X hits on this document

213 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 66

LIITE 3

Työterveyslaitoksen tehtävien organisoiminen ja alueellinen sijoittaminen

Yleistä

Työterveyslaitos (TTL) edistää maamme työikäisen väestön työterveyttä, työturvalli­suutta ja työoloja; tavoitteina ovat hyvä työkyky ja työelämän laatu sekä työkyvyttö­myyden ehkäisy. TTL tuottaa, kokoaa ja välittää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa työn ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta sekä edistää tiedon soveltamista käytäntöön.

Työterveyslaitoksesta säädetyn lain (159/1978, viimeisin muutos 1287/2001) mukaan TTL:n tehtävänä on:

o

harjoittaa ja edistää työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimusta

o

suorittaa työpaikoilla tai muutoin työympäristössä esiintyvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvää selvitys-, mittaus- ­ja palvelutoimintaa

o

harjoittaa itsenäistä terveydenhuolto-, sairaanhoito- sekä laboratoriotoimintaa ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien toteamiseksi, hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä työkyvyn arvioimiseksi sekä

o

harjoittaa alaansa liittyvää koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Työterveyslaitos on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka ylin päättävä elin on johto­kunta. Johtokunnassa ovat edustettuina valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja työ­ministeriö) ja keskeiset työmarkkinajärjestöt. TTL toimii sosiaali- ja terveysministe­riön (STM) hallinnonalan sektoritutkimuslaitoksena STM:n tulosohjauksessa. TTL:sta säädetyn lain mukaan TTL voi saada eduskunnan hyväksymän valtionosuuteen oi­keuttavan toiminnan kuluihin 80 % valtionapua. Lisäksi TTL voi harjoittaa toimintaa kokonaan oman toiminnan tuotoilla.

Työterveyslaitoksen sisäinen organisaatio rakentuu keskuslaitoksesta ja aluetyö­terveyslaitoksista. Keskuslaitoksessa on yhdeksän asiantuntemusalueille erikoistunutta osastoa ja neljä tuki- ja erityistehtäviä hoitavaa yksikköä.

Työterveyslaitoksella on kuusi aluetyöterveyslaitosta, joiden alueellinen toiminta­kenttä kattaa koko Suomen. Aluetyöterveyslaitokset sijaitsevat Turussa, Lappeenran­nassa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa sekä Uudenmaan aluetyöterveyslaitos Hel­singissä. Aluetyöterveyslaitosten osuus koko Työterveyslaitoksen henkilötyövuosista on noin kolmannes. Aluetyöterveyslaitokset toimivat työsuojelun ja työterveyshuollon alueellisina kehittämis- ja palveluyksikköinä. Niiden tehtävänä on tukea toiminta-­alueensa työpaikkoja, työterveyshuoltoyksiköitä ja viranomaisia asiantuntijapalvelu­jen, tutkimuksen, koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla.

TTL:n toiminnan laajuus henkilötyövuosina mitattuna oli vuonna 2003 noin 800 hen­kilötyövuotta. Näistä 585:n henkilötyövuoden rahoittamisen käytettiin 80 %:n val­tionosuutta. Hieman yli 200 henkilötyövuotta rahoitettiin kokonaan omilla tuotoilla. Keskuslaitoksessa työskenteli vuoden 2003 lopussa 540 henkilöä ja aluetyöterveys­laitoksissa yhteensä 261 henkilöä. Alueellisesti henkilöstö jakautui siten, että Helsin­gissä sijaitsevissa keskuslaitoksen toimintayksiköissä ja Uudenmaan aluetyöterveys­

Document info
Document views213
Page views213
Page last viewedWed Jan 18 10:06:05 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments