X hits on this document

221 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 66

15 (64)

Kansanterveyslaitoksen Kuopion toimintojen kehittäminen

Kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osasto (silloinen ympäristöhygienian ja toksikologian osasto) perustettiin Kuopioon eduskunnan budjettipäätöksellä maalis­kuun alusta 1982. Olennaisina perusteina olivat Kuopion yliopiston suuntautuminen ympäristö- ja terveystieteisiin, eli niihin keskeisiin tieteenaloihin, joita osasto tulisi tarvitsemaan. Yliopistossa oli lääketieteen ohella ympäristöhygienian (nykyään ympäristötieteen) koulutusohjelma ja maan ainoa toksikologian professuuri.

Perustelut ovat osoittautuneet oikeiksi. Osasto on kasvanut kolmesta virasta (1982) 42 virkaan (2004) ja kokonaisuudessaan vahvaksi noin 120-140 hengen tutkimuskokonaisuudeksi, joka hankkii puolet rahoi­tuk­sestaan ulkopuolelta, mm. kansallisesta tiederahoituksesta ja Euroopan Unionin tutki­musrahoituksesta. Olennaisen pohjan kehitykselle on muodostanut se, että pätevän henkilökunnan rekrytointi on samoin suuntautuneessa ympäristössä helppoa.

Yliopiston ja kampuksella olevien valtion tutkimuslaitoksien välille on syntynyt moninkertainen synergia. Tutkimusyhteistyön lisäksi selviä synergiaetuja koituu molemmille osapuolille siitä, että parhaat opiskelijat voivat sijoittua jatkotutkintojen vaatimaa tieteellistä työtä varten tutkimuslaitoksiin ja suorittaa sitten tohtorintut­kin­tonsa yliopistossa tätä vahvistaen. EU-rahoituksen kannalta äärimmäisen tärkeät kansainväliset yhteydet syntyvät tällaisessa laajemmassa yhteisössä helpommin kuin suppeassa yhden alan laitoksessa. Kriittinen massa ei riipu yliopiston koosta, vaan yhteistyöhön sopivien tutkijoiden määrästä ja aktiivisuudesta. Kuopion tunnettuus koko Euroopassa on ympäristöterveyden alueella erittäin hyvä ja mm. Maailman terveys­järjestö WHO ja EU ovat käyttäneet kuopiolaista asiantuntemusta runsaasti.

Keskeinen asia on yliopistokampuksen tiivis keskinäinen yhteistyö. Tässä ero pääkaupunkiseutuun on suuri, koska esimerkiksi Meilahden, Kumpulan ja Viikin etäisyys voi riittää erottamaan eri alat tehokkaasti toisistaan. Usein juuri eri alojen välisillä raja-alueilla voidaan saavuttaa parhaiten tuloksia. Muun muassa lääketieteen, toksikologian, mole­kyylibiologian ja ympäristötieteiden mahdollisuudet hyödyntää toistensa ammatti­taitoa ovat tavoitteiltaan terveyteen erikoistuneessa mutta metodi­sesti monitieteisessä ja ennakkoluulottomassa yhteisössä tavattoman suuret. Nyky­maailmassa tarvittava joustavuus ja notkeus toteutuu tällöin parhaiten.

Usein koko laitosten uudelleen sijoittamista kevyempää ja henkilökunnalle hyväksyt­tä­vämpää olisi sisäinen toimintojen hajauttaminen siihen ympäris­töön, jossa kukin saa parhaan tuen. Tämän eräät tutkimuslaitokset ovatkin oival­ta­neet, ja mm. Ilmatieteen laitos on perustamassa Kuopioon yksikköä, joka tarvit­see yhteistyötä

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views221
Page views221
Page last viewedThu Jan 19 21:16:40 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments