X hits on this document

198 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 66

35 (64)

Aluelaitokset vastaavat pääosin TTL:n työhygieenisestä palvelutoiminnasta työpai­koille. Perinteisen työhygieenisen mittaus- ja analyysitoiminnan rinnalle ovat tulleet laaja-alaiset riskinarvioinnit sekä laatu- ja muuta työpaikkojen kehittämistoimintaa tu­keva konsultointityö, joka ulottuu myös työympäristön ja työprosessien suunnitteluun sekä tuotekehitykseen.

Työyhteisöjen kehittämispalveluilla autetaan työpaikkoja hallitsemaan ja kehittämään omaa työtään ja organisaationsa toimintaa. Keskeisimpiä palveluja ovat organisaatioiden kehittämis- ja muutoskonsultointi, työyhteisöjen kriisien ja ristiriitatilanteiden hallinta, johdon konsultointi ja työnohjaus.

Ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikan kehittämiseksi aluelaitokset toimivat kiinteässä yhteistyössä alueensa yliopistosairaaloiden ja muiden terveyden­huoltoyksiköiden kanssa. Aluelaitokset tuottavat diagnostiikassa tarvittavan työlääke­tieteen ja työoloja koskevan asiantuntemuksen sekä antavat konsultaatiotukea työter­veyshuoltohenkilöstölle työperäisten sairauksien tunnistamiseksi työterveyshuollossa.

Työterveyden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämiseksi aluetyöterveyslaitokset osallistuvat asiantuntijana työpaikkakohtaisiin kehittämishankkeisiin, joissa tavoit­teena on tukea työpaikkojen omaehtoista ja ratkaisuhakuista kehittämistyötä. Palvelut muodostuvat työpaikkojen tyky-tarpeen arvioinnista ja kehittämisprosessin läpiviemi­sestä yrityksessä.

Aluelaitokset toteuttavat TTL:n koulutustoimintaa omalla alueellaan. Tampereen aluelaitos toteuttaa valtakunnallista koulutusta työsuojeluhenkilöstölle; koulutuksen keskeisenä kohderyhmänä ovat työsuojelupäälliköt.

Alueellisten asiantuntijatehtävien lisäksi aluelaitokset tekevät alueensa erityisongel­miin ja valtakunnallisiin erikoistumisaloihinsa sekä asiantuntijapalvelujensa kehittä­miseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Monet erikoistumisalat liittyvät eri toimi­alojen työsuojelun ja työterveyshuollon kehittämiseen. Toimialakohtaisia erikoistu­misaloja ovat esimerkiksi Lappeenrannassa puunjalostus, Kuopiossa maa- ja metsäta­lous ja Turussa merenkulku ja Tampereella rakennusala. Turun aluelaitos vastaa Työ­olot, työkyky ja hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla -toimintaohjelmasta, Kuopion aluelaitos Työympäristö 2005 -toimintaohjelmasta ja Tampereen aluelaitos Työsuo­jelun tuki -toimintaohjelmasta.

Työterveyslaitos jatkaa aluelaitosverkoston kehittämistä sekä kansallisina osaamis­keskuksina että alueellisen työterveystoiminnan asiantuntijana ja kehittäjänä.

TTL:n strategisia painoalueita täsmennettäessä myös aluelaitoksille nimettyjä valta­kunnallisia erikoistumisaloja tarkennetaan. Erikoistumisaloja valittaessa otetaan huo­mioon sijaintipaikkakunnan muiden toimijoiden osaamisalueet ja muut alueen tarjoa­mat yhteistyömahdollisuudet.

TTL:n kansainvälisen arvioinnin (2004) suositusten mukaisesti aluelaitosten roolia ja niiden yhteistyöverkostojen hyödyntämistä kehitetään työpaikoille tarjottavien mene­telmien kehittämistoiminnassa ja interventiohankkeiden toteutuksessa.

Aluevastuutehtävien hoitamiseksi jatketaan ja tehostetaan aluelaitosten ja keskuslai­toksen osastojen keskinäiseen työnjakoon ja yhteistyöhön perustuvaa toiminnan ke­hittämistä ja tehostamista nimeämällä kullekin toimintayksikölle sen vahvuuksiin

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views198
Page views198
Page last viewedThu Dec 22 11:07:02 UTC 2016
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments