X hits on this document

144 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 32

Toimiva johto osti ThermiSolin

ThermiSol-yhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ovat siirtyneet irlantilaiselta Kingspan-konsernilta ThermiSo- lin toimitusjohtajana vuodesta 1996 toimineen Urpo J. Salmisen ja Elementti-tulosyksikön johtajan Veli Ollilan omistukseen. Vähemmistöosakkaiksi tulevat Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä keskinäiset vakuutusyhtiöt Fennia ja Eläke-Fennia.

Rakennuseristeitä ja EPS-ytimisiä sandwich-element- tejä valmistava ThermiSol työllistää kaikkiaan 160 henki- löä. Sen liikevaihto ylittää tänä vuonna 70 miljoonaa eu- roa. Se on Pohjoismaiden suurin muovieristeiden valmis- taja.

Uudet omistajat ovat tyytyväisiä EU:n tavoittee- seen siirtyä passiivienergiarakentamiseen vuoteen 2020 mennessä.

  • Ilman EU:ta tällaista vahvaa positiivista energia-

tehokkaaseen rakentamiseen tähtäävää kehitystä ei olisi saatu aikaiseksi. Energiansäästömääräysten kiristyminen mahdollistaa uudentyyppisten ratkaisujen kehittämisen, sanoo toimitusjohtaja Urpo J. Salminen. l

ThermiSolin juuret ovat vuonna 1962 perustetussa Isora Oy:ssä. Useiden kansanvälisten isäntien jälkeen Urpo J. Salminen (vas.) ja Veli Ollila palauttivat ThermiSolin kotimaiseen omistukseen.

Sarsa-ryhmittymä Kuntien Tiera Oy:n kokonaistoimittajaksi KL-Kuntahankinnat Oy kilpai- lutti IT-asiantuntijapalveluita kunta-asiakkaidensa käyttöön neljälle eri palvelualueelle. Tie- tojärjestelmien tai kehityshank- keiden projektikokonaistoimi- tusten palvelualueelle yhdek- si toimittajaksi valittiin Sar- sa-ryhmittymä, johon kuuluvat Gofore, Esri Finland, Hss Con-

sulting, Mediamaisteri Group, Pasaati, Solita, Solteq ja Vincit.

KL-Kuntahankinnat vastaa koko kunta-alan kattavien han- kintojen kilpailuttamisesta, ja se hoiti kilpailutuksen Kuntien Tiera Oy:n toimeksiannosta.

RKH-Huolto HH-kiinteistöpalveluille HH-kiinteistöpalvelut Oy on os- tanut RKH-Huolto Oy:n liike-

TALOUDESSA TAPAHTUU

toiminnan. Kaupalla HH-kiin- teistöpalvelut vahvistaa läsnä- oloaan Hämeenlinnassa. HH- kiinteistöpalvelut työllistää yh- teensä noin 260 henkilöä ja sen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2011 on 13,5 miljoonaa euroa.

YIT Rakennus yhteistyöhön Lempäälän Idea-Areenan kanssa Lempäälään liikekaupunki Idea- parkin viereen kaavailtu tilaa vievän kaupan keskus Idea-Aree- na on saanut uuden yhteistyö- kumppanin. YIT Rakennus Oy on allekirjoittanut sopimuksen Koy Lempäälänportin ja Cap- man Oyj:n kanssa. Idea-Areenan kokonaispinta-ala on noin 110 000 neliötä ja rakennuskustan- nukset noin sata miljoonaa eu- roa. Lempäälän Marjamäen alu- eelle syntyy näin Pohjoismaiden suurin kauppakeskittymä.

Metsolta mineraalin- käsittelylaitteistoa Ruotsiin Metso toimittaa mineraalienkä- sittelylaitteistoa sekä projektipal- velut Northland Resources AB:n Kaunisvaaran kahdelle malmin- käsittelylinjalle. Tämä täydentää aikaisempaa Northlandin tila- usta tänä vuonna. Tilausten yh- teenlaskettu arvo ylittää 200 mil- joonaa euroa.

Metso muuntaa Elektrociep- lownia Tychy S.A.:n hiiltä polt- toaineena käyttävän CFB-katti- lan biomassakattilaksi Puolassa. Tilauksen arvo on noin 20 mil- joonaa euroa.

Kuitusavea uudiskäyttöön Mäntässä haetaan tapoja käyttää MetsäTissuen tehtaalla keräyspa- perin siistausprosessissa syntyvää kuitusavea uudenlaisten ekolo- gisten tuotteiden teollisessa val- mistamisessa sekä ympäristöra- kentamisessa.

Siistausprosessissa syntyy kuitusavimateriaalia noin 70 000 tonnia vuosittain. Lisäksi kuitus- avea on erillisessä varastossa run- saasti. Sivutuotteena syntyväl- le kuitusavelle on tulossa jäte- vero, joka toteutuessaan uhkaisi erittäin merkittävää määrää työ- paikkoja. Jos uusia käyttökohtei-

ta löytyy, voidaan turvata paitsi MetsäTissuen Mäntän paperiteh- taan työpaikkoja, myös kehittää uutta liiketoimintaa.

Kuitusaven mahdollisuudet raaka-aineena uusiotuotteisiin

  • -

    hankkeen toteuttaa MW-Kehi-

tys Oy.

Hiottua lasimurskaa somistukseen Suomen Lasinjalostus Oy tuo markkinoille somistus- ja koriste- käyttöön soveltuvaa, hiottua lasi- murskaa. Pakattuna myytävä la- simurska soveltuu käytettäväksi niin ulkona kuin sisätiloissakin. Yritys lanseeraa myös ensimmäi- set sisäkäyttöön suunnitellut va- laisimensa. Muotoilija Jonas Ha- kaniemen suunnittelemien valai- simien materiaalina on käytetty kierrätettyä tasolasimurskaa.

OpusCapitalta treasury- ratkaisu Skandialle OpusCapita toimittaa Skandia- vakuutuskonsernille IT2 Treasu- ry Management -ratkaisun. Jär- jestelmä on yrityksen treasury- toiminnan keskus, johon kuu- luvat sekä kirjanpitotoimin- not, likviditeettiennusteet ja si- mulaatiot että täydellinen audit trail. Lisäksi siinä on muun mu- assa Continuous Linked Settle- ment (CLS) -toiminto, Value- at-Risk -analyysi, proaktiivinen limiitinkäsittely, yhteys trading- portaaleihin ja sisäinen pankki.

Särkänniemessä vihreää voimaa Särkänniemen Elämyspuiston energia vihertää. Tampereen Sähkölaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen myötä Särkännie- messä käytetään Tammerkosken vesivoimalla tuotettua vihreää lähisähköä. Särkänniemen nok- kaan on myös noussut Tampe- reen Sähkölaitoksen toimittama 18-metrinen tuulimylly. 3,5 kW voimalalla tuotetaan sähköä Re- gatta-laitteen tarpeisiin. Särkän- niemi on hakenut myös Joutsen- merkkiä ravintolatoiminnalleen.

Työkonealalle uusi yhteistyömalli Tampereen Hervannan alueel- le on suunnitteilla työkonealan kansainvälinen osaamiskeskit-

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 9

Document info
Document views144
Page views144
Page last viewedFri Jan 20 06:59:53 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments