X hits on this document

88 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Najniži iznos novčanih sredstava Fonda i radnje koje će se preduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

Najniži iznos novčanih sredstava koja se prikupljaju javnom ponudom, upisom i uplatom  akcija Fonda iznosi Zakonom utvrđeni minimum osnovnog kapitala za osnivanje zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Ako se ne prikupi Zakonom utvrđeni minimum osnovnog kapitala za osnivanje zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, Društvo neće emitovati akcije Fonda već će u roku od sedam dana od isteka roka za upis i uplatu akcija vratiti investitorima uplaćene iznose.

Firma revizora i drugih davalaca usluga Fonda

Reviziju  finansijskih izvještaja  Fonda po svim materijalno značajnim aspektima rezultata njegovog poslovanja   obavlja  nezavisna revizorska kuća:  Deloitte d.o.o.  Banja Luka, društvo sa ograničenom  odgovornošću, sa sjedištem u Banja Luci 78000, ul.Ivana Franje Jukića 7, Tel.:+ 387 (0) 51 213 361, Fax.: 387 (0) 51 213 363.

Prava  akcionara fonda

Akcionari Fonda  srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduju, stiču pravo na :

-

glasanje na skupštine akcionara fonda

-

obavještenost , te pravo na polugodišnje i godišnje izvještaje Fonda

-

pravo na dividendu ili udio u dobiti

-

pravo na isplatu likvidacionog ostataka imovine fonda odnosno stečajne mase

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Fonda. Akcionar može opunomoćiti i drugo punoljetno lice da glasa u njegovo ime na Skupštini Fonda.

Akcionar ima pravo da bude obavješten putem polugodišnjih  i godišnjih izvještaja Fonda o radu Fonda.Društvo je obavezno, najmanje jednom mjesečno, objavljivati u dnevnim novinama neto vrijednost imovine Fonda.

Akcionar ima pravo na isplatu dividende ukoliko Skupština Fonda, na prijedlog Nadzornog odbora Fonda, donese odluku o isplati. Skupština može donijeti odluku o isplati dividende nakon što usvoji revidirani godišnji izvještaj.

Osnovni podaci o akcijama fonda

Osnovni kapital Fonda je 32.252.696,00 KM

Nominalna vrijednost jedne akcije Fonda iznosi 28,00 KM.

Akcije Fonda su obične (redovne), glase na ime, iste su vrste, prenosive bez ograničenja, akcionarima daju jednaka prava utvrđena Zakonom o Investicionim Fondovima, ovim Prospektom i Statutom Fonda.

Fond ne može emitovati ni jednu drugu vrstu akcija, osim redovnih akcija, i ne može otkupiti sopstvene akcije.

Akcije Fonda vode se u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti emitenta i na vlasničkim računima u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Status akcionara Fonda ima lice  na čije  ime glasi račun hartija od vrijednosti  kod Centralnog registra hartija od vrijednosti  na kojem je upisana akcija Fonda.

4

Document info
Document views88
Page views101
Page last viewedThu Jan 19 07:29:01 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments