X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 2 / 7

30 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 7

2

MRA 35 §:ssä esitetään yleiskaavan tarkoitus seuraavasti: Yleiskaavan tarkoituk- sena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Harvialan yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa eikä siitä ole tarkoitus tehdä oikeusvaikutteista.

MUUT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET ERITYISPIIRTEET JA REUNAEHDOT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alueelle ei ole asetettu alueellisesti kohdennettuja valtakunnallisia tavoitteita. Tavoitteet ovat astuneet voimaan 26.11.2001.

Yleisistä valtakunnallisista tavoitteista Harvialan käyttö toteuttaa eheytyvän yhdys- kuntarakenteen ja elinympäristön laadun tavoitetta, koska yhdyskuntarakennetta tehostetaan oleviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Valtakunnallinen tavoitteenasette- lu ja mm. HHT:n tavoitteet tukevat Harvialan käyttöönottoa.

Harvialan suunnittelussa joudutaan punnitsemaan yhdyskuntarakennetta koskevi- en tavoitteiden ja yhtenäisen peltoalueen käyttöönottoa koskevan valtakunnallisen tavoitteen merkitystä.

Maakuntatason suunnitelmat ja selvitykset Kanta-Hämeen viides seutukaava on vahvistettu 1.10.1998. Seutukaavassa yleis- kaava-alue on varattu taajamatoiminnoille (asuminen). Seutukaavassa Hämeenlin- nan puolella taajamarakenne ulotetaan yhtenäisenä Janakkalan rajaan asti. Seu- tukaavavarauksena yleiskaava-aluetta sivuaa VT-10:n suunniteltu ohjeellinen linja- us, joka on johdettu lounais-koillissuuntaisena Niemenpään alueen päältä.

Hämeen maakuntakaavan kuudes vaihe on käynnistynyt 27.11.2000.

Seudullisessa Hämeenlinnan seudun liikenne 2010 – raportissa Hattula – Hä- meenlinna – Turenki nähdään taajamavyöhykkeenä. Ylikunnallista työssäkäyntiä suuntautuu Turengista Hämeenlinnaan. Jo tehtyjen varausten aktivoinnilla luodaan pohjaa kestävälle kehitykselle paitsi ympäristön myös liikennejärjestelmän kannal- ta. Nykyisten joukkoliikenneyhteyksien varaan rakentuvien alueiden täydentäminen parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Seudullisessa Kanta-Hämeen kulttuurihistorialliset kohteet 1983-julkaisussa kohde Harvialan kartano ja kulttuurimaisema omaa rakennushistoriallisia, teollisuushisto- riallisia ja maisemakokonaisuusperusteita. Yleiskaava-alueelta mainitaan navetta ja Katajamäen työväen asuntoalue.

Yleiskaava

Alue sisältyy valtuuston v. 1983 hyväksymään koko kunnan yleiskaavaan. Alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja teollisuustoimintojen alueeksi. Yleiskaava ei vanhentuneena vastaa kunnan eikä seudun kehitystavoitetta

Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa.

Document info
Document views30
Page views30
Page last viewedThu Jan 19 22:27:25 UTC 2017
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments