X hits on this document

90 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 32

Messut

kestävät muutoksessa

  • Henkilökohtainen kontakti ostajan ja myyjän

välillä tekee messuista ylivoimaisen median. Sähköiset foorumit eivät ole korvanneet henkilökohtaista kontaktia, eikä näytä siltä, että korvaisivat tulevaisuudessakaan, uskoo Tampereen Messut Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vähätalo.

TEKSTI MARTTI TAMMISTO KUVAT ARI IJÄS

M uutama vuosi sitten Tampereen Messut kokeili sähköistä virtuaa- limessua, mutta se ei ottanut tul- ta odotetulla tavalla. Hannu Vähätalon mu- kaan tekniikka ei vielä ollut riittävän kehit- tynyttä eivätkä asiakkaat olleet halukkaita käyttämään sitä.

  • Sukupolvi, joka nyt tekee yrityksis-

sä päätöksiä, ei ole vielä sisällä sähköisessä maailmassa. Ehkä seuraava sukupolvi osaa jo luontevammin kommunikoida verkossa.

  • Nykypäättäjille ei sovi, että he meset-

täisivät business-mielessä jonakin virtuaali- hahmona.

Vaikka virtuaalimessut eivät kiinnosta- neetkaan asiakkaita, uskotaan messuyhtiössä sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Esimer- kiksi ostajan ja myyjän yhteydenpitoa autta- vat sähköiset Match Making -palvelut ovat pian arkipäivää.

Messujen vahvuus mediana näkyy myös siinä, että juuri koettu taantuma ei vaikutta- nut merkittävästi ainakaan Tampereen Mes- sujen toimintaan. Kun esimerkiksi aikakaus- lehtien ilmoitusmyynnistä katosi yli 20 pro- senttia, messumediassa lasku oli viiden pro- sentin luokkaa.

  • Taantuma kohteli eri yrityksiä ja toi-

mialoja erilailla. Koska messukirjomme on laaja, kokonaisuus säilyi vahvana. Useim- mat ammattimessumme ovat alojensa yk- kösiä, joille osallistumista yritykset ovat pi-

16 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Document info
Document views90
Page views90
Page last viewedSat Dec 03 11:47:43 UTC 2016
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments