X hits on this document

136 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 32

Tietoalan uudet työpaikat -hanke aktivoi

mobiiliklusterin vetovoimaa

TEKSTI ANNIKAISA KNUUTILA

K un Nokia julkaisi uuden stra- tegiansa, Tampereen seudul- la käärittiin hihat: Miten no- peutettaisiin Tampereen ICT-kompe- tensseista ja etenkin mobiiliklusterista jo aiemmin kiinnostuksensa ilmaissei- ta yrityksiä investoimaan tänne? Miten houkutellaan niitä, joille seudun osaa- misella olisi annettavaa, joiden kannat- taisi olla täällä? Ja mille yrityksille täällä olisi sopivaa työvoimaa pienen lisäkou- lutuksen jälkeen?

Liikkeelle ponkaistiin ripeästi Pir- kanmaan liiton rahoituksella Tietoalan uudet työpaikat -hanke, jota koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea. Hankkeen pro- jektipäällikkönä aloitti Nokia-taustai- nen DI Petri Nykänen. Hänen tehtä- vänään on investointien houkuttelu. Laajemmin seudun ICT-kenttää hah- mottamaan ja markkinointivaltteja löy-

tämään palkataan vielä toinen asian- tuntija.

Tavoitteena on muutaman vuoden sisällä saada seudulle 20 uutta yritystä ja 300 uutta työpaikkaa. Petri Nykänen kuitenkin muistuttaa, että vaikka firma jo olisi päättänyt tulla Suomeen, inves- toinnin toteutuminen voi viedä kaksi- kin vuotta.

Toisaalta erityistapauksissa käänteet voivat olla nopeita, kuten puolijohde- valmistaja Intelin ilmoitus MeeGoon keskittyvän tutkimus- ja tuotekehitys- yksikön perustamisesta Tampereelle.

  • Näemme että muutos on mah-

dollisuus. Nokian luvut mahdollisis- ta irtisanomisista eivät olleet niin pa- hoja kuin pelättiin ja myös Nokia- Accenture-yhteys oli positiivinen yllä- tys. Uusia avauksia – kuten Intelin tu- lo – on jo tiedossa, jo sen toteutuminen voi tuoda 300 työpaikan tavoitteestam- me puolet. Myös se, että nokialaisten keski-ikä on 37 vuotta ja 60 prosentil- la on ylempi korkeakoulututkinto an-

taa optimismille perusteensa, sanoo Tredean toimitusjohtaja Ari Tuulentie.

Hän muistuttaa, ettei hankkeessa keskitytä vain Nokiaan, vaan myös sen alihankintayrityksiin ja niiden tilanteen ratkaisemiseen.

ICT-alan tulevaisuutta ”Nokian jäl- keen” on seudulla mietitty jo pitkään. Mukana eri tavoin ovat olleet Nokia Oyj:n lisäksi muun muassa Tampereen kaupunki ja ympäristökunnat, Hermia, Uusi Tehdas/Protomo, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Tredea ja Tampereen kauppakamari.

Yhteistyötä hankkeessa tehdään Invest in Finlandin ja China-Finland Golden Bridgen kanssa. l

i

Mobiiliklusterissa Tampereen seudulla on noin 20 aktiivista yritystä ja kaikkiaan 6000 osaajaa.

Messu- ja urheilukeskuksen seteliautomaatti avat- tiin juhlallisesti nauhan leikkauksella. Toimitusjohta- jat Tommi Rasila (vas.) ja Hannu Vähätalo avustivat nauhan leikannutta Messu- ja urheilukeskuksen hal- lituksen puheenjohtajaa Hannu Soroa (kesk.).

Seteliautomaatit Pirkkahalliin ja lentoasemalle

Tampereen messu- ja urheilukeskus se- kä Pirkkalan lentoasema saivat huhti- kuussa seteliautomaatit. Kummankin paikan palvelutasoa nostavan Nosto- käteisautomaatin teki mahdolliseksi Finavia Oyj:n, Tampereen kauppaka- marin, Tampereen Messut Oy:n, Tam- pereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n sekä Tredea Oy:n sopimus kustannus- ten jaosta. Automaattien rahahuollos- ta vastaa Tampereen Messut Oy.

Kummassakin paikassa seteliauto- maatin tarve on ilmeinen, mutta lii- an pieneksi arvioidun käytön vuok- si niihin ei ole saatu pankkien Otto- automaattia. Nosto-automaatit toi- mittaa Eurocash Finland Oy. Pirkan- maalla sen automaatteja on ollut tä-

hän asti joissakin tamperelaisissa R-kioskeissa ja K-kaupoissa.

Tampereen Messut Oy:n järjestä- mien tapahtumien aikana rahaa on voinut nostaa pankkikortilla erillises- tä rahannostopisteestä.

  • Korttiuudistuksen myötä tämä

palvelu ei ole ollut enää mahdolli- nen, kertoo palvelupäällikkö Hannele Nuotio messuyhtiöstä.

  • Uusi automaatti palvelee myös

muiden tapahtumajärjestäjien asiak- kaita ja tiloja käyttäviä urheilijoita.

Lentoasemalla automaatti on yk- kösterminaalissa. Se on ensimmäinen lentoaseman yhteydessä oleva seteli- automaatti Helsinki-Vantaan lento- aseman ulkopuolella. l

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 13

Document info
Document views136
Page views136
Page last viewedWed Jan 18 11:00:30 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments