X hits on this document

156 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 32

tymä, jossa tutkimuslaitokset ja alan yritykset voivat jatkossa tehdä tutkimustyötä yhdessä sa- moissa tiloissa.

noin 50 henkilöä ja lisäksi kan- sainvälisissä valmistusyksiköissä ja jälleenmyynnissä useita kym- meniä henkilöitä.

Muutoksella halutaan lisä- tä tutkimuksen tuottavuutta. Ta- voitteina on luoda Tampereesta maailman johtava työkoneiden kehittämisen keskittymä, kasvat- taa alan liiketoimintaa sekä saa- da alueelle uusia alan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Uudet open innovation -toi- mintamallit työkoneiden kehi- tysympäristössä -hankkeen to- teuttaa Hermia Oy.

Molok perustaa koulutus- keskuksen Nokialle Molok Oy kehittää jätehuolto- alan koulutusta perustamalla No- kialle oman, kaikkia alan toimi- joita palvelevan koulutuskeskuk- sen, jossa järjestetään syväkerä- ykseen ja jätehuoltoon liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Molok täyttää tänä keväänä 20 vuotta. Se työllistää Nokialla

Kaksi seutuopistoa kaupunkiseudulle Tampereen kaupunkiseudun seu- tuhallitus päätti aloittaa kahden seutuopiston perustamiseen täh- täävät neuvottelut. Seudun seit- semästä kansalaisopistosta on tar- koitus rakentaa kaksi seutuopis- toa. Tampereen seutuopisto tuot- taisi opistopalvelut Tampereelle, Ylöjärvelle, Kangasalle ja Orive- delle. Pirkan opisto toimisi Noki- alla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Vesilahdessa. Seutuopistot aloit- tavat toimintansa todennäköises- ti vuonna 2013.

Maata Tampereen Kannelle… Valtioneuvosto on myöntä- nyt Liikennevirastolle oikeuden myydä Tampereen ratapihan lä-

Valitse Varma

Vuokraamme toimitilaa. Tutustu kohteisiin: www.varma.fi

Ota yhteyttä!

Kiinteistöpäällikkö Hannu Boman, puh. 0400 382 122, hannu.boman@varma.fi

Kiinteistöpäällikkö Juhani Mäkelä puh. 0500 621 014, juhani.makela@varma.fi

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja sijoittaja.

Mukana suomalaisessa työelämässä.

w w w. v a r m a . f i

10 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

heisyydessä sijaitsevat maa-alueet Tampereen kaupungille. Ratapi- han ylle raiteiden päälle on tar- koitus rakentaa kansi. Kannelle on suunniteltu uutta kaupunki- tilaa, liike-, toimisto- ja asuinra- kennuksia sekä monitoimiareena.

  • ja vauhtia kiskoille

Tampereen kaupunkiseudun si- säistä liikennettä halutaan nos- taa tulevaisuudessa nykyistä enemmän kiskoille. Lähijunalii- kenteen kehittämisohjelman ta- voitteena on tarjota asukkaille li- sää liikkumisen vaihtoehtoja.

Lähijunaliikenne palvelee erityisesti Tampereen kehyskun- tien asukkaita. Tampereella sen lisääntyminen vähentäisi autoi- lua ja pysäköintitarvetta. Yh- dessä lähijunaliikenne ja Tam- pereelle suunniteltu katuraitio- tie muodostavat tulevaisuudessa seudullisen raideliikennejärjes- telmän, jonka bussiliikenne täy- dentää kattavaksi joukkoliiken- nejärjestelmäksi. Suunnittelussa

otetaan huomioon liikennöinti myös Akaan, Mänttä-Vilppulan ja Sastamalan suuntaan.

Kehittämisohjelman toteut- taa Ramboll Oy. Kehittämistyö- hön osallistuvat kaikki kaupun- kiseudun kunnat, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liiken- nevirasto. Työhön pyydetään mukaan myös VR.

TAOlle kolme kultaa Ammattitaidon SM-kilpailuissa

Tampereen ammattiopisto TAO sai Ammattitaidon SM-kisoista eli Taitaja2011 -kilpailuista kol- me kultaa ja kaksi pronssia se- kä useita muita hyviä sijoituk- sia. Kultaa voittivat pukuompe- lussa Vilma Hassi, painotuot- teen suunnittelussa Pia Ropo ja somistuksessa Janette Nurmiko- lu. Tampereen ammattiopistosta kisoihin osallistui 10 finalistia. l

Document info
Document views156
Page views156
Page last viewedMon Jan 23 10:30:55 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments