X hits on this document

249 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 66

37 (64)

Palveluvalmiutta lisätään ja toimintaa tehostetaan sisäistä yhteistyötä ja työnjakoa uudistamalla. Tässä tarkoituksessa on jo käynnistetty kehittämishanke laboratoriotoimintojen työnjaon uudistamiseksi, tavoitteena sekä työpaikkojen työhygieenisen tason parantamiseksi että työperäisten sairauksien toteamiseksi ja ehkäisemiseksi tarvittavien analyysipalvelujen saatavuuden varmistaminen laadukkaasti korkeatasoisina ja kustannustehokkaasti koko maassa. Sisäisten uudelleen järjestelyjen ja yhteistyötä tehostavien toimenpiteiden lisäksi tullaan vaihtuvuuden kautta aluelaitoksiin suunnattaviksi vapautuvista toimista 10-12 tointa siirtämään myöhemmin yksilöitävän aikataulun mukaisesti aluelaitoksiin vahvistamaan edellä mainittujen asiantuntemusalojen palvelukapasiteettia.

Aluelaitosten valtakunnallisten erikoistumisalojen vahvistaminen

Aluelaitoksia kehitettäessä on otettu huomioon perustehtävien ohella toiminta-­alueiden erityistarpeet. Perustoimintavalmiuksien kehittämisen ohella on vahvistettu aluelaitosten asiantuntemusta ja toimintaedellytyksiä erikoistua sellaisiin toiminta-­alueensa erityiskysymyksiin, joiden ratkaisemiseen ja kehittämiseen on myös valtakunnallista tarvetta. Monet erikoistumisalat liittyvät eri toimialojen työsuojelun ja työterveyshuollon kehittämiseen. Toimialakohtaisia erikoistumisaloja ovat esimerkiksi Lappeenrannassa puunjalostus, Kuopiossa maa- ja metsätalous, Turussa merenkulku ja Tampereella rakennusala. Oulun erikoistumisalana on kylmäolosuhteissa tehtävä työ. Turun aluelaitos vastaa Työolot, työkyky ja hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla -toimintaohjelmasta, Kuopion aluelaitos Työympäristö 2005 -toimintaohjelmasta ja Tampereen aluelaitos Työsuojelun tuki -toimintaohjelmasta.

Työterveyslaitoksen strategisia painoalueita ja aluelaitoksille nimettyjä valtakunnallisia erikoistumisaloja täsmennetään keväällä 2005 uudistettavassa strategiassa. Tähän mennessä saatu kokemus on osoittanut, että kaikilla aluelaitospaikkakunnilla on hyvät yhteistyöedellytykset alueen asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa ja hedelmällinen kasvupohja valtakunnallisten osaamiskeskittymien aikaansaamiseen. Strategisten tarkennusten pohjalta tullaan vaihtuvuuden kautta vapautuvista toimista sijoittamaan asteittain erikoistumisalojen tukemiseen, mukaan luettuna Työterveyshuolto-osaston Kuopion yksikkö, yhteensä noin 15 asiantuntijatointa. Tarkoituksena on vahvistaa erikoistumisalojen vakituista ydinhenkilöstöä ja samalla lisätä mahdollisuuksia ulkopuolisella projektirahoituksella tehtävään tutkimus- ja kehitystyöhön yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, jolloin myös ulkopuolisella rahoituksella palkattavan henkilöstön osuus tulee jonkin verran lisääntymään.

Esimerkkeinä suunnitteilla olevista aluelaitosten valtakunnallisten tehtävien laajentamisesta voidaan mainita ammattiliikenteessä toimivien, (sisältäen maantie- ja raideliikenteen kuljetukset), työturvallisuuden ja -terveyden kehittämisvastuun antaminen Lappeenrannan aluelaitoksen tehtäväksi. Työsuojelun tuki-toimintaohjelman päättyessä vuoden 2005 lopussa on Tampereen aluelaitoksen toimintaa suunniteltu laajennettavaksi siten, että aluelaitos kehittää ja koordinoi Työterveyslaitoksen ja työsuojeluhallinnon keskinäistä yhteistyötä. STM:n työsuojeluosaston ja erityisesti sen kehitysyksikön sijainti aluelaitoksen kanssa samassa kiinteistössä tarjoaa hyvät mahdollisuudet synergiaetujen saavuttamiseen kehittämisyhteistyössä. Turun aluelaitokselle on suunniteltu annettavaksi sosiaali-

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views249
Page views249
Page last viewedMon Jan 23 11:12:14 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments