X hits on this document

138 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 32

Maaliskuussa käyttöön otettuun uuteen ELY- keskuksen toimitaloon muuttivat Kauppakadulta myös Ensimetri, Finpron Tampereen toimisto, osuustoimintakeskus ja Pirkanmaan Yrityskummit. Tiloissa toimii myös verottajan palvelupiste.

Yrittäjyyden maailma

avattiin ELY-keskuksen Pellava-talossa

Pirkanmaan ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue on muuttanut Kauppakadulta uuteen Pellava-toimitaloon Pellavatehtaankatu 25:een. Muuton seurauksena yritykset saavat entistä kattavammin viranomais-, neuvonta- ja kehittämispalveluja samasta osoitteesta.

TEKSTI PÄIVI ESKELINEN KUVA ARKJAATISET OY

U udessa talossa toiminnot on jaettu viiteen kerrok- seen ja ne on koottu asi- ointia helpottaviksi maailmoiksi. En- simmäiseen kerrokseen on perustettu Työn maailma, jossa sijaitsevat TE- toimiston työnhaku-, koulutus- ja ammattitietopalvelut.

Talon kakkoskerros on Yrittä- jän maailma. Siellä sijaitsevat Kaup- pakadun toimitiloista ELYn mukana uuteen taloon muuttaneet Ensimetri, Tampereen seudun osuustoimintakes- kus, Finpron Tampereen aluetoimisto, Pirkanmaan yrityskummit ry ja Kek- sintösäätiön asiamies. Työ- ja elinkei- notoimiston yrityspalvelut, starttira- ha-asiat sekä henkilöstön rekrytointi- ja vuokrauspalvelut löytyvät samoin kakkoskerroksesta.

Myös yritysveroneuvoja palvelee toimitalossa kahdesti viikossa, tiistai-

na ja keskiviikkona. Kaupparekiste- riasioiden hoitoa varten toiseen ker- rokseen avataan asiakkaille itsepalve- lupiste.

Kolmanteen kerrokseen on keski- tetty ammatinvalinta- ja urasuunnit- telupalvelut, työvoimakoulutus sekä maahanmuuttaja-asiat.

Kasvun ja kansainvälistymisen maailmasta neljännestä kerroksesta paikkansa ovat löytäneet innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta, yri- tysrahoitus, työllisyys- ja yrittäjyys- asiat, Tekesin palvelut sekä osaami- sen kehittämiseen ja kulttuuriin liit- tyvät asiat.

Maaseudun ja energian maailma talon ylimmässä, viidennessä kerrok- sessa palvelee maaseudun toimijoita ja uusien energiamuotojen kehittäjiä.

ELY-keskuksen kaksi muuta vas- tuualuetta – ympäristö ja luonnonva- rat sekä liikenne ja infrastruktuuri – jatkavat entisissä tiloissaan Attilassa Yliopistonkatu 38:ssa. l

KOSKIKESKUS UUDISTUU

  • Rakennamme uudistuvas-

ta Koskikeskuksesta entistäkin vetovoimaisemman ja nykyai- kaisen kohtaamis- ja shoppai- lupaikan Tampereen ytimeen, kertoo Citycon Oyj:n Koskikes- kuksen kauppakeskuspäällikkö Kai Niinimäki. Uudistushank- keen valmistuu marraskuussa 2012. Hanke toteutetaan vai- heittain, Koskikeskus palvelee asiakkaita koko ajan.

Uusittussa Koskikeskuk- sessa vahvistuu muodintarjon- ta entisestään. Loppukesästä 2011 avaavat esimerkiksi ruot- salainen kenkäliike Skopunk- ten ja ranskalainen muotiket- ju Promod, joka avaa Koskikes- kuksessa ensimmäisen Suo- men liikkeensä.

Koskikeskus uudistuu se- kä ulkoa että sisältä. Julkisivu- jen ilmettä yhtenäistetään ja kevennetään. Sisällä keskusau- lan ilme muuttuu kulmikkaas- ta pyöreäksi. Uudet lasiosat ja -rakenteet lisäävät avaruut- ta sekä energiatehokkuutta vä- hentäen jäähdytys- ja lämmi- tystarvetta. Samalla sauppa- keskuksen kulkuyhteyksiä pa- rannetaan ja liikkumista sisällä helpotetaan oikaisemalla kul- kureittejä.

Koskikeskuksessa toimii yli 80 liikettä, palvelua ja ravinto- laa. Sen vuokrattava liikepinta- ala on uudistuksen jälkeen 28 600 neliötä. Kävijämäärä vuon- na 2010 oli 5,8 miljoonaa ja myynti 115,7 miljoonaa euroa. l

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 19

Document info
Document views138
Page views138
Page last viewedWed Jan 18 15:08:24 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments