X hits on this document

91 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Upisa akcija

Sve akcije osnovnog  kapitala Fonda a to je 1.151.882 akcija u iznosu  od 32.252.696 KM upisane su i uplaćene prilikom osnivanja Privatizacionog investicionog fonda AD Banja Luka, a iz koga se Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom  „Balkan Investment Fond „ AD Banja Luka  transformiše i njegov  je pravni sljedbenik.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala zatvorenog  investicionog fonda, biće objavljen novi prospekt u kome će se  definisati  uslovi i način upisa akcija Fonda.

Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda

Vrijednosti imovine fonda obračunava Društvo za upravljanje, koje je dužno  da utvrdi vrijednost imovine, svih obaveza i naknada fonda.Utvrđivanje vrijednosti imovine fonda vrši se za svaki oblik imovine pojedinačno.Utvrđivanje vrijednosti hartija od vrijednosti u imovini fonda vrši se za svaku vrstu pojedinačno, po emitentima i klasama.

Neto vrijednost imovine Fonda je ukupna vrijednost  imovine Fonda  umanjena za obaveze Fonda

Vrijednosti imovine Fonda bračunava se jednom mjesečno u skladu sa odredbama Zakona  o investicionim fondovima na osnovu  metodologije  o izračunavanju  neto vrijednosti  imovine fonda  koju donosi Komisija za hartije od vrijednosti.

Volatilnost  neto vrijednosti imovine fonda

Kako imovinu  Fonda čine ulozi u akcije koje su same po sebi  rizični finansijski instrumenti sa cijenom  podložnom promjenama , neto  vrijednost  imovine Fonda može u nekim periodima imati povećanu volatilnost.

Društvo za upravljanje će imovinu Fonda  ulagati  poštujući odredbe Zakona o  investicionim fondovima,  načela sigurnosti, disperzije rizika, profitabilnosti i likvidnosti  s ciljem minimiziranja  varijacije  neto vrijednosti imovine fonda.

Troškovi i naknade u vezi sa osnivanjem Fonda

Troškove i naknade u vezi osnivanja / transformacije/  Fonda su:

1.

troškove izrade i oglašavanja Prospekta fonda;

2.

troškove promovisanja, oglašavanja prodaje akcija Fonda;

3.

marketing usluge za  potencijalne  investitore;

4.

troškove upisa i uplata akcija /emitovanja akcija/ Fonda;

5.

troškove izrade osnivačkog akta, statuta Fonda;

6.

troškove sazivanja  i održavanja osnivačke skupštine Fonda;

7.

troškove upisa u sudski registar;

8.

troškove upisa u registar Fondova RS;

9.

troškove upisa akcija Fonda u Centralni Registar hartija od vrijednosti RS;

10.

troškove izrade/nabavke/  softvera za  računovodstvene potrebe Fonda, dr.programske podrške;

11.

naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole Fondu;

12.

ostale naknade određene posebnim zakonima (naknade Komisije);

Troškovi i naknade u vezi sa osnivanjem Fonda mogu se plačati na teret imovine Fonda.

Troškovi i naknade  u vezi sa osnivanjem /transformacijom/ plaćeni  iz imovine  Fonda ne mogu prelaziti 3,5% :

8

Document info
Document views91
Page views104
Page last viewedFri Jan 20 15:05:14 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments