X hits on this document

202 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 66

26 (64)

yksi väline tukea kunkin alueen hyvinvointipolitiikan ja palvelujärjestelmän kokonaiskehittämistä.

4. Alueellistamismahdollisuudet

Stakesille voidaan perustaa alueyksiköt Tampereelle, Jyväskylään ja Vaasaan edellyttäen, että alueellistamisen aiheuttamat kustannukset saadaan lisäyksenä Stakesin talousarvioon. Kustannuksia tarkastellaan luvussa 5. sekä liitteessä. Stakesin alueyksiköt olisivat sekä valtakunnallisia että alueellisia toimijoita.

4.1. Tampere

Stakesin Tampereen alueyksikkö nojaa vakiintuneeseen yhteistyöhön yliopiston ja Tampereen kaupungin kanssa. Se pohjautuu Stakesin  yliopiston keskeiseen rooliin terveydenhuoltotutkimuksen ja terveyden edistämisen alalla, yliopiston vahvuuteen sosiaalitieteissä sekä kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin voimakkaaseen alueen palvelujärjestelmän kehittämisotteeseen, missä Stakesilla on ollut ja tulee olemaan merkittävä partnerius (mm. sopimusohjaus, alueen mielenterveysstrategia, suunnitteilla oleva alueen sijaishuollon kehittämishanke).

Stakes ja Tampereen yliopisto ovat lokakuussa 2004 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka yleisenä tavoitteena on vahvistaa terveystaloustieteellistä, terveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan  tutkimusosaamista. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat yhteiset tutkimushankkeet, jatkokoulutus, henkilöstön vaihto sekä terveydenhuollon toimijoiden välisten verkostojen hyödyntäminen. Sopimus on liitteenä 2.

Stakesin Tampereen alueyksikön tavoitteena on, että Stakesin ja alueen toimijoiden tutkimus-, arviointi- ja kehittämisosaamista hyödynnetään koko alueen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämistyössä. Stakes välittää alueella syntyviä hyviä käytäntöjä myös muiden alueiden käyttöön.

Stakesin ja yliopiston yhteistyösopimuksen mukaan Stakes sijoittaa yhteistyön kannalta keskeisiä toimintoja yliopiston yhteyteen. Yliopisto tarjoaa infrastruktuurin sekä avustaa tilojen vuokraamisessa. Alustavasti on keskustelu kymmenen työhuoneen vuokraamisesta vuonna 2005. Ensimmäisessä vaiheessa alueyksikköön on ajateltu sijoittuvan terveydenhuollon arviointi-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstöä.  Alustava ajatus on, että Tampereen alueyksikkö voisi vuoden 2007 loppuun mennessä laajeta 15 henkilöön.

4.2. Vaasa

Vaasan alueen tarjoamia synergiahyötyjä syntyy alueen kaksikielisyydestä, Vaasan yliopiston tieteenaloista (hallintotieteet, hoitotiede), Helsingin yliopiston suunnitelmista, sosiaalialan yhteispohjoismaisista sekä

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views202
Page views202
Page last viewedMon Jan 16 19:55:36 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments