X hits on this document

322 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 68

strategiat: korkean riskin strategia, väestöstrategia, varhaisen hoidon ja diagnoosin strategia. Ryhmä päätti kokoontua noin kerran kuukaudessa ja tehdä muistiot kokouksista.

Hoitoketju Aluksi kartoitettiin silloinen nykytila ja päätettiin täydentää olemassa olevaa hoitoketjukuvausta. Vuoden 2005 alussa valmistui uudistettu hoito- ketjukuvaus diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta koko kuntayhtymän alueella. Dehkon 2D-hankkeen rahoittamalla tuella voitiin toteuttaa käytännön työ. Hoitopolut-kirjasen valmistumisen jälkeen on mm. aikuis- ja äitiysneuvolan sekä poliklinikan hoitoketju- kuvausta tarkistettu ja täsmennetty.

Liikuntapolut Liikunnan palveluketjua lähdettiin kartoittamaan tammikuussa 2004 kutsumalla liikuntapalveluja tuottavat tahot palaveriin. Yhteistyössä ovat olleet mukana terveyskeskuksen työfysioterapeutti, Dehko- ryhmän jäseniä, Kortesjärven ja Kauhavan vapaa- aikasihteerit, yksityiset fysikaaliset laitokset, kansalais- opistojen rehtorit, urheilu- ja voimisteluseurat ja diabeteskerhojen edustajat.

Kartoituksessa tehtiin kysely 34 liikuntapalvelun tuottajalle. Tuloksena saatiin kattava aineisto, jonka pohjalta on laadittu liikuntakalenterit sekä paperi- että internetversiona. Myös liikuntapalveluketjun ja ohjauksen prosessikuvaus on tehty, ja ne löytyvät Hoitopolut-kirjasesta.

Selkeät puutteet ja tarpeet saatiin pian selville. Huomattiin, että liikunnanohjaajien tarve on suuri, ryhmien vetäjiä ei ole ja varsinaisten erityisryhmien vetäjistä on pulaa. Ongelmana tuntuu olevan palkka, jota seurat eivät pysty maksamaan.

Hyvänä on koettu yhteisten palaverien pitäminen. Monen toimijan mahdollisuudet toimia tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi ovat hahmottuneet paremmin. Samalla on voitu informoida ”maallik- koja” diabeteksesta tautina ja keinoista estää taudin puhkeaminen.

Fysioterapeutit, lääkärit, terveydenhoitajat, diabetes- hoitajat ja yksityispuolen fysioterapeutit käyttävät liikuntakalenteria ohjauksessaan. Käytännön toimina on lisätty ns. matalan kynnyksen ryhmiä, yksilöllistä liikunta- ja painonhallintaohjausta sekä liikunta- ja painonhallintaryhmiä. Henkilöille, jotka eivät halua osallistua ryhmiin, on järjestetty tietoiskuja.

Ohjauksessa on käytetty UKK-instituutin suosittele- maa liikuntapiirakkaa, lainattu askelmittareita, jaettu kuntokortteja ja annettu terveysliikunnan oppaita asiakkaille. Myös henkilökohtaisia liikuntasuunni-

9

telmia on tehty. Liikuntatempauksia on järjestetty yhdessä liikuntatoimen kanssa. Oman henkilökun- nan interventioryhmälle on järjestetty kävelytestejä sekä vapaa kuntosalin ja uimahallin käyttö.

Ravintopolut Hoitopolut-kirjaseen kerättiin tiedot joukkoruokai- lua järjestäviltä tahoilta, muun muassa terveyskeskuk- sesta, kouluista, työmaaruokaloista, vanhainkodeista, maa- ja kotitalousnaisilta, päiväkodeista sekä Kau- havan ja Kortesjärven perhepäivähoitajilta. Selvitet- tiin, kuinka suurelle joukolle ruuat valmistetaan päi- vittäin, myös erityisruokavalioiden osalta. Henkilö- kunta on ammattitaitoista ja säännöllisesti lisäkoulu- tuksissa mukana. Jatkossa yhteistyötä vielä tiiviste- tään.

Maa- ja kotitalousnaiset vastaavat juhlatilaisuuksien ruoanvalmistuksesta. Joukko koostuu ruoanlaitosta kiinnostuneista ja sitä harrastuksena pitävistä ihmi- sistä. Terveyskeskuksessa on henkilökuntaa kannus- tettu lounasruokailuun. Tarjolla on normaalin lou- naan tilalla valittavissa joko salaattivaihtoehto tai ”puolikevyt” vaihtoehto.

Tarjottavaan ruokaan tehtiin seuraavia muutoksia: Juustossa rasvaa 517 prosenttia, leikkeleissä rasvaa alle 5 prosenttia. Jälkiruoissa käytetään enintään 20- prosenttisia kasvirasvakermoja, 9-prosenttista vanilja- kastiketta, vähärasvaista ruokajogurttia ja rasvatonta jogurttia sekä säästeliäästi sokeria. Pääruoissa käyte- tään vain alle 15 prosentin ruokakermoja ja pehmei- tä rasvoja ruoanvalmistukseen. Lisäksi käytetään run- saasti kasviksia tuoreena ja kypsennettynä sekä mar- joja ja hedelmiä. Suolana käytetään säästeliäästi Pan- suolaa.

Paikkakunnan ruokakauppojen kanssa on kehitelty yhteistyössä teemapäiviä, joiden aiheina ovat ostos- käyttäytyminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä arki- päivän valinnat. Suunnitteilla on muun muassa terve- yskeskuksen keittiöhenkilökunnan järjestämä keitto- kurssi sekä ostoskäyttäytymisopetusta yksin asuville miehille ja ”uusavuttomille”.

Tietopolut Henkilökunnalle järjestetään diabeteskoulutusta säännöllisesti kerran kuukaudessa. Luennoitsijoina on käytetty oman talon henkilökuntaa. Lääkärit luen- noivat vuorollaan muun muassa ihomuutoksista, munuaisista, lääkityksestä, infektioista, kolesterolista, silmistä, hampaista jne. Lisäksi on diabeteshoitajien, fysioterapeuttien ja työterveyshoitajien luentoja käytännön asioista. Luentosarja on alkanut syys- kuussa 2005 ja jatkuu noin kahden vuoden ajan.

Myös ulkopuolisia luennoitsijoita on käytetty. Psykologi on luennoinut muutoksen edellytyksistä,

Document info
Document views322
Page views324
Page last viewedSun Jan 22 08:51:11 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments