X hits on this document

232 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 66

21 (64)

LIITE 2

Stakesin tehtävien organisoiminen ja alueellinen sijoittaminen

1. Yleinen kuvaus Stakesista

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes, perustettiin 1.12.1992. Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön (jatkossa STM) hallinnonalalla toimiva asiantuntijakeskus, jonka ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietovarannot. Stakes edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii laadukkaiden ja tuloksellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi koko väestölle yhtäläisin perustein. Tässä tarkoituksessa Stakes tuottaa ja välittää sosiaali- ja terveysalan tietoa ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille.

Stakesin lakisääteiset tehtävät:

* Stakes seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä

* tuottaa, hankkii ja välittää alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista

* ylläpitää alan virallisia ja muita tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä

* harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa

* edistää ja toteuttaa alan koulutusta

* tekee aloitteita ja esityksiä

Stakes toimii STM:n tulosohjauksessa, josta tärkein työväline on vuosittain tehtävä tulossopimus. Lisäksi Stakesin toimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön strategia, valtioneuvoston hyväksymät sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma (TATO), Terveys 2015- kansanterveysohjelma sekä kansallinen sosiaalihuoltohanke ja kansallinen terveydenhuoltohanke.

Stakesin sisäinen tulosjohtaminen pohjautuu Balanced Scorecard- malliin. Edellä mainittujen ohjausvälineiden kautta Stakesin toiminta perustuu omaan tulo- ja menoarvioon, strategiaan, työjärjestykseen, taloussääntöön ja tulosalueiden kanssa tehtäviin tulossopimuksiin. Lisäksi Stakesilla on projektikohtaisia sopimuksia EU:n ja sen rahastojen, valtion muiden laitosten, kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Stakes on päällikkövirasto, jossa pääjohtajan tukena toimii yhdeksänhenkinen johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä ovat ylijohtajat, johtajat ja tulosaluejohtajat. Stakesin sisäistä organisaatiota voidaan parhaiten kuvata projektiorganisaatioksi, jossa korostuu vahva eri alojen asiantuntijuus ja verkostoituminen.

Stakesin toiminta jakaantuu neljään tulosalueeseen sekä kahteen erillisyksikköön seuraavasti:

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views232
Page views232
Page last viewedSat Jan 21 00:09:11 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments