X hits on this document

132 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 32

Yritykset ja muut kansainväliset toimijat voivat käyttää brändityön tuloksena synty- neitä brändin graafisia tunnuksia ja muuta materiaalia markkinoinnissa ja viestinnäs- sä. Materiaali käyttöohjeineen löytyy osoit- teesta www.tampereallbright.fi.

Nyt se on julkaistu! Pirkanmaan brändi kiteytyy ilmaisussa

All Bright!

Vuoden kestänyt Pirkanmaan brändityö on valmistunut. Maakunnan kansainvälinen markkinointi-ilme on tiivistetty ilmaisuun All Bright! Sillä viestitään alueen innovatiivisuutta ja omaperäisyyttä.

TEKSTI PÄIVI ESKELINEN KUVAT MAINOSKENTTÄ

Y ritysten ja muiden kansainvä- listen toimijoiden toiveissa on ollut jo pitkään Tampereen ja maakunnan parempi kansain- välinen tunnettuus maailmalla. Myös Tampereen kauppakamari on ilmais- sut säännöllisesti brändäyksen tarpeen muun muassa vaikuttamissuunnitel- missaan.

Nyt toiveet ovat toteutuneet: Pir- kanmaan kansainvälinen brändi jul- kistettiin 19. toukokuuta, ja yritykset saavat käytettäväkseen brändityön tu- loksena syntyneen logon ja sloganin sekä muuta markkinointimateriaalia, joiden avulla yhtenäinen viestintä on mahdollista.

  • Vaikka brändityön tavoittee-

na oli alusta asti seudun kansainvä- lisen mielikuvan kirkastaminen, Pir- kanmaalle tärkeää kotimaan markki- naakaan ei ole unohdettu. Lopputulos sopii siten kaikkeen käyttöön, kertoi brändityön johtaja,innovaatiojohtaja Anne-Mari Järvelin Tampereen kau- punkiseudun elinkeino- ja kehitys- yhtiö Tredea Oy:stä. Hän esitteli työn tuloksia tuoreeltaan yrityksille kaup- pakamarin brändi-infossa.

Brändin rakentaminen alkoi vuo- si sitten analyysilla siitä, miten Pirkan- maa nähdään eri tutkimuksissa. Täy- teen vauhtiin brändityö pääsi viime syksynä, jolloin suunnitteluun ja ar- viointiin kytkettiin lähes sata eri alo- jen edustajaa yli 50 organisaatiosta Pir- kanmaalta. Erilaisissa brändityöpajois- sa luotiin Pirkanmaasta aluemielikuva, johon liitettiin sellaisia ominaisuuksia kuin rohkeus, luovuus, aitous ja uskal- lus, myös omaperäisyys ja rosoisuus.

  • Alkuvuodesta aluemielikuva tii-

vistettiin parin sanan sloganiksi sekä logoksi. Tämä oli ehdottomasti työn haastavin vaihe, sillä brändi kulmi- noituu sloganissa ja logossa, ja näitä myös odotetaan eniten, Järvelin ku- vasi All Bright -lausahduksen syntyä.

Brändi kuuluu kaikille Tredea käyttää brändiä markkinoides- saan Pirkanmaata ulkomaisille mat- kailijoille, houkutellessaan yrityksiä investoimaan tänne, osaavan työvoi- man hankinnassa seudulle sekä tutki- musinvestointeja haravoidessaan.

  • Brändi on tehty myös yrityksil-

le, joten käyttäkää sitä viestinnässän- ne, toivoi Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila.

Työkaluja on tosiaan tarjolla. Brändityön tuloksena syntyy esitemäi-

nen käsikirja. Sähköisesti on saatavis- sa muuta materiaalia, kuten logo, ku- via, powerpoint-esityksiä sekä graafi- nen ohjeistus brändin tunnusten käy- tölle. Tämä kaikki on jo yritysten käy- tettävissä. Materiaaleja täydennetään ensi syksyn aikana.

  • Tredealta voi pyytää myös neu-

vontaa brändin soveltamisessa, Järve- lin lupasi.

”Tälle on käyttöä”

  • Hyvä slogan! Moniulotteinen, va-

loisa ja viittaa Tampereen komeaan innovaatiohistoriaan, arvioivat brän- diä Tampereen Sokos Hotellien johta- ja Irmeli Puolanne, TSOPin toimitus- johtaja Mikko Rosenlund sekä mark- kinointi- ja viestintäjohtajat Risto Lehtimäki Metso Oy:stä ja Antti-Jus- si Tähtinen Nokian Renkaat Oyj:stä.

Irmeli Puolanne lupasi oitis sijoit- taa brändin graafisen tunnuksen Tam- pereen Sokos Hotellien nettisivuille. Risto Lehtimäki uskoo, että brändi- työssä syntynyttä materiaalia hyödyn- netään myös Metsossa.

  • Kerromme sen avulla Pirkan-

maasta koti- ja ulkomaisille vierailem- me, joita Härmälän toimipisteessäm- me käy vuosittain lähes 30 000, hän kertoi. l

12 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Document info
Document views132
Page views132
Page last viewedMon Jan 16 17:18:44 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments