X hits on this document

92 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva

Članove Uprave čini direktor i članove Upravnog odbora Društva.

Sergej Cigankov,   direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Balkan Investment Management“ AD

Rođen je 1965. godine u Kijevu, Ukrajina. Oženjen je i otac  troje djece.Diplomirao je 2000 godine na Pravnom fakultetu Kijevskog nacionalnog univerziteta „Taras Ševčenko“  gdje je stekao visoko

obrazovanje iz oblasti pravnih nauka  i stekao zvanje diplomiranog pravnika.Poslovnu karijeru započinje 1987, godine  u preduzeću „Artema“ u Kijevu na mjestu inžinjera konstruktora.Od 1993. godine obavlja dužnost načelnika istražne službe u Antimonopolnom komitetu takođe u Kijevu.Položaj rukovodioca započinje  1997. godine u preduzeću „ Asanta“ gdje se zadržava do 2000. godine. Potom se angažuje u preduzeću Koncern „ Energoinvest“ gdje  takođe obavlja funkciju  generalnog direktora.Od juna 2004. godine obavlja dužnost konsultanta u Pravnoj službi Fabrike glinice „ Birač“ u Zvorniku.U međuvremenu,  profesionalnu edukaciju  nastavlja 1994. godine i završava Međunarodni Ekonomski Univerzitet u Beču, kursevi po makro i mikro ekonomiji. Zatim 2003. godine završava kurseve pri Ministarstvu ekonomije u Ukrajini gdje stiče zvanje stečajnog administratora a 2007. godine u Banjoj Luci stiče zvanje investicionog menadžera. Kao predsjednik ili član , uključen je u rad upravnih i nadzornih odbora u više preduzeća različitih grana privrede.Od aprila 2005. godine obavlja dužnost direktora Društva za upravljanje PIF- om „ Balkan Investment Management“ AD Banja Luka.

Arvydas Skanas, predsjednik Upravnog odbora Društva

Rođen 1959. godine u Vilniusu, Litvanija.Oženjen je i otac dvoje djece.Diplomirao je 1984. godine na Univerzitetu u Vilnijusu, Fakultete prirodnih nauka gdje je stekao zvanje inžinjera hidrogeologije. Poslovnu karijeru započinje 1984. godine u Srednjoj školi u Litvaniji kao profesor.Zatim od 1986. godine u javnom preduzeću „Viliniaus vandenys“ na mjestu vodećeg inžinjera.Profesionalnu edukaciju nastavlja 1996. godine  kada dobija dozvolu opšteg finansijskog brokera i od tada, tačnije od jula 1995. godine  postaje šef odjeljenja za trgovinu hartijama od vrijednosti u preduzeću za finansijsko posredovanje UAB „ Alterna Invest“ broker.Od 2001. godine  obavlja dužnost brokera u preduzeću za finansijsko posredovanje UAB „Alpha Baltic“ a od maja 2003. godine obavlja takođe dužnost brokera ali u preduzeću UAB „ Jusu tarpininkas“.

Tomas Strumskas, član Upravnod odbora

Rođen 1978. godine u Kaunasu, Litvanija.Diplomirao je 2000. godine na Tehnološkom univerzitetu u Kaunasu, Fakultet Poslovnog menadžmenta gdje je stekao zvanje Bakalaureat poslovnog menadžmenta.Poslovnu karijeru započinje u julu 1998. godine na poslovima finansija u preduzeću „ Biznio mokymo centras“ a zatim na Univerzitetu menadžmenta i ekonomije.Od 2001. godine obavlja funkciju finansijskog konsultanta  u preduzeću UAB „ Bankines konsultacijos“ gdje se zadržava do 2006. godine. Iste godine  dobija zvanje Ovlaštenog internog revizora na Institutu za reviziju i procjenu imovine Republike Litvanije.Uključen je u rad Upravnog odbora Fabrike glinice

„ Birač“. Trenutno obavlja dužnost Direktora Sektora  finansija i investicija u preduzeću UAB „ Ukio banko investicine grupe“.

Ljiljana Todorović, član Upravnog odbora

Rođena 1958. godine u Banjoj Luci.Diplomirala je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Poslovnu karijeru započinje  u drvnoj industriji „ Vrbas“ na poslovima plana i analize a od 1990. godine kao rukovodilac sektora prodaje. Od januara 2002. godine obavljala je dužnost direktora Filijale Banja Luka „ Bobar banka“ AD Bijeljina. Nakon toga je radila kao zamjenik direktora u  

11

Document info
Document views92
Page views105
Page last viewedFri Jan 20 21:01:31 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments