tarkastetaan näkökyky ja mitataan verenpaine. Siinä se sujuisi luontevasti, mutta kuitenkin tuntui, ettei se riitä. Aikansa hanketyöntekijä huokaili asiaa työkave- reilleen ja jo kyllästyneenä kuulemaan enää koko asiasta joku heitti, että ”mene vaikka Essolle, siellä niitä miehiä tapaa!”

Lienee paikallaan kertoa selvitykseksi, että paikallinen huoltoasema on merkittävä kokoontumispaikka Laukaan kirkonkylällä. Se on monen miehen toinen koti, olohuone ja ruokailuhuone. Vakituisia kävijöitä, jotkut ovat nimitelleet useillakin eri nimillä, esimer- kiksi marttakerho taitaa olla yksi siisteimmistä. Siellä on yhdessä pohdittu maailman menoa, iloittu saavu- tuksista ja voitoista ja jaettu toisen murheet. Yhtei- söllisyyttä käytännöllisimmillään.

Muutama päivä meni asiaa sulatellessa ja ajatus Essolle menosta alkoi tuntua entistä paremmalta. Sitten vain matkaan kuulostelemaan ”essonistujien” tunnelmia paikan päälle ja tietenkin piti kysyä myös omistajan lupa, saako hanketyöntekijä tulla ”häiriköi- mään” asiakkaiden keskuuteen. Vastaanotto oli myönteinen, erikseen kiiteltiin, että tarjottiin mah-

54

Document info
Document views319
Page views321
Page last viewedSun Jan 22 02:33:05 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments