X hits on this document

141 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 32

Kuva: Ari Ijäs

! N K O O N N U T A N N I K A I S A K N U U T I L A P I R K A N M A A L L A

YT

Kuva: Annikaisa Knuutila

Uutta Osmo Rauhalaa Riihigalleriassa

Jos miettii pientä maaseutukunta- matkaa, kohteeksi voisi ottaa vaik- ka Kuhmoisten Riihigallerian. Ke- sällä 2011 esillä on Osmo Rauhalan tuotantoa, erityisesti Tyrvään vanhan kirkon maalausrupeaman yhteydes- sä syntyneitä töitä, jotka eivät aikai- semmin ole olleet missään näytteil- lä. Riihigalleria sijaitsee Kuhmoisten Päijälän kylässä, vajaa parikymmen- tä kilometriä Kuhmoisten keskustas- ta Oriveden suuntaan. •

Osmo Rauhalan töitä Riihigalleriassa juhannuk- sesta elokuun puoliväliin.

BRAVO!

Muusikoita, musiikki- lehtien ja musiikki- ja mediayhtiöiden edus- tajia kaikkialta maail- masta kokoontui huhti- kuussa Tampere-taloon International Classical Music Awards (ICMA)

  • -

    palkintogaalaan ja kon-

serttiin. Tapahtumaa isännöi Tampere Filhar- monia ylikapellimestari Hannu Linnun johdolla.

Tampere Filharmo- nian solisteina gaalassa esiintyivät vuoden 2011 International Classical Music Award -voittajat. Mukana olivat muun

muassa elämäntyöstään palkittu pianistilegen- da Menahem Pressler ja Vuoden taiteilijaksi ni- metty kapellimestari ja säveltäjä Esa-Pekka Sa- lonen.

ICMA-palkinnot jaettiin nyt ensimmäi- sen kerran. Palkinto pe- rustettiin viime vuon- na MIDEM Classical Award- ja sitä edeltä- neen Cannes Classical Award -palkinnon seu- raajaksi. Palkintojenja- kotilaisuus järjestetään jatkossa vuosittain eri puolilla Eurooppaa. •

Villa Varala on ainoa Tampe- reen keskusta- alueella säilynyt herrasväen huvi- la 1800-luvulta.

HELMI KULTTUURITEKO

Viimeksi yli neljäkymmen- tä vuotta kesäisin liikunta- museona toiminut Varalan Urheiluopiston alkuperäinen päärakennus Pyynikin rintees- sä hohtelee uutuuttaan. Ra- kennus on entistetty alkupe- räiseen ulkoasuunsa ja nykyai- kaistettu ympärivuotiseen ko- kous- ja juhlakäyttöön Villa Varalaksi.

Huvilan suunnitteli J.V. Snellmanin poika, yli-insinöö- ri Karl Snellman, ja se val- mistui vuonna 1892 tehtaili- ja Heikki Liljeroosin huvilak- si. Rakennuksen hirret tuotiin tehtailijan kotikylästä Kanga- salan Varalasta. F.E. Sillanpää toimi kesäisin huvilalla Lilje- roosin poikien kotiopettajana. Vuonna 1909 Varalan – Suo-

men ensimmäisen urheiluopis- ton – perustaja Anna Lilja os- ti huvilan Liljerooseilta. Pu- hemiehenä kaupassa oli myös arkkitehti Wivi Lönn.

Uusrenesanssin ja kansal- lisromantiikan välimaastoon sijoittuvan nikkarityylisen pit- sihuvilan entistämisen suun- nitteli arkkitehti Seija Hirvi- kallio. Merkittävä kumppani itse työssä oli Tampereen Ai- kuiskoulutuskeskus, jonka ra- kennustoimialan opiskelijat ja opettajat vastasivat huvilan si- säpuolisista pintakäsittelyistä.

Entistäminen maksoi 1,1 miljoonaa euroa, ja työtä ra- hoittivat Euroopan aluekehi- tysrahasto, opetus- ja kulttuu- riministeriö, Hämeen museo- seura ja Museovirasto. •

Kansainvälisiä huippuhetkiä. Vuoden taiteilijaksi nimetty kapellimestari ja säveltäjä Esa-Pekka Salonen johti International Classical Music Awards -gaalassa Tampere Filharmoniaa ja oman orkesteriteoksensa Helixin esitystä.

SAUNABUSSI? SAVUTON KESKUSTA?

Jaettiin, mutta kahtia. Tämänvuotisen Sarjakuva-Finlandian päätuomari, taiteilija M.A. Numminen ei löytänyt ehdotonta suosikkiaan kymmenen finalistin joukosta, niinpä palkinnon saivat Kati Kovácsin Kuka pelkää Nenian Ahnavia? ja Heik- ki Paakkasen Amerik- ka. Sarjakuva-Finlan- dia jaettiin Tampe- re Kuplii -sarjaku- vafestivaalin yh- teydessä huh- tikuussa. •

Sytyttääkö idea järjestää Suomen suu- rimmat pikkujoulut? Tai varustaa kau- punkia kiertämään tamperelaisilmei- nen saunabussi? Toteuttaa savuton keskusta? Muun muassa tällaisia ide- oita virisi MindTrek ry:n järjestämässä Valoa päässä -kilpailussa, jossa haet- tiin uusia ideoita yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi Tampereella.

Toukokuun lopussa MindTrek-raa- ti palkitsee parhaat ideat. Tarkoitus on toteuttaa 1–3 ideaa tämän vuoden ai- kana. • www.valoapaassa.fi

Kuva: Annikaisa Knuutila

Nimikirjoituksilla oli kysyntää. Moskovalainen kirjailija, muun muas- sa Fedja-sedän ja Gena-krokotiilin luoja Eduard Uspenski vieraili huhti- kuussa Tampereella Metsossa ja hurmasi kuulijakuntansa juttelemalla koulupoikavuosistaan – ja vähän politiikastakin. •

30 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Kuva: Aila Välikoski

Document info
Document views141
Page views141
Page last viewedThu Jan 19 04:29:55 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments