X hits on this document

154 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 32

Mikko Seppälä (vas.) Jari Kostiainen ja Markku Auvinen Saarioisten keskuslähettämön viileydes- sä. Valkeakoskelta lähtee "äitien tekemää ruokaa" päivittäin kaikkialle Suomeen.

kaupunkia palvelujen hyvässä ja tehok- kaassa tuottamisessa.

Asukasluvun kasvulle löytyy selitys kaupungin maapolitiikasta ja onnistu- neista asuntomessuista. Valkeakoskel- la on ollut tarjota tontteja niistä kiin- nostuneille.

Valkeakoski on edelleen yksi Suo- men teollistuneimpia paikkakuntia ja samalla myös yksi kansainvälisimpiä. Oman lisänsä kansainvälisyyteen tuovat Hämeen ammattikorkeakoulun Valkea- kosken yksikössä opiskelevat ulkomaa- laiset nuoret.

Yhteinen suunta

  • Keskusteluyhteys kaupungin ja elin-

keinoelämän välillä toimii hyvin, Saa- rioisten keskuslähettämöä johtava Jari Kostiainen sanoo.

  • Asioita on hoidettu yhdessä il-

man, että kumpikaan osapuoli olisi jou- tunut potkimaan toista varpaat kipeänä.

Kaupungin ja elinkeinoelämän edustajat tapaavat toisensa säännölli- sesti kaupungin elinkeinotiimissä kym- menkunta kertaa vuodessa. Tiimi on ol- lut mukana kaupungin elinkeino-ohjel- man laatimisessa, ja nyt se seuraa ja var- mistaa sen toteutumista.

  • Tiimin ansiosta kaikilla on yhtäpi-

tävä tieto tavoitteista ja toimista.

Logistiikka-alue moottoritien varteen Valkeakoski tarjoaa kaupunkiin sijoittu- ville uusille yrityksille teollisuus- ja yri- tystontteja. Mikko Seppälän mukaan kaupunki on myös valmis rahoittamaan kasvavien ja uusia työpaikkoja luovien yritysten toimitilojen rakentamista.

Kaupunki on Markku Auvisen mu- kaan hankkinut vuoden 2005 jälkeen noin 600 hehtaaria maata sekä yritys- toiminnan että asumisen tarpeisiin. Kenties viime vuosien merkittävin os- tos on Jutikkalassa, noin 150 hehtaarin alue Helsinki-Tampere-moottoritien ja vanhan kolmostien risteysalueen tun- tumasta.

  • Aluetta kehitetään logistiikka-

alueena, Mikko Seppälä kertoo.

  • Liikenteellisesti hyvällä paikal-

la oleva alue on maakuntakaavassa ns. valkoista aluetta, toisin sanoen kaavan määräykset eivät rajoita sen käyttöä.

Alkuvuodesta allekirjoitettiin UMP:n kanssa kauppakirjat noin 63 hehtaarin maakaupasta asuntomessu- alueen naapurista. l

KAUPPAKAMARIOSASTO AKTIIVINEN KEHITYSTYÖSSÄ

Valkeakoskella toimii Tampereen kauppaka- marin ainoa alueellinen kauppakamariosasto. Osasto juhli 40-vuotista toimintaansa huhti- kuun alussa.

Kauppakamariosaston puheenjohtaja Jari Kostiainen kuvaa osastoa ennen kaikkea kes- kustelufoorumiksi. Osaston näkemykset mene- vät eteenpäin muun muassa kaupungin elinkei- notiimin kautta. Painoarvoa kannanotoille an- taa se, että osaston jäsenyrityksissä on noin 70 prosenttia alueen työpaikoista.

  • Otamme kantaa esimerkiksi kaavoituk-

seen elinkeinoelämän ja kuntalaisten kannal- ta. Toinen nyt ajankohtainen asia on keskustan kehittäminen, Kostiainen kertoo.

  • Myönteiset uutiset ovat synnyttäneet

ketjureaktion, täällä kehitetään rohkeasti uut- ta. Esimerkiksi käyvät vaikka Citymarketin ra- kennustyön aloittaminen pitkällisen kaava- väännön jälkeen ja hotelli Waltikan tuoreet laajennussuunnitelmat.

Osastolla on myös viranomaistehtäviä. Se myöntää eteläpirkanmaalaisille yrityksille vientikaupassa tarvittavia alkuperäistodistuk- sia. Käytännössä työn hoitaa Nordean Valkea- kosken konttori.

Valkeakosken kauppakamariosaston toi- mintaan on kuulunut kahden vuoden välein järjestetyt Myllypäivät. Niillä on paneudut- tu elinkeinoelämän tai kaupungin kehityksen kannalta ajankohtaisiin aiheisiin.

Osasto on myös rahoittanut Hämeen am- mattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön opiskelijoiden toteuttamaa Etelä-Pirkanmaan yritysbarometria.

Onko tässä paikka sinun yrityksesi näkyvyydelle?

Tampereella, Teiskossa

Seuraava Tampereen kauppakamarilehti ilmestyy 13.9.

www.murikka-opisto.fi mm. monipuoliset kokoustilatauditorio

www.tampereenkauppakamarilehti.

hotellitason majoitusrantasauna hyvät ulkoilumahdollisuudet palloilu- ja uimahalli

Kokoukset Seminaarit Liikuntapäivät Koulutustilaisuudet

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 15

Document info
Document views154
Page views154
Page last viewedSun Jan 22 23:07:37 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments