X hits on this document

96 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Predpostavke pod kojim je dozvoljeno donjeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak  likvidacije

Fond može biti likvidiran odlukom skupštine Fonda ili odlukom suda.

Fond prestaje :

1.

istekom vremena za koje je osnivan;

2.

ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti fonda;

3.

odlukom skupštine, odnosno članova;

4.

ako je izrečena mjera zabrane obavljanja delatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove,odnosno ne promeni djelatnost;

5.

ako se broj članova ili akcionara svede na jedan, a u roku od šest mesjeci se sudu koji vodi registar ne prijavi novi član ili akcionar;

6.

ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost  upisa u registar;

7.

ako nije organizovano  u skladu sa Zakonom o Investicionim Fondovima, Zakonom o preduzećima;

8.

ako ne obavlja  djelatnost duže od dve godine neprekidno;

9.

stečajem;

10.

ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom o Investicionim Fondovima;

11.

spajanjem sa drugim fondom ili podjelom;

12.

u drugim slučajevima ako je odredbama Zakona o preduzećima o pojedinim oblicima preduzeća to propisano

Likvidacija Fonda provodi se po postupku propisanom Zakonom o preduzećima.

Informacije o berzi  ili berzama na kojim će akcije fonda biti uvrštene

Društvo će Akcije Fonda  uvrstiti na kotaciju na Banjalučkoj Berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (Banja Luka Stock Exchange) .

Uprava Društva i Nadzorni odbor Fonda  u interesu akcionara Fonda  mogu donijeti  odluku da se akcije Fonda uvrste na neku drugu berzu u državi članici EU ili CEFTA (Central European Free Trade Agreement).

Vrsta imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje

Imovina ovog fonda bi se investirala u:

1.

Vlasničke hartije od vrijednosti koje su uvrštene na berze hartija od vrijednosti u Bosni i Hercegovini, i to:

-

Banjalučka berza hartija od vrijednosti Banja Luka (Banja Luka Stock Exchange) Web adresa:/www.blberza.com/

-

Sarajevska berza hartija od vrijednosti (Sarajevo Stock Exchange) Web adresa:/www.sase.ba/

2. Novo emitovane vlasničke hartije od vrijednosti, ako je uslovima emisije predviđena obaveza da se ove hartije od vrijednosti uvrste na službeno i slobodno tržište berza hartija od vrijednosti, koje su navedene u tački 1., najkasnije u roku od godinu dana od dana emitovanja;

3. Investicione jedinice ili akcije preduzeća za zajednička ulaganja:

-kojima je izdata licenca u Bosni i Hercegovini;

5

Document info
Document views96
Page views109
Page last viewedSat Jan 21 22:29:34 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments