X hits on this document

209 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 66

58 (64)

Valvontalautakunnassa esittelijänä toimivalla TEOn lakimiehellä voi olla esiteltävänään useampi asia samassa lautakunnassa. Lautakunnassa käsiteltävät asiat ovat kuitenkin yleensä  niin laajoja ja monimutkaisia, että yhdellä esittelijällä ei kovin montaa asiaa ole kerrallaan. Myöskään yhdellä ylilääkärillä ei samasta syystä ole yleensä yhtaikaa useita asioita lautakunnassa. Samaan lautakunnan kokoukseen osallistuu siten useita TEOn lakimiehiä ja useita ylilääkäreitä. Jos TEO virastona sijaitsisi muualla kuin  Helsingissä ja lautakunnan kokoukset pidettäisiin Helsingissä, joutuisi viraston ylijohtaja ja asioiden määrästä riippuen 3 – 20 esittelijää matkustamaan lautakunnan kokouksiin.

Erään erityisen ongelman muodostaisi asiakirjojen käsittely. Valvontalautakunnan kokouksessa on oltava mahdollisuus tarvittaessa varmistaa asioita myös muun muassa potilasasiakirjoista. Koska valvontalautakunnassa käsiteltävät asiat ovat vaikeimpia ja monimutkaisimpia virastossa käsiteltävistä valvonta-asioista, liittyy niihin lähes poikkeuksetta laaja potilasasiakirja-aineisto. Tämän aineiston toimittaminen muulle paikkakunnalle kuin viraston sijaintipaikkakunnalle olisi ongelmallista.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimialan laajentamista selvittänyt työryhmä (STM:n työryhmämuistioita 2004:4) on ehdottanut, että TEO:n toimialaa valvonnassa laajennettaisiin koskemaan ensin terveydenhuollon ammatinharjoittajien lisäksi terveydenhuollon palveluntarjoajia ja sen jälkeen eräiltä osin myös sosiaalihuoltoa. Tämä edellyttäisi TEO:n voimavarojen lisäämistä. Jos toimialan laajentamiseen päädytään, otetaan siinä yhteydessä lain perusteella kantaa myös alueellistamiseen.

Raskauden keskeyttämiseen ja steriloimiseen liittyvät lupa-asiat

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi tietyissä tilanteissa antaa luvan raskauden keskeyttämiseen kahdennentoista raskausviikon jälkeen, ei kuitenkaan enää kahdennenkymmenennen raskausviikon jälkeen. Steriloimislain mukaisia asioita käsitellään TEOssa vuosittain vain muutamia. Edellä mainitut asiat käsitellään raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa, jonka puheenjohtajana on TEOn virkamies ja jäseninä oikeustieteellistä ja lääketieteellistä sekä sosiaalista asiantuntemusta edustava henkilö.

Asioiden käsittely ja valmistelu perustuu asiakirjoihin eikä asiakkaita käy kovin usein. Raskauden keskeyttämisasioissa on kuitenkin myös henkilökohtaisesti hakemuksensa toimittavia asiakkaita sekä päätösten hakijoita viikottain. Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat ratkaistaan ao. lautakunnassa, jonka kokoon saamisen ongelmia on kuvattu 31.8.2004 päivätyssä muistiossa.

Jos päädyttäisiin siihen, että virasto sijaitsisi muualla kuin Helsingissä, raskauden keskeyttämisasioiden lautakunnan tulisi kokoontua Helsingissä. Lautakunta kokoontuu asioiden kiireellisyydestä johtuen kaksi kertaa viikossa. Näin ollen puheenjohtajana toimiva TEOn virkamies, käytännössä ylijohtaja tai hänen sijaisensa, sekä esittelijänä toimiva TEOn virkamies ja teknisenä sihteerinä toimiva

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views209
Page views209
Page last viewedTue Jan 17 15:13:33 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments