X hits on this document

256 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 66

56 (64)

ennakollinen valvonta on  vaikeammissa laillistamis- ja nimikesuojaustapauksissa niin monimuotoista, että ammattioikeuksien yksikössä tarvitaan viraston lakimiesten tai ylilääkäreiden apua. Esimerkiksi kielteiset päätökset valmistelee muita valvonta-asioita hoitava lakimies.

Ammattioikeuksien yksikön keskeisiä sidosryhmiä ovat sosiaali- ja terveysministeriön terveysosasto, opetusministeriö, opetushallitus, korkeakoulut ja muut oppilaitokset yksittäisten asiakkaiden lisäksi. Yhteistyö tapahtuu useimmiten kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostilla. Merkittäviä ovat myös yhteiset työkokoukset, erityisesti ministeriöiden edustajien kanssa.

Mikäli Terveydenhuollon oikeusturvakeskus sijaitsisi muualla kuin Helsingissä, siitä voidaan arvioida ammattioikeuksia koskevissa asioissa aiheutuvan haittaa eniten ulkomaalaisille asiakkaille. Virastossa henkilökohtaisesti asioivat henkilöt ovat nimenomaan ulkomaalaisia ja heistä merkittävä osa asuu pääkaupunkiseudulla.

Yksikön tehtävät ovat muutoin pääasiassa sellaisia, ettei sijainnilla sinänsä ole merkitystä. Yksikön yhteys valvontatehtäviin on voitava kuitenkin säilyttää asioiden monipuolisen ja joustavan valmistelun takaamiseksi. Näin ollen ongelmallisen tilanteen aiheuttaisi se, jos yksikkö olisi erillään  muusta virastosta, jolloin asiantuntijoiden käyttö viraston sisällä vaikeutuisi oleellisesti. Asioita selvitetään yhteistyössä TEOn eri asiantuntijoiden kesken muun muassa tutustumalla yhdessä asiakirjoihin, jolloin on hyvin oleellista, että asiakirjat on yhteisesti käytössä..

Ammattioikeuksien yksikössä työskentelee 9 henkilöä, joista kolmen tehtävät ovat pääasiassa sellaisia, ettei niitä hoitavan henkilöstön sijainnilla sinänsä ole merkitystä. Tällä hetkellä ammattioikeuksien yksikössä töitä ei kuitenkaan ole ollut tarkoituksenmukaista jakaa tällä perusteella, vaan rekisteröintiin liittyviä tehtäviä on kaikilla. Ei muutoinkaan ole tarkoituksenmukaista hajauttaa pientä yksikköä ja toiminnallista kokonaisuutta useampaan paikkaan.

Valvonta-asiat

TEOn tehtäviin kuuluu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain perusteella huolehtia terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta. Valvonta kohdistuu terveydenhuollon ammattihenkilöihin heidän toimiessaan terveyden- ja sairaanhoidossa. Valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on potilasturvallisuuden säilyttäminen ja edistäminen sekä terveyspalveluiden laadun varmistaminen. Tässä tarkoituksessa oikeusturvakeskus valvoo ammattihenkilöiden kykenevyyttä harjoittaa ammattiaan sekä ammatinharjoittamisen laatua. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta on vain tietyiltä osin TEOn tehtävänä. TEO käsittelee ne kantelut, jotka koskevat potilaan menehtymiseen tai vaikeaan vammautumiseen johtanutta hoitoa sekä ne kantelut, joissa on kyse oikeuslääkärin toiminnasta kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä. Muut kantelut käsitellään lääninhallituksissa. Näin ollen valvonta on käytännössä nykyisinkin alueellistettu.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views256
Page views256
Page last viewedMon Jan 23 21:00:58 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments