X hits on this document

86 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Poreski propisi koji se primjenjuju na Fond

Imovina Fonda biće terećena za sve poreske obaveze  koje su propisane  zakonskim propisima ili će biti propisani kao obaveza zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Trajanje poslovne godine

Početak i kraj poslovne godine  je početak i kraj kalendarske godine.

Datum izdavanja prospekta

Ovaj Prospekt se izdaje 24.05.2007. godine, odnosno danom usvajanja od strane  Glavne skupštine fonda.

II PODACI O DRUŠTVU  ZA UPRAVLJANJE

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima «Balkan Investment Management» akcionarsko društvo.

Puni naziv:

Društvo za upravljanje investicionim  fondovima «BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT» A.D Banja Luka., Ul.Bana Milosavljevića br. 8 , Banja Luka.

Skraćeni naziv:

Društvo za upravljanje investicionim  fondovima «BIM» A.D Banja Luka.

Sjedište:Banja Luka, Ul. Bana Milosavljevića br.8

Telefon:  00 387 (51) 245 191

Telefaks: 00 387 (51) 245 199

Web stranica: http://www.bimbl.ba/

El.pošta: v.mitrovic@bimbl.ba

Predmet poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno  ulaganje novčanih sredstava  u vlastito ime i za račun  vlasnika  udjela  otvorenih investicionih fondova i u  ime i za račun  akcionara zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova  predviđenih Zakonom o investicionim fondovima.

Društvo je  registrovano  kod Osnovnog suda u Banja Luci i upisano u reg. uložak broj 1-11657-00 Banja Luka.

Komisija za hartije od vrijednosti izdala  je dozvolu za nastavak poslovanja  Društva pod brojem 01-UP-041-1591/07 od 04.05.2007 godine.

Društvo ne upravlja  sa drugim fondovima.

Društvo je upisano u registar Osnovnog suda u Banja Luci u reg. uložak br. 1-11657-00 Banja Luka.

10

Document info
Document views86
Page views99
Page last viewedTue Jan 17 17:45:28 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments