X hits on this document

263 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 66

42 (64)

LIITE 5

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen organisoiminen ja alueellinen sijoittaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) on keskushallinnon ohjaus-, asiantuntija-, lupa-, valvonta- ja rekisteriviranomainen. Viraston toimialana on alkoholin, kemikaalien ja tupakan aiheuttamien haittojen ehkäiseminen sekä elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen.

Virasto on jakautunut kolmeen tulosyksikköön:

Alkoholihallinto-osasto, jonka alaisena toimii alkoholin tuotevalvontayksikkö

Kemikaaliosasto, jonka alaisena toimii tuoterekisteriyksikkö

Yleinen osasto, jonka alaisena toimivat ympäristöterveydenhuollon yksikkö ja tietohallintoyksikkö.

Viraston toiminnalle on tyypillistä kaikilla tulosalueilla tiivis yhteistyö ja laajat kontaktit sidosryhmien kanssa, joita ovat sekä muut ministeriöt ja keskushallinnon virastot ja laitokset että toiminnanharjoittajat ja elinkeinoelämän järjestöt. Virasto toimii myös useilla aloilla yhteisölainsäädännön mukaisena toimivaltaisena viranomaisena, mikä merkitsee säännöllisiä kontakteja EU:n toimielimiin. Olennainen merkitys tulee olemaan EU:n kemikaaliviraston sijoittamisella Helsinkiin vuonna 2006.

Viraston kaikki yksiköt ovat suhteellisen pieniä, kooltaan 5-23 henkilöä. Kaikkiaan virastossa työskentelee 92 henkilöä, joista 78 Helsingissä, 13 Tampereella ja yksi etätyöntekijänä Kuopiossa.

Kemikaalihallinto

STTV:n valvottavina olevat kemikaalisäädökset perustuvat yhteisölainsäädäntöön. Viraston tehtävänä on kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että STTV suorittaa ja ohjaa kemikaaleja koskevaa markkinavalvontaa, suorittaa uusien ja olemassa olevien kemikaalien sekä biosidien riskinarviointia, ottaa kantaa kemikaalien luokitukseen ja merkintöihin, ylläpitää kemikaalien tuoterekisteriä ja myöntää luvat GLP (hyvä laboratoriokäytäntö) -laboratorioille. Virasto suorittaa myös kasvinsuojeluaineiden riskinarviointia torjunta-ainelain nojalla.

Kemikaalihaittojen ehkäisemisen tulosalueesta vastaa kemikaaliosasto. Kemikaaliosastolla työskentelee 35 henkilöä, joista 13 Tampereella ja yksi etätyöntekijänä Kuopiossa. Tampereella toimiva kemikaalirekisterin tuoterekisteri (KETU) yhdistettiin virastoon vuonna 1998 ja se toimii kemikaaliosaston alaisena tuoterekisteriyksikkönä. Kemikaali-ilmoitusten rekisteröinti tuoterekisteriin perustuu

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views263
Page views263
Page last viewedTue Jan 24 22:20:52 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments