X hits on this document

228 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 66

34 (64)

toimintaan sisältyy asiantuntijapalveluja viranomaisille (mm. työsuojelupiirit, STM, STTV:lle ja EU:lle tehtävä kemikaalien riskinarviointi) sekä kehittämisyhteistyötä kansallisten ja EU:n viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa. TTL pe­rusti v. 2002 Koulutuskeskuksen, joka koordinoi, kehittää ja tuottaa työterveys-, työ­ympäristö- ja työyhteisöalan pätevyyksiä sekä niihin johtavaa jatko- ja täydennyskou­lutusta.

TTL:n toiminnan painoalueet ovat seuraavat:

Ammattitaudit ja työhön liittyvät sairaudet: TTL tutkii ammattitautien ja työhön liitty­vien sairauksien syitä ja syntymekanismeja sekä vaikutuksia työelämässä selviytymiseen. TTL kehittää ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikka- ja hoito­verkkoa. TTL ja yliopistolliset keskussairaalat vastaavat ammattitautipotilaiden tutki­misesta valtakunnallisten ja alueellisten vastuidensa mukaisesti.

Työympäristön terveellisyys ja turvallisuus: TTL kehittää vaarojen kartoituksen ja ris­kien arvioinnin menetelmiä sekä turvallisuuskriteerejä ja malliratkaisuja tapaturmien ja työympäristöperäisen altistumisen vähentämiseksi. Työympäristöjä ja työprosesseja kehitetään ergonomisiksi ja kuormittavuudeltaan optimaalisiksi. Kemikaalien ris­kinarviointeja tehdään viranomaisten toimeksiannosta. TTL osallistuu alan normiston ja standardien kehittämiseen.

Työyhteisöt ja työntekjöiden hyvinvointi: TTL kehittää työorganisaatioille toiminta­malleja, jotka edistävät oppimista sekä työyhteisöjen terveyttä ja toimivuutta. TTL tutkii psyykkistä ylikuormittumista ja työssä jaksamista ja kehittää käytännön ratkai­sumalleja uupumisen ehkäisemiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi. TTL selvit­tää tasa-arvon toteutumista työpaikoilla ja kehittää toimintatapoja työelämän tasa-­arvon edistämiseksi, erilaisuuden hyödyntämiseksi ja suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.

Työ- ja toimintakyky: TTL kehittää työkykyä ylläpitävän toiminnan menetelmiä, so­veltaa niitä interventiohankkeissa ja arvioi niiden vaikuttavuutta. Ikääntyvien työkyky ja toisaalta nuorten työkyky ja työelämän valmiudet ovat toiminnan erityiskohteita.

Työterveyshuollon ja työsuojelun laatuja vaikuttavuus: TTL kehittää. työterveyshuol­lon toimintatapoja ja työmenetelmiä; tavoitteena on edistää työterveyshuoltolain ja työterveyshuollon kehittämislinjojen toimeenpanoa. Työsuojeluorganisaation käyttöön TTL kehittää riskien arvioinnin ja hallinnan välineitä. TTL kouluttaa työterveys- ja työsuojelualan ammattihenkilöstöä ja asiantuntijoita.

Alueellinen toiminta ja sen kehittäminen

Aluetyöterveyslaitosten toiminnan avulla on varmistettu Työterveyslaitoksen asiantuntemuksen saatavuus eri puolilla maata sijaitseville työpaikoille. Aluelaitosten perustoimintavalmiuksia on asteittain kehitetty sekä vahvistettu aluelaitosten asiantuntemusta ja toi­mintaedellytyksiä erikoistua sellaisiin toiminta-alueensa erityiskysymyksiin, joiden ratkaisemiseen ja kehittämiseen on myös valtakunnallista tarvetta

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views228
Page views228
Page last viewedFri Jan 20 18:26:44 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments