X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 5 / 7

32 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 7

5

Osalliset

Maanomistajat

 • -

  Kaava-alueen ja vaikutusalueen maanomistajat

Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta- vasti vaikuttaa.

 • -

  Kaava-alueen ja vaikutusalueen asukkaat

 • -

  Harviala Oy

 • -

  Elinkeinonharjoittajat

 • -

  Maanviljelijät

 • -

  Harvialan ala-aste

Viranomaiset

 • -

  Kunnan viranomaiset: Tekniset palvelut, ympäristötoimi, opetustoimi, perus-

palvelut

 • -

  Hämeen ympäristökeskus

 • -

  Hämeen liitto

 • -

  Hämeenlinnan kaupunki

 • -

  Museovirasto

 • -

  Tiehallinto

 • -

  Ratahallintokeskus

 • -

  Vattenfall / Fingrid

 • -

  Gasum Oy (maakaasu)

 • -

  Merenkulkupiiri

Yhteisöt

 • -

  Harvialan kalastuskunta

 • -

  Koljalan kylätoimikunta

 • -

  Janakkalan Luonto ry.

 • -

  Harvialan Erä

 • -

  Turengin omakotiyhdistys

Tiedottaminen

 • -

  Jokaisesta vaiheesta kuulutetaan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, Kotokul- massa sekä kunnan internetsivulla www.janakkala.fi (ajankohtaista). Lisäksi lähete- tään kirjeitse tieto osallisille alla olevan periaatteen mukaisesti.

 • -

  Aineisto on esillä kunnanviraston palvelutoimistossa, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Soveltuva osa aineistosta on luettavissa kunnan internetsivulla.

Yleiskaavan vireilletulo MRL 63 § Valmisteluaineiston nähtävänäolo

28.2.-16.3.2001.

 • -

  Niille osallisille, joiden yhteystiedot saadaan kohtuudella selvitettyä (suunnittelualue ja vaikutusalue) tiedotetaan kirjeitse.

 • -

  Mielipiteet aineistosta jätetään nähtävilläolon aikana kirjallisesti palvelutoimistoon tai suullisesti kaavoitusarkkitehdille, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa MRA 30 § Teknisen lautakunnan käsittely Arvioitu ajankohta 8 / 2003

 • -

  Osallisilla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavoituksen vai- kutuksia.

 • -

  Alueen maanomistajille ja vuokramiehille tiedotetaan kirjeitse.

 • -

  Informaatio ja keskustelutilaisuus kaavaluonnoksesta kuulutuksen mukaisesti

 • -

  Mielipiteet aineistosta jätetään nähtävilläolon aikana kirjallisesti palvelutoimistoon tai suullisesti kaavoitusarkkitehdille, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.

Virallinen nähtävänäolo MRA 19 § Kunnanhallituksen hyväksyminen ja lausunnot Arvioitu ajankohta 1 / 2004

 • -

  Alueen maanomistajille ja vuokramiehille tiedotetaan kirjeitse.

 • -

  Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muis-

tutus toimitetaan kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana kirjallisena.

Document info
Document views32
Page views32
Page last viewedSat Jan 21 05:11:29 UTC 2017
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments