X hits on this document

97 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

-koja dostavljaju polugodišnje i godišnje izvještaje o svom poslovanju koji daju mogućnost procijeniti njihovu imovinu i obaveze, dobitak i poslovanje u izvještajnom periodu;

4.Depozite oročene na rok do 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razoročiti kod kreditnih ustanova koje su registrovane u Bosni i Hercegovini;

5.Instrumente tržišta novca:

-koje su emitovale ili za njih garantuju državni organi, regionalna vlada, jedinice lokalne samouprave Bosne i Hercegovine ili Centralna banka Bosne i Hercegovine

-koje su emitovali emitenti čijim se hartijama od vrijednosti trguje na navedenim uređenim tržištima.

6. Najviše 25 % imovine fonda može biti uloženo u vlasničke hartije od vrijednosti akcionarskih  društava iz zemalja Evropske zajednice kojim se trguje na službenom ili slobodnom berzanskom tržištu.

Planira se da bi najmanje 80% neto vrijednosti  imovine fonda bilo investirano u akcije društava, a ostali dio neto aktive fonda bi bio investiran u investicione jedinice ili akcije preduzeća za zajednička ulaganja, kao i u instrumente tržišta novca.

Društvo za upravljanje će voditi srednjeg stepena rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda.

Investicioni ciljevi  fonda i ciljane strukture portfelja, načina ostvarenja ciljeva fonda i rizika povezanih  sa ulaganjima i strukturom fonda

Osnovni ciljevi investiranja usmjereni su na postizanje likvidnosti i povećanje imovine Fonda a sa tim i postizanje pozitivnih perfomansi u poslovanju Fonda na duži rok kroz ulaganje imovine fonda  u akcije  i obveznice domaćih i inostranih emitenata.

Jedan od investicionih ciljeva je repliciranje indeksa akcijskih ili dužničkih hartija od vrijednosti.

Kod ostvarivanja ovako projektovanih ciljeva potrebno je odrediti prihvatljivu mjeru rizika investiranja i prihvatljivu diversifikaciju portfelja ulaganja sredstava a koja treba biti  usaglašena sa zakonskim okvirima.

Ulaganje, odnosno kupovinu hartija od vrijednosti na tržištu kapitala vršiće se po sljedećim kriterijima:

-

trenutna tržišna cijena

-

potencijal rasta

-

očekivani prinos

-

očekivana dividenda

Planira se da likvidna sredstva Fonda ulože u one hartije od vrijednosti koje će Fondu omogućiti prinos koji je veći u odnosu na prinose koji mogu biti  ostvareni držeći likvidna sredstva u novčanim depozitima.

Ciljeve investiranja Fonda u mnogome će odrediti i zakonska ograničenja.

Sredstva dobijena prodajom neprofitabilnih društava Fond planira da investira u kupovinu hartija od vrijednosti energetskog sektora, trenutno vrlo atraktivnog za ulaganje kao i kupovinu akcija iz sektora rudarstva.

Takođe u  turistički sektor, sektor zdravlja i odmora, u trgovačka  društva, koja se bavi prodajom robe širokog spektra korištanja  na unutrašnjem tržištu.

Kod određivanja mjere rizika povezane sa svakom pojedinom  lokacijom  sredstava, odnosno, prioritet kod donošenja odluke kod ulaganja sredstava  trebao bi biti prihvatanje područja ulaganja koja nose manji  i kontrolisani rizik.

Na osnovu gore definisanih ciljeva Fonda proizilazi i politika  i strategija investiranja Fonda. Politika i strategija investiranja Fonda treba da u osnovi  polazi od analize uticaja opšte političke i

6

Document info
Document views97
Page views110
Page last viewedSun Jan 22 06:31:13 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments