X hits on this document

227 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 66

23 (64)

hyödyntämisen käytäntöjä. Stakes on tavoiteltu yhteistyökumppani kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhteisönä se kannustaa luovuuteen ja yhteistoimintaan.

Tutkimuskeskuksena Stakes on osa valtion sektoritutkimusta ja tiedeyhteisöä. Stakesin tutkimus on luonteeltaan strategista ja soveltavaa ja se täyttää korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen vaatimukset. Tutkimustoiminta toteutuu Stakesin tutkijoiden yhteistyönä yliopistojen, korkeakoulujen ja osaamiskeskusten kanssa.

Kehittämiskeskuksena Stakes harjoittaa tietovarantoihin, tutkimustietoon ja koeteltuihin menetelmiin perustuvaa kehittämistyötä ja tuottaa innovaatioita. Kehittämistyön luonteeseen kuuluu laaja verkostoituminen ja läheinen yhteistyö sairaanhoitopiirien, kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Vuosittain Stakesin hankkeissa on mukana noin 200 kuntaa (jotka kattavat yli ¾ osaa väestöstä) ja noin 40 kansalaisjärjestöä. Eniten hankkeita on kymmenen suurimman kaupungin kanssa. Verkostoituva työote on ollut Stakesin viime vuosien tärkeimpiä kehittämishankkeita kuntien kanssa. Nyt siitä on tullut uusi toimintatapa.

Tilastoviranomaisena Stakes tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tilasto- ja rekisteritietoa sosiaali- ja terveysalasta yhteistyössä muiden tilastoalan toimijoiden kanssa (mm. Tilastokeskus, Kuntaliitto, KTL, TTL, Kela ). Stakes kiinnittää erityistä huomiota tilastojen ja rekistereiden hyödynnettävyyteen.

Yhtenä tärkeänä kehittämis- ja arviointitoiminnan muotona on maksullinen toiminta kuntien ja alueiden kanssa. Vuodesta 2000 lähtien maksullisia konsultaatiohankkeita on toteutettu 45, joissa on mukana ollut noin 150 kuntaa.

Stakesin alaiset koulukodit ja mielisairaalat ovat merkittäviä Stakesin alueellisia toimijoita (henkilöstöä yhteensä noin 1 000).   

Stakes huolehtii valtion kuuden koulukodin tulosohjauksesta. Niissä on kaikkiaan 180 oppilaspaikkaa ja 260 työntekijää. Koulukodit sijaitsevat maan eri puolilla: Harvialan koulukoti Janakkalassa (20 työntekijää), Kasvun Yhteisöt Mikkelissä (97 työntekijää), Lagmansgården Pedersöressä (19 työntekijää), Limingan koulutuskeskus Limingalla (53 työntekijää), Sippolan koulukoti Anjalankoskella (39 työntekijää) ja Vuorelan koulukoti Vihdissä (38 työntekijää).  Koulukodit toimivat mm. Stakesin lastensuojeluhankkeiden ja -tutkimusten yhtenä kokeilukenttänä, joissa saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muussa lastensuojelussa.

Stakes huolehtii myös kahden valtion mielisairaalan, Niuvaniemi Kuopiossa (523 työntekijää) ja Vanha Vaasa Vaasassa (205 työntekijää), tulosohjauksesta. Valtion mielisairaalat tuottavat oikeuspsykiatrian erikoisalan palveluja koko maata varten. Sairaaloissa hoidetaan kriminaalipotilaita sekä erityisen vaarallisia ja/tai vaikeahoitoisia

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views227
Page views227
Page last viewedFri Jan 20 14:42:56 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments