X hits on this document

140 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 32

täneet tärkeänä, vaikka ovat voineet jättää muita väliin, 10 vuotta Suomen toiseksi suu- rinta messuyhtiötä johtanut Vähätalo kertoo.

  • Taantuman yli auttoi myös se, että lip-

pulaivamme Alihankintamessut ovat olleet pitkään loppuunmyydyt, ulkopuolelle jonoon jääneistä on löytynyt korvaajat poisjääneille.

Viime vuonna Tampereen Messut järjes- ti 14 messutapahtumaa, viidet ammattimessut ja yhdeksät kuluttajamessut. Näytteilleasetta- jia näissä oli yhteensä lähes 2 900 ja kävijöitä 127 000. Tälle vuodelle luvassa on 16 tapah- tumaa, mukana uutuutena Logistiikka-messut.

E, F, G... Messutoiminnalla on Tampereella pitkät pe- rinteet, jo 1920-luvulla Tampereella järjes- tettiin maatalous- ja teollisuusnäyttely. Vuo-

TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

desta 1950 lähtien on järjestetty muutaman vuoden välein yleismessuja, viimeiset vuonna 1990. Messuyhtiö perustettiin vuonna 1967. Nykymuotoisten erikoismessujen aika alkoi vuonna 1980, ja vauhti parani Pirkkahallin valmistuttua 1985.

Merkittävä virstanpylväs oli Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n eli TESC:n (Tampere Exhibition and Sports Centre) pe- rustaminen vuonna 2005. Tampereen kau- pungin ja Tampereen Messut Oy:n yhteinen yhtiö hallinnoi keskuksen neljä hallia käsit- tävät tilat, messuyhtiö keskittyy messujen ja myös muiden tapahtumien järjestämiseen.

Sekä TESC että messuyhtiö uskovat kas- vun jatkuvan. TESC:n kunnianhimoisena tavoitteena on olla Euroopan paras messu- ja urheilukeskus. Keväällä julkistettu, ”kol- moisvoitoksi” määritelty suunnitelma tuo uu- sia mahdollisuuksia urheilulle, messuille ja erilaisille muille tapahtumille. Tapahtumia ja myös messuja tiloissa järjestävät muutkin kuin Tampereen Messut Oy.

Ensimmäinen etappi keskuksen jous- tavuuden, toiminnallisuuden ja kapasitee- tin kasvattamisessa on uuden, ensisijaisesti messujen ja tapahtumien järjestämispaikaksi suunnitellun E-hallin rakentaminen. A-hal- lin viereen nouseva uudisrakennus on tarkoi- tus ottaa käyttöön syksyllä 2013.

E-hallin rakentamisen tiellä on vielä kor- keimman hallinto-oikeuden käsittelyssä ole- va kaavavalitus. Oikeuden päätöstä odote- taan loppusyksyksi. Jos kaikki menee hyvin, alkavat rakennustyöt ensi keväänä.

  • E-hallin arkkitehtisuunnittelu on jo

kilpailutettu, seuraavaksi on vuorossa muiden suunnittelijoiden kilpailutus, myös TESC:n toimitusjohtajana toimiva Hannu Vähätalo kertoo.

Vaikka halli suunnitellaan ensisijaises- ti messu- ja tapahtumakäyttöön, on sen ra- kentaminen voitto myös urheilulle. Nykyisis- tä halleista vapautuu tilaa urheilulle, kun ai- empaa isommat messut mahtuvat E-halliin. Myös uudesta hallista riittää käyttötunteja myös urheilulle, halli sopii hyvin esimerkik- si salibandy-, koripallo-, lentopallo- tai paini- turnausten järjestämiseen.

Messuyhtiö uskoo TESC:n kasvuun myös erilaisten tapahtumien tapahtumapaikkana.

PROFIILI.

ilu

e

Urh

Harjoitusvuorot Kilpailut Turnaukset

en

re

pe

m

Ta

Messut Kokoukset

Muut tapahtumat

su

Mes

t

Oy

Messut Konsertit Näyttelyt

M

u

ut t

a

pah

tum

a

jär

je

s

täj

ät

  • Euroviisujen Suomen finaali D-hallissa

osoitti, että tilat toimivat hyvin myös kon- serttikäytössä. E-hallissa edellytykset vielä paranevat, esimerkiksi osa ääni- ja valotek- niikasta voitaneen asentaa pysyvästi hallin kattoon, Vähätalo kertoo.

Vuoden 2020 tienoilla rakennusvuoros- sa on F-halli, palan viime kesänä valmistu- neesta uudesta pysäköintialueesta lohkaiseva iso messuhalli. Häviäviä pysäköintipaikkoja korvaamaan rakennetaan samalla parkkita- lo. Ratkaisu on kallis, mutta messutoiminnan kannalta välttämätön.

Hotellitorni maamerkiksi Tärkeä askel alueen kehittämissuunnitelmis- sa on 16-kerroksinen, 240 huoneen hotelli Il- mailunkadun kaarteeseen vuonna 2015.

Hannu Vähätalo muistuttaa, että maa- ilmalla kaikkien merkittävien messukeskus- ten yhteydessä on hotelli, Suomessakin Hel- singin lisäksi sellaisen on saamassa Jyväskylä.

Hotellia ei Sarankulmaan rakenneta pel- kästään messuvieraiden varaan. Kohtuuhin- taista majoitustilaa tarvitaan myös urheilu- tapahtumien yhteydessä. Potentiaalisia käyt- täjiä ovat Pirkkalan lentoaseman matkusta- jatkin. Messualueen hotelli voi toimia lento- kenttähotellina, kunhan kuljetukset lento- aseman ja hotellin välillä toimivat.

Tampereen hotellikapasiteetti on ollut kivi messuyhtiön kengässä erityisesti Alihan- kintamessujen aikana. Näytteilleasettajat ja messuvieraat ovat joutuneet hakemaan va- paita huoneita Hämeenlinnasta asti, Hannu Vähätalo harmittelee.

  • Tyytymättömyyttä on aiheuttanut myös

hotellien hinnoittelu, messuviikolla huoneis- ta on saanut maksaa jopa kaksinkertaisen hinnan normaaliöihin verrattuna.

  • Hotellille olisi jo ollut tilaus, mutta nyt

odotellaan muutama vuosi, koska Tampereel- le valmistuu kolme uutta hotellia parin vuo- den sisällä.

Hotellille etsitään operaattoria ja inves- toijaa, mutta ei ole poissuljettua, että mes- suyhtiö alkaisi itse hotellinpitäjäksi. Tampe- reen Messut Oy on jo nyt laajentanut messu- ja ja muita tapahtumia palveleviin oheistoi- mintoihin. Viime vuonna se perusti yhdessä Tampere-talo Oy:n ja Kustannus Oy Aamu-

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 17

Document info
Document views140
Page views140
Page last viewedWed Jan 18 16:16:40 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments