X hits on this document

94 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

privredne situacije.A takođe i makroekonomskih uticaja, kao i  već preduzetih mjera od strane zakonodavaca i onih mjera, koje će sa velikom sigurnošću da se preduzmu  (npr. uticaj  poreske i carinske politike, zaštita pojedinih industrija od konkurencije i td.).

Struktura ulaganja sredstava Fonda sa stanovišta vrste hartija od vrijednosti treba da slijedi projektovani cilj investiranja  a to je fokus na upravljanje rizikom. U tom smislu potrebno je procjeniti karakter tržišta pojedine hartije od vrijednosti  s obzirom na fazu razvoja tržišta i  institucionalni okvir njegovog  funkcionisanja u smislu načina konstituisanja vlasništva.

Stvaranje portfelja Fonda uvažavajući gore navedene ciljeve i politike investiranja treba da ima za cilj  postizanje strukture portfelja koja će imati zadovoljavajući stepen likvidnosti i utrživosti hartija od vrijednosti.Ciljevi su takođe: racionalan odnos  troškova diversifikacije ulaganja i koristi od ulaganja,  kreiranje prihvatljivih troškova procesa nadzora i sudjelovanja u upravljanju u preduzećima u kojima Fond ima vlasništvo u smislu posjedovanja hartija od vrijednosti kao i ostvarivanje pozitivnih trendova pokazatelja efikasnosti poslovanja Fonda.

Ulaganje u fond predpostavlja  preuzimanje određenih rizika.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1)

Rizik promjene cijena  finansijskih instrumenata (tržišni rizik);

2)

Rizik promjene kursa (valutni rizik);

3)

Kreditni rizik;

4)

Rizik likvidnosti;

5)

Rizik promjene poreskih propisa;

6)

Promjena neto vrijednosti imovine Fonda.

Rizik promjene cijena  finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda će biti uložena u finansijske  instrumente  čija  je cijena podložna dnevnim  Promjenama, a u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u ovom Prospektu i Statutu fonda.Pad cijene pojedinog  instrumenta  u koji je uložena.

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine  izlaže riziku  promjene kursa pojedine valute u odnosu  na konvertibilnu marku – obračunsku valutu  u kojoj se mjeri  prinos na ulaganje imovine Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da emitenti finansijskog instrumenta, koji su  uključeni u imovinu  Fonda,  neće u cjelini ili djelomično  podmiriti svoje obaveze, što bi  negativno  uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja  vjerovatnoću nemogućnosti  brze prodaje finansijske  imovine Fonda  po cijeni  koja je približno  jednaka fer vrijednosti te imovine.

Rizik promjene poreskih propisa

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću  da se poreski propisi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini  ili  u drugim zemljama, promijene na način koji bi  negativno uticao na prinos Fonda.Rizik promjena poreskih propisa je izvan uticaja Društva.

Promjena neto vrijednosti imovine Fonda

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav  portfelja, odnosno na tehnike  upravljanja  imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.

7

Document info
Document views94
Page views107
Page last viewedSat Jan 21 13:46:13 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments