X hits on this document

151 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 32

TALOUDESSA

TAPAHTUU

Ryanairin matkustajat saavat vastaisuu- dessakin kävellä koneeseen satoi tai paistoi. Uusi halpalentoterminaali tarjoaa asialliset tilat mutta niukasti palveluja.

RAHOITUS VIELÄ AUKI

Pirkkalaan uusi halpalentoterminaali

Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaalia ei laajenneta ja peruskorjata. Lentoaseman omistava Finavia päätti huhtikuun lopulla, että halpalentoyhtiöiden tarpeisiin rakennetaan kokonaan uusi terminaali. Ennen lopullista rakennuspäätöstä pitää sopia tarvittavasta lisärahasta.

TEKSTI JA KUVA MARTTI TAMMISTO

F inavian lentoasemaliiketoimin- nan johtaja Reijo Tasanen arvioi, että uusi terminaali maksaa 5-6 miljoonaa euroa. Vanhan terminaalin peruskorjauksen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa. Tarkoitukseen on valtio lu- vannut 1,1 miljoonaa, samoin Tampere ympäryskuntineen.

Lisärahoituksesta Finavian katse kääntyy Tampereen suuntaa.

  • Teemme nyt tarkemman kustan-

nusarvion ja istumme sen jälkeen neu- vottelupöytään. Tämä on meidän ja Pir- kanmaan yhteinen hanke. Matkustajien tuomasta rahasta me saamme vain mur- to-osan, talousalue saa enemmän, jos se pystyy hyödyntämään tulijat, Tasanen sanoo.

  • Tavoite on, että talousalue hyötyy

emmekä mekään jää tappiolle.

Kehitysyhtiö rakentajaksi? Yhdeksi uuden terminaalin rahoitus- vaihtoehdoksi on esitetty mallia, jos- sa Tampereen kaupungin omistama ke-

hitysyhtiö rakentaisi tilat ja vuokrai- si ne Finavialle. Tällä tavalla lisärahoi- tus katettaisiin terminaalin vuokrina ei- kä naapurikuntien tai valtion rahaa tar- vittaisi lisää.

  • Rahoitusjärjestelyn yksityiskohdis-

ta neuvotellaan Finavian kanssa seuraa- van kerran kesäkuun alussa, johtaja Kari Kankaala Tampereen kaupunkikehitys- yksiköstä kertoo.

Finavian päätyminen uuden termi- naalin rakentamiseen otettiin Tampe- reen kaupungilla tyytyväisenä vastaan.

  • Uusi terminaali tarjoaa paljon

enemmän mahdollisuuksia kuin vanhan laajennus ja peruskorjaus, Kankaala pai- nottaa.

Jos rahoitus järjestyy, on rakennus- töihin mahdollisuus päästä ensi syksynä, jolloin uusi rakennus voisi valmistua en- si kesäksi.

Matkustajamäärä tuplaksi Uusi, noin 3 000 neliön terminaa- li nousee aikanaan nykyisen ykköster- minaalin viereen, sen kakkosterminaa- lin puoleiseen päähän. Terminaali ra- kennetaan yhteen tasoon ja mitoitetaan

niin, että se voi palvella yhtä aikaa kah- den Schengen alueelle ja yhden non- Schengen maahan lentävän koneen matkustajia. Vuositasolla tämä tarkoit- taisi noin 1,5 miljoonaa matkustajaa, noin kaksi kertaa enemmän kuin nyt Pirkkalan lentoaseman kautta kulkee.

Uudenkin terminaalin palveluta- so jää ykkösterminaalia matalammaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ykköster- minaaliin verrattuna vaatimattomam- pia tiloja, enemmän itsepalvelua ja pi- dempää kävelymatkaa koneelle.

  • Hinnalla kilpailevat halpalento-

yhtiöt haluavat palvelut halvalla, niille terminaalin viihtyvyys ei ole merkittävä asia, Tasanen sanoo.

  • Niille yhtiöille, jotka haluavat

asiakkailleen parempaa palvelua, meil- lä on myytävänä ykkösterminaalista full service -palvelua.

Nykyinen kakkosterminaali muute- taan rahtiterminaaliksi, jona se toimi jo ennen kuin Ryanair aloitti lennot Pirk- kalaan 2003. Se rakennettiin alun perin matkustajaterminaaliksi 1970-luvun lo- pulla. l

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 11

Document info
Document views151
Page views151
Page last viewedSun Jan 22 08:09:41 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments