X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 3 / 7

31 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 7

3

Tiesuunnitelmat Tiestön yleissuunnitelma 1988-1989 toteutettiin yhteishankkeena tielaitoksen, ra- tahallintokeskuksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan kesken. Rat- kaisulla poistettiin kolme rautatien tasoristeystä, rakennettiin kaksi alikulkua ja uusi sisääntulotie, toteutettu –96.

Harvialantien varteen on suunniteltu yhtenäinen kevyen liikenteen väylä Turengin ja Hämeenlinnan välille. Tielaitoksen tavoitteena on toteuttaa väylä v. 2003. Sa- massa yhteydessä toteutetaan Harvialantien alitus, joka palvelee suunnittelualu- een kevyen liikenteen yhteytenä ala-asteen koululle. Kunnan tavoitteena on sa- manaikaisesti toteuttaa kevyen liikenteen yhteys Harvialan ala-asteen koululle.

Vesihuoltoselvitys 1998 Vertailussa vesihuollon suuntavaihtoehtojen väillä Turengin suunta todettiin talou- dellisesti edullisemmaksi kuin Hämeenlinnan suunta.

Maaperätutkimus 1999 Lukuunottamatta jokivarren pehmeikköaluetta päästään tutkitulla alueella maanva- raiseen rakennusten perustamistapaan.

Luonto- ja linnustoselvitys 1994 Selvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä suojelukohteita. Maisemallisesti tärkei- tä ovat pienet metsäsaarekkeet ja Hiidenjoen varsi sekä kasvien ja eläimistön osal- ta Hiidenjoen ja Pikkujoen jokikäytävät.

Suunnittelukilpailu 2000 Kunta järjesti yleisen kaava-aatekilpailun maankäytön ratkaisun mahdollisuuksien selvittämiseksi. Kilpailu ratkaistiin 26.1.2001.

Rakennuskantaselvitys Alueen rakennuskannan luettelo on tehty lähtöaineistoksi. Hämeen ympäristökes- kuksen yhteistyöhankkeena inventoidaan Harvialan arvokas rakennuskanta osana koko kunnan inventointia vuosina 2002-2003.

Rakennusperinne ja maisema Kaava-alueen rakennusperinteen ja kulttuurimaiseman arvot selvitettiin v. 2002. Alueen maisemalliset arvot selvitetään kaavatyön yhteydessä.

Suojelukohteet Alueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien tietojen perusteella mui- naismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueelta on löydetty ir- taimia muinaisesineitä. Museoviraston arkeologian osasto on tarkastanut paikat keväällä 2002. Tarkastuksessa ei löytynyt sellaista, mistä aiheutuisi rajoituksia maankäytön suunnittelulle.

Suunnittelurajoitteet Alueen halkaisee 110 kV sähkölinja. Maakaasuputki kulkee alueen läpi. Maakaa- suputken korroosionestoon liittyvä anodikenttä sijaitsee Hiidenjoen ja Pikkujoen yh- tymäkohdassa. Tulvaraja rajoittaa rakentamista Hiidenjoen rannassa +81 m kor- keuteen. Rautatien melusta aiheutuu suunnittelurajoitus alueella. Yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ulottuu alueelle aseman kohdalla.

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA

Luonto

Alueen merkittävimmät luonnonelementit ovat Hiidenjoki ja maiseman avoimuus. Maisematilaa rajaa voimakkaasti Kalpalinnan harjujakso Hiidenjoen toisella puolel-

Document info
Document views31
Page views31
Page last viewedFri Jan 20 10:28:11 UTC 2017
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments