X hits on this document

148 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 32

PÄÄKIRJOITUS

HARRI OJALA

Asiantuntija, Tampereen kauppakamari

Vetovoiman maantiede

P irkanmaa on yksi niistä alueista, jonka vetovoi- ma on kasvanut viime vuosikymmeninä. Mutta voimmeko nyt odottaa matkailijaryntäystä Pie- tarin, Lontoon tai Rooman kokoisista keskittymistä? Tai voimmeko tosissamme haaveilla kansainvälisen yhtiön pääkonttorin sijoittumisesta Tampereelle? Em- me voi, ellemme nosta itseämme pykälää isompaan liigaan. Se on täysin mahdollista, jos ymmärrämme oman parhaamme ja toimimme sen mukaisesti.

Mitä vetovoima oikeastaan on? Se on yhtä aikaa ää- rimmäisen helppo ja äärimmäisen vaikea määritellä. Kaikki haluavat olla vetovoimaisia ja ainakin luulevat tietävänsä mistä on kyse. Vetovoimaa voisi kuvailla listalla myyviä adjektiiveja ja se voidaan lisätä huolet- tomasti jokaiseen strategiaan ja juhlapuheeseen. Mut- ta sanahelinä ei riitä. Aihe nähdään Pirkanmaan elin- keinoelämälle tärkeänä, mistä kertovat muun muas- sa elinkeinoyhtiön toteuttama mittava brändihanke ja kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma, jossa veto- voimalle on omistettu neljännes. Olemme jo käytän- nön tiellä ja sillä on jatkettava haasteita pelkäämättä.

Alueelliseen vetovoimaan on monta näkökulmaa. Jot- kut selittävät sitä perustellusti sattumalla, mutta valtaa on myös omissa käsissämme – alueella tehdyillä pää- töksillä ja yksilöiden kyvykkyydellä. Richard Floridan kehittämä luova luokka -ajattelu on yksi suosituim- mista tällä hetkellä. Luovaan luokkaan kuuluvat yhtei- söään ja ympäristöään kehittävät osaajat ja ideoijat, ja sen keskittymät ovat tuotannontekijämarkkinoiden ku- ninkaita. Ne vetävät puoleensa pääomaa ja osaamis- ta. Elinkeinoelämä seuraa luovaa luokkaa.

Miten alue sitten voi vaikuttaa suotuisasti vetovoimai- suutensa kehittymiseen?

ta. Lisäksi maakuntien Eurooppa tarjoaa toista tuhat- ta suoraa kilpailijaa Pirkanmaalle. Siksi aluetasolla on tehtävä täsmävalintoja, joiden täytäntöönpano on se- kä realistista että tehokasta. On vaikutettava niihin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa ja luotava hyvä al- ku positiiviselle kierteelle, josta vetovoimassa on ky- se. Suvaitsevainen päätöksentekokulttuuri on tärkeää. Menestyminen on sallittava yksilötasollakin ja siihen on jopa rohkaistava. Luova luokka innostuu menesty- jistä. Pohjoismaiden finanssiruhtinas Björn Wahlroos- kin kyllästyi hiljattain menestymisen demonisointiin ja kehotti mediaa ainaisen öky-mutinan sijaan innostu- maan menestymisestä.

Tietoyhteiskunta ja paikallisen innovaatioympäristön kokonaisuus on alueellisen vetovoiman peruskivi. Sik- si sitä pitää oppia ymmärtämään. Innovaatiot eivät ole vain päähänpistoja tai teknisiä vempaimia, jotka kau- pallistetaan sormia napsauttamalla. Ne ovat useim- miten paikallisia ilmiöitä, jotka jalostuvat alueellisessa vuorovaikutusprosessissa hyvinvoinnin tuottajiksi. On- kin tärkeä ymmärtää, että ulkoinen kilpailukyky muo- dostuu alueen sisäisestä dynamiikasta, jota luodaan erittäin paljon myös virallisten verkostosuhteiden ul- kopuolella. Granovetterin sosiaaliteorian mukaan mo- nipuolisin ja hedelmällisin informaatio syntyy ja vaih- tuu löyhemmissä verkostoissa. Tämä edellyttää alati kasvavaa luovaa luokkaa.

Tampereella on nyt tekeillä käänteentekeviä koko- naisuuksia vetovoimanäkökulmasta. Kansi ja keskus- areena -hanke, jonka tärkeys ei rajoitu uuteen upeaan kaupunginosaan, vaan lisäksi kaupunki lähet- tää viestin: täällä luodaan rohkeasti uutta! Toinen esi- merkki on sijoittumis- ja investointipalveluiden raken- taminen yrityksille, kokonaisuutena pieni mutta elin- tärkeä projekti. Eikä sovi myöskään unohtaa yliopis-

Valtiolla ja yrityksellä on paletis- saan huomattavasti enemmän vaihtoehtoja vetovoiman luomi- seksi kuin alueilla, koska alueil- la päätöksenteko on hajautunut-

Alueen ulkoinen kilpailu- kyky muodostuu sen sisäisestä dynamiikasta.

touudistuksen luomaa mahdollisuut- ta yritysyhteistyön ja samalla tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Nämä tehdään, koska nyt on aika olla vetovoimainen.l

Katso Pirkanmaan uusi brändi, sivu 2

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 7

Document info
Document views148
Page views148
Page last viewedSat Jan 21 19:37:42 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments