X hits on this document

166 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 45

6 MONITORING RESULTATEN INDUSTRIE

6.1 Energiebesparing en vermeden CO2

Het volgende diagram geeft inzicht in de planning, de uitvoering en het effect van de maatregelen. Het verschil tussen twee monitoring jaren wordt vergeleken met het effect dat in het EEP toegeschreven was aan maatregelen die zijn uitgevoerd.

Per monitoringjaar zijn in het diagram drie staven zichtbaar zijn.

De linker staaf (groen) geeft aan welke energiebesparing in de concept EEP’s waren voorzien ten gevolge van uitgevoerde maatregelen. In het diagram is de prognose weergegeven voor de jaren 2002 tot en met 2012.

De middelste staaf (rood) laat de energiebesapring zien die in het betreffende jaar is bereikt ten gevolge van het uitvoeren van maatregelen, die in de concept EEP’s zijn genoemd.

In de rechter staaf (blauw) van het diagram is de totale gerealiseerde besparing uitgezet. Deze omvat dus niet alleen de uitgevoerde maatregelen uit de concept EEP’s, maar ook andere effecten.

Het blijkt, dat naast de besparingen ook efficiencyverliezen hebben plaatsgevonden. Enkele inrichtingen schrijven de efficiencyverliezen toe aan de stagnerende economie. Omdat zij met gereduceerde capaciteit produceren stijgt in vele gevallen het energieverbruik per eenheid product.

Opgemerkt moet worden dat de uitvoering van de maatregelen door het Verificatiebureau is vastgesteld in het jaar van monitoring (de rode staaf), terwijl het besparingseffect pas in het jaar daarna in zijn volle omvang zichtbaar wordt (blauwe staaf) of zal worden.

Grafiek 6.1.    Energiebesparing in de industrie per monitoring jaar; exclusief de elektriciteitsproductiesector. Basis: 84% van geregistreerd energieverbruik toegetreden inrichtingen (100% = 653 PJ/jaar)

In analogie met de grafiek ‘Energiebesparing’ is de grafiek voor ‘Vermeden CO2 -emissie’ samengesteld. Dit diagram toont de planning, de uitvoering en het effect van de maatregelen. Per monitoringjaar zijn in het diagram drie staven zichtbaar. De linkerstaaf (groen) geeft

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 10 van 34

Document info
Document views166
Page views166
Page last viewedSun Jan 22 16:51:10 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments