X hits on this document

134 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 32

Pirkanmaan yritysbarometri lupaa kasvua

"Vuodesta tulee hyvä, jos rahoitusmarkki- noilla ei tapahdu merkittäviä häiriöitä." Näin kiteytti moni Tampereen kauppakamarin te- kemän Pirkanmaan yritysbarometrin vastaa- ja tämän vuoden talousnäkymiä. Yritykset ar- vioivat sekä tuloksensa, investointiensa että henkilöstönsä kasvan tänä vuonna.

pysyy nykyisellään 47 prosentissa yrityksis- tä. Väkeä ilmoittaa vähentävänsä vain 9 pro- senttia yrityksistä.

– Luku on pienempi kuin kertaakaan 2000-luvulla, toukokuun alussa barometrin tuloksia esitellyt asiamies Markus Sjölund kertoi.

Yrityksen tuloksen kasvuun uskoo sel- vä enemmistö, 64 prosenttia vastaajista. Si- tä odottavat erityisesti pk-yritykset ja toimi- aloina teollisuus ja kauppa. Pirkanmaalle tär- keän teknologiateollisuuden yrityksissä us- kotaan sekä tuloksen (71 prosenttia vastaa- jista) että henkilöstömäärän (62 prosenttia) kasvuun.

Lähes joka toinen (42 prosenttia) teolli- suusyrityksistä arvioi investointien kasvavan, viime keväänä näin vastasi runsas viidennes. Viime vuosina vahvasti investoineen kaupan alan investointi odotukset laskivat hieman viime syksystä, mutta ovat edelleen samal- la tasolla kuin keväällä 2010, jolloin 41 pro- senttia kertoi investointien kasvavan.

viot liitosten vaikutuksista muun muassa kaa- voitukseen, julkiseen liikenteeseen ja liiken- neinfrastruktuurin suunnitteluun ovat varo- vaisen positiivisia.

Välittömään liiketoimintaan kuntaliitoksil- la sen sijaan nähdään vain vähän vaikutuk- sia. Noin puolet vastaajista arvioi, että Tam- pereen kaupunkiseudun kuntien yhdistymi- nen yhdeksi suureksi kunnaksi ei vaikuttaisi juurikaan yrityksen liiketoimintaan. Kolman- nes vastaajista näkee, että yhdistymisellä oli- si pitkällä tähtäimellä positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Tampereella sijaitsevat yrityk- set suhtautuvat kokonaisuutena hieman mui- ta myönteisemmin kuntaliitoksiin, mutta ero ei ole merkittävä.

Kauppakamari jäsenyrityksiin lähetet- tyyn kyselyyn vastasi 330 yritystä, vastaus- prosentti oli 25. Vastaajista 99 toimii teolli- suudessa, 145 palvelualoilla ja 50 kaupas- sa. l

Kaikista vastaajista 43 prosenttia kertoo palkkaavansa lisää henkilöstöä tänä vuon- na, vielä viime keväänä vastaava luku oli 20. Kaupassa ja palvelualoilla henkilöstöä on li- säämässä 41 prosenttia vastaajista ja teol- lisuudessa 51 prosenttia. Henkilöstömäärä

Kuntaliitoksilla vähän vaikutuksia yrityksiin

Kauppakamari kysyi myös jäsenyritystensä näkemyksiä kuntaliitosten merkityksestä. Ar-

Investoinnit edelliseen vuoteen verrattuna

Kauppa on investoinut viime vuosi Pirkanmaalla reippaas- ti. Tahti jatkuu edelleen, Kos- kikeskus pesee kasvonsa ja lisää myymälätilaa (sivu 19).

(n=330)

EK: Pirkanmaa kiihdyttää hitaammin

Myös Elinkeinoelämän keskus- liiton EK:n Suhdannebaromet- rin mukaan suhdanneodotuk- set ovat Pirkanmaalla varovai- sen myönteiset. Ne ovat kui- tenkin koko maan keskiarvoa vaisummat.

Huhtikuun lopulla teh- dyssä kyselyssä teollisuuden ja rakennusalan suhdannenä-

kymien saldoluku oli 10, kun se tammikuussa oli 18. Valta- osa vastaajista, 84 prosenttia, odotti huhtikuussa suhdantei- den pysyvän ennallaan. Palve- lualoilla odotukset ovat muita aloja heikommat, suhdanne- näkymien saldoluku oli huhti- kuussa -13, kun se tammikui- sessa tiedustelussa oli 24.

Tuotanto on lisääntynyt tammi-maaliskuun aikana sel- västi ja sen ennakoidaan kas- vavan kesän myötä yleisesti. Tuotantokapasiteetti oli huh- tikuussa kokonaan käytössä 80 prosentilla alueen vastaajista. Tilauskirjat ovat normaalilu- kemissa, yleisin kapeikkoteki- jä on heikko kysyntä. Teolli-

suudessa ja rakentamisessa 12 prosenttia ja palvelualoilla pe- räti 46 prosenttia vastaajista il- moitti kärsivänsä ammattityö- voimasta puutteesta. l

24 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Document info
Document views134
Page views134
Page last viewedWed Jan 18 10:23:32 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments